Verkiezingsprogramma 2022-2026

Mogen we even?

We nemen graag even de tijd om je te laten zien waar GroenWit voor staat: de duisternis, de weidse ruimte op het strand, de kwaliteit van de fietspaden, het autoluwe karakter van het eiland, aandacht voor iedereen, het voortbestaan van kunst en cultuur, het klimaat en nog veel meer!

De komende 4 jaar willen we ons inzetten voor de toekomst van ons prachtige eiland. We denken niet alleen maar 4 jaar vooruit, maar verder. Om ons eiland ook voor onze kinderen en kindskinderen te behouden, is het nodig om verder dan 4 jaar vooruit te denken.

Meteen naar: Jeugd en De Jutter | Wonen | Werken | Duurzaamheid | Mobiliteit | Natuur | Sport & ontspanning | Kunst & cultuur | Zorg & welzijn

Jeugd & De Jutter

De Jutter heeft een centrale functie op ons eiland. We willen ons volop inzetten om zowel de kinderopvang, het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) op Vlieland te kunnen behouden. Voor het VO hebben we eigenlijk te weinig leerlingen op Vlieland. Daarom is een fusie met een school aan de wal noodzakelijk. Daarbij zullen we zeker de ogen open houden voor de gevolgen van deze fusie voor de kinderopvang en het PO. Daarom willen we ons inzetten voor een Integraal Kind Centrum (IKC). Op deze manier kunnen we ons huidige onderwijs op het eiland behouden en sterk maken voor de toekomst.

Tevens willen we ons inzetten om de watertaxi voor het leerlingenvervoer naar Terschelling structureel te laten varen. In de afgelopen periode heeft dit vervoer zijn nut bewezen en “de boot verbindt” heeft dan ook terecht de Friese onderwijsprijs verdiend. Ook Vlielanders die de MBO zorgopleiding op Terschelling volgen maken gebruik van deze verbinding. Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande om een horecaopleiding middelbaar beroepsonderwijs (MBO) op Vlieland te laten starten. Ook Terschellingers kunnen deze opleiding op Vlieland volgen. De stagiaires kunnen dan naar leer- en werkbedrijven op zowel Vlieland als Terschelling. De boot verbindt! Ook in de toekomst!

We willen de leerlingen betrekken bij het beleid van de gemeente. Afgelopen jaar hebben we dit al gedaan o.a. bij de Omgevingsvisie. Vanwege Corona hebben de leerlingen helaas hun werkstukken alleen digitaal kunnen presenteren aan de raadsleden en het college. Het waren hartverwarmende bijdragen voor een leefbaar en duurzaam Vlieland. De jeugd kan echt met verrassende ideeën komen. Die inbreng is heel waardevol voor de toekomst van het eiland. Hún toekomst! In de komende vier jaar wil GroenWit toewerken naar een jeugdraad met een kinderburgemeester. Wij laten de jeugd meedenken over ons eiland. Om te beginnen willen we ze straks laten meepraten over het nog op te stellen coalitieakkoord.

Terug naar boven

Een andere mogelijkheid om jongeren invloed op hun omgeving te laten uitvoeren, is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De gemeente kan die aanbieden aan jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten ontdekken, anderen ontmoeten en tegelijkertijd iets terug doen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door het organiseren van sportactiviteiten, door taalles te geven aan nieuwkomers, of door aan de slag te gaan bij een bedrijf of zorginstelling.

De openbare bibliotheek in de Jutter is er voor zowel Vlielanders als gasten. De ‘bieb’ maakt fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers beschikbaar en toegankelijk voor iedereen. Er kunnen cursussen plaats vinden en er zijn mogelijkheden tot ontmoeting en debat. Daarom vinden we het belangrijk dat de Vlielander bibliotheek ook op minimaal één ochtend in de week open gaat. Samenwerking met activiteiten in het welzijnsgebouw ligt voor de hand: een kop koffie drinken, gratis de krant lezen, in gesprek gaan over hulp. Zo versterkt de ‘bieb’ ook haar sociale functie. Dit kan helpen tegen de eenzaamheid. Er zijn al mogelijkheden voor boekstart (stimuleren van lezen met baby’s en peuters), leesbevorderingsprojecten, cursus laaggeletterdheid en nog veel meer. Wij willen ons extra inzetten voor een taalcafé voor inburgeraars. De communicatie van de gemeente naar de inwoners vraagt hier om extra aandacht.

