Tag Archives: woningmarkt

Memorabele raadsvergadering

25 april was de eerste raadsvergadering voor de nieuwe raad met een volle agenda.
Bij aanvang werd eerst een moment stilte gehouden om de plotseling overleden heer J. Kikstra te gedenken. Hierna ving de vergadering aan.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg Henk Veerdig van Lijst Fier het woord. Hij stelde voor het agendapunt te laten vervallen, waarin het college de raad adviseert een pand in de Dorpsstraat aan te kopen. Aankoop van dit pand naast