De gemeente blijft betrokken bij het bestuur van de school in de rol van extern toezichthouder en werkt samen met het stichtingsbestuur aan het door-ontwikkelen van het ingezette proces, gericht op de kwaliteitsverbetering, in de volle omvang. In dat kader wordt overleg gevoerd over het beheer en de exploitatie van het gebouw, de kinderopvang, de Vliering, de Voor- en Vroegschoolse Educatie, taalachterstanden maar ook de mentale en fysieke gezondheid van onze jeugd. Sociaal-maatschappelijk werk is sinds kort mogelijk op school. GroenWit is benieuwd naar de ervaringen daarmee.

Onze plannen in het kort:

 • Integraal Kind Centrum: een leuke speel- en leeromgeving voor 0-16 jaar;
 • Een vaste watertaxi (leerlingenvervoer) tussen de eilanden Vlieland en Terschelling;
 • De jeugd actief bij de gemeente betrekken in een Jeugdraad en bij het coalitieakkoord;
 • Maatschappelijke Diensttijd voor 14-27-jarigen
 • Verbreding van de Bibliotheek tot een ontmoetingsplek;
 • Betrokkenheid bij onze school De Jutter.

Terug naar boven

Wonen

Op Vlieland wonen circa 1200 inwoners in ruim 600 zelfstandige woningen. Met de verbreding van het toeristenseizoen is de behoefte aan permanente bewoning toegenomen. Vaste werknemers zullen zich namelijk blijvend op het eiland willen vestigen. Daarvoor zullen woningen moeten worden gebouwd. Ondernemers hebben het initiatief genomen om zelf woningen voor personeel te (gaan) bouwen. Wij ondersteunen deze initiatieven, omdat het werknemers de mogelijkheid geeft zich op Vlieland te vestigen.

De verdere mogelijkheden voor woningbouw op Vlieland zijn beperkt. Zowel Natura 2000 als onze lokale visie op passende bouwlocaties beperken de mogelijkheden. Zo wil GroenWit dat het Vuurboetsplein en het grasveldje naast Westendt onbebouwd blijven. Toch gaan we creatief op zoek naar mogelijkheden, gezien de krapte op de woningmarkt voor eilanders. Aan de noordzijde van de Willem de Vlaminghweg zou ruimte zijn voor bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage en daarbovenop woningbouw in twee lagen tegen het duin aan. Zo creëren we niet alleen woonruimte, maar ook een oplossing voor de vervoersmiddelen van deze bewoners en andere eilanders.

Als GroenWit hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van nieuwe koop- en huurwoningen op Vlieland. Op de locatie Zeester zijn 25 woningen voor kleine huishoudens beschikbaar gekomen. Dit jaar wordt Boswijk gerealiseerd, met 36 zelfstandige huurwoningen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor woningzoekenden.

Huishoudens worden steeds kleiner. Vaker wonen mensen alleen. De koopwoningen zijn dan veel te duur. Toch zien we het liefst dat koopwoningen gekocht worden door mensen die hier werken en willen wonen. En we kijken breder: Sommige huurders willen wel kleiner wonen, maar gaan in een andere huurwoning een veel hogere huur betalen. Dat bevordert de doorstroming niet echt. GroenWit wil daarom onderzoek naar de mogelijkheden om mensen aan passende, betaalbare woonruimte te helpen, zowel huur als koop. Woningruil met gesloten beurzen zou een van die mogelijkheden kunnen zijn.

Onze plannen in het kort:

 • Initiatieven van ondernemers voor realisatie personeelswoningen ondersteunen;
 • Vuurboetsplein en grasveldje Westendt onbebouwd laten;
 • Onderzoek bouw noordzijde Willem de Vlaminghweg;
 • Onderzoek naar doorstroming op de woningmarkt.

Terug naar boven

Werken

De werkgelegenheid op Vlieland is goed. Velen vinden werk in de horeca, cultuur, maar ook in de bouw. Het toerisme in eigen land groeit en dat merken we op Vlieland ook. Toeristen komen steeds meer het jaar rond, hoewel de zomermaanden uiteraard het drukst blijven (40% bezoekers). Er is dus ook meer werkgelegenheid het jaar rond en is er zelfs bij regelmaat een tekort aan personeel. Werkgevers zullen hierdoor meer geneigd zijn vaste contracten aan te bieden en GroenWit vindt dat een positieve ontwikkeling. Wellicht kan nog meer spreiding van toeristen gedurende het jaar deze ontwikkeling versterken. Daarvoor is ook de inzet van lokale ondernemers en rederij nodig.

Uitbreiding van de werkgelegenheid in de toeristische sectoren zal niet plaatsvinden. Ook het Toeristische Platform Vlieland (TPV) geeft al aan dat meer toeristen niet wenselijk is. Onze toeristen komen immers voornamelijk voor de rust en de ruimte. Wel kunnen we ons eiland als werkplek promoten bij werkgevers die hun diensten online aanbieden. We hebben sinds kort een glasvezelnet op het eiland en dat biedt mogelijkheden. Te denken valt aan een call center, een helpdesk of andere digitale dienstverlening. Dit soort werkgelegenheid is ook geschikt voor eilanders die fysiek beperkt zijn. Bovendien kan een breder aanbod van werk aantrekkelijk zijn voor de partner van een sollicitant. Dan drukt deze nieuwe vorm van arbeid niet meteen weer op de woningmarkt.

GroenWit is vóór een goede balans tussen leefbaarheid en toerisme op Vlieland. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. In 2022 zal het Toeristisch Beleidsplan geëvalueerd en geactualiseerd worden. Wij zijn heel benieuwd of het toeristenseizoen ook werkelijk verbreed is, zoals gewenst. Om alle taken van het beleid uit te kunnen voeren, is een slagvaardige gemeentelijke organisatie nodig. GroenWit zet in op uitbreiding van uren voor toeristisch beleid. In het nieuwe beleid zullen duidelijke afspraken worden vastgelegd: wie zorgt waarvoor. Bij het organiseren van incidentele activiteiten kan dan snel gehandeld worden.

Onze plannen in het kort:

 • Stimuleren dat (nieuwe) werknemers een vast contract krijgen aangeboden;
 • Promotie van Vlieland als plaats om te werken, met name voor digitale dienstverlening;
 • Evaluatie en actualisatie Toeristisch Beleidsplan;
 • Effect verbreding van het toeristenseizoen verder uitbouwen;
 • Meer uren voor taken Toeristisch beleid.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Vlieland is een eiland. Dat alleen al maakt het voor ons heel geschikt om op kleine schaal te werken aan duurzaamheid. Vlieland is ook een gemeente in Nederland. Het Klimaatakkoord geldt ook hier. Dus werken wij aan de klimaatdoelen die het rijk ons oplegt. Dat zijn o.a.: het aardgasvrij maken van de gebouwen en het gebruik van hernieuwbare energie. En we helpen mee aan het klimaat bestendig maken van ons eiland. Denk daarbij aan: minder stenen verharding, meer groen in de bebouwde omgeving, meer wateropslag op het eiland, meer natuurlijke processen om het eiland te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Alleen daarom al zijn wij tegen gaswinning in en rond de Waddenzee. Wij stellen: “De groenste energie is energie die je slim gebruikt”.
GroenWit ziet voor Vlieland een duurzame toekomst liggen.

Voor verwarming van gebouwen willen we inzetten op zon, wind en (zee)water. In het omgevingsplan is vastgelegd dat alle daken van nieuwbouw op de zon gericht zijn, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de zonnewarmte. Voor gebouwen in het Beschermd dorpsgezicht kan hiervoor eventueel een uitzondering worden gemaakt. Bestaande gebouwen, zowel woonhuizen als bedrijfspanden, worden zoveel als mogelijk voorzien van zonnepanelen of zonneboilers.

In de verre toekomst is alle energie die we op Vlieland gebruiken duurzaam. Dat geldt ook voor energie die nodig is voor het transport. De energie mag nu nog wel buiten het eiland zijn opgewekt, maar we streven in 2050 naar 100% lokale opwek. Laten we daarbij vooral ook kijken naar het opslaan van warmte in waterbuffers onder de grond, zoals in Duinwijck. Water kan worden opgewarmd door de zon en worden opgeslagen voor de winter. Elektriciteit kun je niet makkelijk opslaan. Dus ‘heatpipes’ zijn beter dan zonnepanelen. Ontwikkelingen op het gebied van andere energiebronnen volgen we op de voet.

Energiebesparing is momenteel het sleutelwoord. Daarom willen we dat alle nog te bouwen woningen ‘nul op de meter’ worden: zelf evenzoveel (of meer) energie opwekken als er wordt gebruikt. Oudere gebouwen zullen zo goed zijn geïsoleerd dat ze ten minste energielabel B hebben. Het gebruik van apparaten die veel energie gebruiken zal worden beperkt. De gemeente kan daarin het goede voorbeeld geven. Om spullen niet af te danken, maar een tweede leven te geven, wordt een repaircafé opgericht. Van oude kleding kunnen nieuwe kledingstukken worden gemaakt, stompe zagen kunnen scherp gemaakt worden… Dit repaircafé kan worden gekoppeld aan het vmbo, zodat leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Het zou bovendien mooi zijn als er een techniekteam komt, een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en stichtingen. Daarin zitten dan mensen die kennis hebben van techniek en storingen aan apparatuur snel kunnen oplossen.

Het zou mooi zijn als we op Vlieland een deeleconomie zouden kunnen opzetten. Het delen van elektrische auto’s, gereedschap en het uitwisselen van diensten wordt dan gemeengoed. Daarvoor is een digitaal platform nodig en wellicht een eigen (digitale) munt: De Flynt!

Het vervoer van grondstoffen en voedsel naar een eiland is duur en kost energie. Als we dat zouden kunnen verminderen door zelf afval te verwerken en voedsel te verbouwen, sparen we dus veel uit. Daarom willen we bewoners stimuleren om zelf voedsel te verbouwen. Waar nodig wordt onderzocht of de grond daarvoor schoon genoeg is. Lokale verwerking van GFT-afval verdient onderzocht te worden. En hoe minder afval we produceren, hoe minder er hoeft te worden hergebruikt of afgevoerd. We gaan voor een wegwerp-plasticvrij Vlieland!

Om dit allemaal te kunnen realiseren, is niet alleen de gemeente aan zet. Willen we Vlieland – en de wereld – ook voor toekomstige generaties leefbaar houden, dan moeten we met ons allen de schouders eronder zetten. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. En voor wie niet op eigen kracht mee kan komen, zal er hulp zijn. In de vorm van geld, meedenken of handkracht. Er zou bijvoorbeeld subsidie kunnen komen voor duurzame toepassingen in het beschermd dorpsgezicht, omdat die vaak duurder uitvallen. Ook zullen we energiecoaches inzetten om mensen te ondersteunen met het besparen van energie. De energierekening gaat dan ook meteen omlaag!

En dan zijn er nog wat losse punten, waarvoor we aandacht vragen. We zijn ook heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Het toeristisch vervoer (Zeehondentochten, Vliehors Express), hoe kan dat met minder CO2-uitstoot? Zouden we waterscooters niet gewoon willen verbieden? Hoe kunnen we terrasverwarming verduurzamen? En welke alternatieven zijn er voor de Mei-brand?

Onze plannen in het kort:

 • Voor verwarming van gebouwen inzetten op zon, wind en (zee)water;
 • 100% lokale opwek van energie in 2050;
 • Energiebesparing, hergebruik, repareren en delen, zelf afval verwerken;
 • Plastic vrij Vlieland!
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Terug naar boven

Mobiliteit

We willen het eiland echt autoluwer en verkeersveiliger maken dan het nu is. Daarom stellen we voor het veerplein en de Dorpsstraat beperkter toegankelijk te maken voor motorvoertuigen, bijvoorbeeld tussen 7.00 en 11.00 uur, met uitzondering van hulpdiensten en bewoners met een gehandicaptenparkeerkaart. Dit vraagt om onderzoek naar hoe we dat kunnen realiseren. Ook willen we het aantal personenauto’s per huishouden in de nabije toekomst beperken tot 1. De weg onderlangs de nieuwe dijk moet een fietsroute worden en een onderhoudsweg, geen sluiproute voor autoverkeer.

Om de CO2-uitstoot van motorvoertuigen te verminderen, streven we naar zoveel mogelijk elektrisch vervoer. Fasegewijs zouden de meest vervuilende voertuigen van het eiland geweerd kunnen worden. Hoe dat het beste geregeld kan worden (milieuzone of ontheffingen) zal nog worden bestudeerd. Speciale aandacht is er voor de oldtimers, als onderdeel van cultureel erfgoed. Het wagenpark van de gemeente is in 2035 vrij van CO2-uitstoot. Brandstof die op het eiland verkrijgbaar is, is HVO100 of vergelijkbaar. Voor scheepsmotoren wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt en gekeken naar mogelijke oplossingen.

Om het autobezit en -gebruik op het eiland te kunnen verminderen, moet er wel een goede, betaalbare transportservice van particuliere goederen naar het eiland zijn. Dan hoeft de auto niet mee. Een betaalbare parkeervoorziening in Harlingen is dan eveneens nodig. Uitbreiding van het aantal elektrische deelauto’s daar – misschien zelfs wel speciale Wadden-deelauto’s! – is nog veel beter. Ook deelauto’s op Vlieland is de moeite van het uitzoeken waard. Om nog een grotere stap te maken naar een CO2-vrij eiland, zou de veerboot ook zonder CO2-uitstoot moeten varen. Tot 2029 heeft Rederij Doeksen de concessie voor het personenvervoer over de westelijke Waddenzee uit. Ruim voor die tijd worden de nieuwe eisen opgesteld waaraan de toekomstige reder zal voldoen. Dat kan natuurlijk ook weer Rederij Doeksen zijn. Wij vinden belangrijk dat in het plan van eisen ten minste wordt opgenomen: schepen CO2-vrij, dus heel duurzaam en minimaal drie standaard afvaarten per dag.

Om het gebruik van de elektrische bus te stimuleren, zou het wenselijk zijn om vaker te rijden, maar dan met kleinere bussen. Dit alles om het voor inwoners gemakkelijker te maken om de auto eens te laten staan. Minder verkeer op de weg betekent ook een veiligere weg. Ook willen we dat knelpunten aangepakt worden, zoals de Kampweg.

Natuur

Vlieland ligt midden in de natuur. Het eiland wordt omringd door twee Natura2000 gebieden: de Noordzee en de Waddenzee. Op Vlieland zelf is ook veel Natura2000 aanwezig: een groot deel van de bossen en de duinen. We mopperen er wel eens op, want Natura2000 legt ons mensen beperkingen op. Maar… al die prachtige natuur trekt wel de vele toeristen naar Vlieland toe, waar wij allemaal – direct of indirect – onze boterham aan verdienen.

Zorgvuldig omgaan met de natuur is dus heel belangrijk. Daarom zouden alle kinderen op Vlieland goede kennis van de natuur moeten hebben. Het vak ‘Vlielands’, waarmee men onlangs op school is begonnen, kan daarbij een rol spelen. Natuuronderwijs is belangrijk, omdat wij mensen vaak pas iets op waarde weten te schatten als we er kennis van hebben. Dat geldt ook voor onze gasten. Vergroening van de directe omgeving, wellicht een pluktuin, aandacht voor wat er groeit en bloeit in eigen tuin, slim gebruik van (regen)water horen daar ook bij. De Jutter, Staatsbosbeheer en De Noordwester kunnen helpen dit te realiseren. Daar zit de kennis over de natuur en hoe je mensen enthousiast maakt daarvoor.

Onze plannen in het kort:

 • Natuuronderwijs stimuleren op school en schoolreisjes;
 • Vergroening van de bebouwde omgeving, ook het bedrijventerrein;
 • Slim gebruik van (regen)water.

Terug naar boven

Sport & ontspanning

In december ’21 is de Nota Sport- en Beweegbeleid gemeente Vlieland vastgesteld. Het is een ambitieus plan. De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende taak bij het realiseren van betaalbare en kwalitatief goede activiteiten. Daarnaast heeft ze meer en meer een coördinerende, verbindende en stimulerende rol. GroenWit zal zich inzetten voor de uitvoering van de plannen in de komende raadsperiode. De buurtsportcoach vervult een belangrijke rol in het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl. De buurtsportcoach willen we ook na 2023 behouden.

Sport- en beweegaanbieders die op Vlieland willen wonen zijn onmisbaar. Dan is het mogelijk een structureel aanbod van activiteiten voor jong en oud aan te bieden en een positieve sport- en beweegcultuur te ontwikkelen. Dit aanbod zal voor iedereen betaalbaar zijn of met financiële ondersteuning mogelijk worden gemaakt. Om iedereen aan het bewegen te krijgen, zou GroenWit wel een Sportstrippenkaart willen introduceren. Elke inwoner van Vlieland kan daarmee bijvoorbeeld elke week een keer gratis een sport beoefenen bij Flidunen. Voor de kosten hiervan zal de gemeente ook een beroep kunnen doen op de werkgevers. Fitte, energieke werknemers zijn namelijk ook voor hen belangrijk.

Met een goed aanbod krijgen we op deze manier een nieuwe doelgroep op ons eiland: mensen die een gezonde leefstijl willen combineren met een mooi beweegprogramma. Ons eiland en het sportcentrum zijn hiervoor de ideale plek. Deze programma’s kunnen bovendien bijdragen aan seizoen-verbreding. Het hebben en houden van groepsaccommodaties is dan zeer wenselijk.

Natte winters maken het sportveld voor langere tijd onbruikbaar. Daar valt weinig aan te doen. Grasvelden zijn nu eenmaal niet het hele jaar te gebruiken. Het reguliere onderhoud is nu goed geregeld. Flidunen is als beheerder aangesteld en de gemeente betaalt aan het onderhoud mee. De winterpauze is voor de jeugd echter wel erg lang. We gaan graag met de jeugd op zoek naar een geschikte plaats om een balletje te trappen, te chillen en elkaar te ontmoeten. En dat jaarrond.

Onze plannen in het kort:

 • Uitvoering geven aan het Sportbeleid;
 • Behoud buurtsportcoach, ook na 2023;
 • Introductie Sportstrippenkaart;
 • Ondersteuning werving nieuwe sportinstructeurs;
 • Sport- en beweegprogramma’s jaarrond;
 • In overleg met jeugd: trapveldje.

Kunst & cultuur

Cultuur vormt onze identiteit. Ieder van ons is in een bepaalde cultuur of meerdere culturen opgegroeid. Onderdeel van onze cultuur zijn de gebruiken, die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. Denk dan aan: Pierepauwen, opkleden, brommer rijden met Oud & Nieuw, de dorpsomroeper, de manier waarop we afscheid nemen van overleden mensen.

Traditionele gebruiken lijken soms statisch, maar in feite veranderen en vernieuwen ze zich voortdurend. In stand houden betekent: meegaan met de tijd. Het overal afsteken van vuurwerk is, wat GroenWit betreft, niet meer van deze tijd. Het maakt dieren en steeds meer mensen angstig en het dreigt een probleem van openbare orde te worden. Op dit punt pleiten we voor het ontstaan van een nieuw gebruik, namelijk een professioneel afgestoken vuurwerk op oudejaarsavond om 00.00 uur. Dit grote siervuurwerk voor iedereen brengt een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk met zich mee. Groen-Wit steekt de nek hiervoor uit en hoopt brede steun te verwerven.

Ook de bebouwing van ons eiland, de wegen en paden, de aangelegde bossen en de kustverdediging vertellen een geschiedenis en maken deel uit van onze cultuur. De meeste gasten vinden dit heel interessant, dat blijkt wel uit de wandelexcursies, beschreven fietsroutes en publicaties van allerlei omgang over onze historie. De status van Unesco Waddenzee Werelderfgoed (sinds 2009) draagt daaraan zeker bij. Ook deze cultuur verdient het om te worden doorgegeven aan volgende generaties. GroenWit maakt zich sterk om dit onderdeel te laten zijn van het vak ‘Vlielands’ op De Jutter.

GroenWit is trots op het Vlielandse culturele leven, zoals dat vorm krijgt in onder meer de Nicolaaskerk, het Museum Tromp’s Huys, het Informatiecentrum De Noordwester, Podium Vlieland en Stelling 12H. Subsidies aan deze instellingen zullen wat ons betreft blijven.
GroenWit is ook trots op alle werk van kunstenaars, musici, festivalorganisatoren en de Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt. Meer samenwerking tussen de culturele sector en afstemming van de activiteiten zou het aanbod wel eens goed kunnen doen. Wij zien daarom een meerwaarde in een terugkerend overleg tussen deze partijen. De gemeente kan daarin het voortouw nemen.

Ook onderdeel van onze cultuur is religie. Op zich is dat geen zaak voor de politiek. De scheiding van kerk en staat betekent immers dat de overheid zich niet bemoeit met het leven van de geloofsgemeenschap. Twee zaken betreffende de kerk raken echter wel degelijk aan het algemeen belang. Daarvoor zouden wij ons als gemeente dus kunnen inzetten. Allereerst beheert de kerkelijke gemeente het monumentale kerkgebouw de Nicolaaskerk, dat van grote culturele en sociale betekenis is voor heel Vlieland. Denk alleen maar aan de concerten die in het gebouw gegeven worden. In de tweede plaats draagt de kerk bij aan de leefbaarheid van de eilandgemeenschap, door haar rol in de geestelijke gezondheidszorg op het eiland. Het meest zichtbaar wordt deze rol bij de organisatie en vormgeving van de uitvaarten. Meer in beslotenheid vinden gesprekken en individuele geestelijke begeleiding plaats bij uiteenlopende levensvragen.

Verder zou GroenWit graag blijvend het Kunst- muziekonderwijs ondersteunen en bevorderen. Kunst en Cultuur zal laagdrempelig zijn en voor iedereen toegankelijk. Als er geen uitbater voor het Armhuis kan worden gevonden, is het dan een idee om van het Armhuis een Cultuurhuis maken? Om alle activiteiten en het verenigingsleven op het eiland mogelijk te houden, is samenwerking van levensbelang. Samenwerking maakt stichtingen en verenigingen daadkrachtiger. En we willen graag jonge mensen enthousiast maken voor het verenigingsleven en de politiek.

Onze plannen in het kort:

 • Koesteren van de eilandcultuur, met respect voor traditionele gebruiken;
 • Professioneel vuurwerk tijdens de jaarwisseling;
 • Eilandcultuur als onderdeel van het vak ‘Vlielands’ op De Jutter;
 • Overleg over het kunst- en cultuuraanbod;
 • Beheer en onderhoud van het kerkgebouw waarborgen;
 • Gebruik van het kerkgebouw voor culturele en sociale activiteiten mogelijk houden.

Terug naar boven

Zorg & welzijn

Door de realisatie van Boswijk is de zorg voor ouderen op Vlieland voor de toekomst veilig gesteld.
Vlieland heeft samen met de KwadrantGroep haar nek uitgestoken om het voor elkaar te krijgen. De voorzieningen in de wijk zijn voor de leefbaarheid van het hele eiland heel belangrijk. GroenWit kan hier vierkant achter staan!

Dit voorjaar zal de ‘grote volksverhuizing’ plaatsvinden. Dankzij de nieuwe buurt zullen ‘oude’ bekenden elkaar makkelijker kunnen treffen, bijvoorbeeld in het welzijnsgebouw. Dat gebouw gaat een belangrijke rol spelen als ontmoetingsplek, voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Daarnaast zullen er verschillende diensten te vinden zijn, zoals fysio, kapper, dagopvang, tandarts en begrafenisvereniging. GroenWit ziet een belangrijke regierol voor de gemeente om dit samen met andere partijen (KwadrantGroep, maatschappelijk werk, WMO team en vrijwilligers) zo goed mogelijk te organiseren. Er zullen vrijwilligers nodig zijn. De ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers zal door een professional worden gedaan. We willen er als samenleving voor de ander zijn. De nieuwe functie ‘coördinator welzijnsgebouw’ is daarbij een spin in het web.

Ontmoeten is ook goed om eenzaamheid tegen te gaan. Door Corona is eenzaamheid toegenomen.
Om eenzaamheid tegen te gaan is de rijksoverheid een digitale campagne gestart. Ook gemeente Vlieland is hierbij aangesloten. GroenWit wil dat de gemeente er alles aan doet om eenzaamheid tegen te gaan. We vinden het welzijn van jou en de andere inwoners van Vlieland heel belangrijk. Welzijn is niet alleen het pilletje van de dokter waar je beter van wordt, maar veel meer…. Welzijn is het hebben van sociale contacten, meedoen aan activiteiten (al dan niet aangepast). Welzijn is je gewaardeerd voelen, maar ook in je waarde gelaten worden. Het is functioneren op een niveau waar jij je goed bij voelt. Welzijn is leven in een diverse en inclusieve gemeente.

Meedoen met de samenleving is zo belangrijk voor mensen, dat gebrek aan geld geen reden mag zijn om niet mee te doen. Verborgen armoede is overal, ook op Vlieland. Daarom zal er meer aandacht komen voor armoede. Er zijn diverse regelingen en uitkeringen om mensen mee te laten doen aan het verenigingsleven of cultuur, maar ook om een kapotte wasmachine te vervangen. Met de huidige energieprijzen ontstaat er ook energiearmoede. Met simpele ingrepen kunnen de kosten omlaag, zoals het toepassen van radiatorfolie, tochtstrippen of tips om duurzaam om te gaan met energie. Energiecoaches, maatschappelijk werk of de welzijnswerker kunnen je op weg helpen. Maar misschien is er wel meer nodig dan dat: moeten we sommige diensten gratis maken. Worden we er als samenleving niet beter van als iedereen mee kan doen, gezond oud kan worden en kan genieten van het leven?

Een goed aanbod aan zorg en welzijn is ook goed voor het toerisme. We willen ook ruimte blijven bieden aan de minder valide toerist. Enkele ondernemers hebben al hotelkamers gebouwd zonder drempels etc. en er is een strandwagen voor mensen die niet meer over het strand naar zee kunnen gaan. We zouden het aanbod graag zien uitgebreid met rolstoel-toegankelijke winkels en andere voorzieningen. We willen graag hierover in gesprek met de Ondernemersvereniging.

Onze plannen in het kort:

 • Inzetten op continuïteit zorg
 • Campagne tegen eenzaamheid
 • Beleid en ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligers
 • Aandacht voor mensen die in armoede leven
 • Bevorderen zorgtoerisme

Spreekt dit programma je aan?

Stem dan op 14, 15 of 16 maart op een van de kandidaten van GroenWit!

v.l.n.r. Hedwig, Cornelis, Martha, Jan, Pia, Eef, Elsje, Gerard.

1. Hedwig de Lang

2. Gerard Pelgrim

3. Elsje de Ruijter

4. Eef Botjes

5. Martha Pelgrim

6. Jan den Ouden

7. Pia van Mil

8. Cornelis de Jong

Views: 1463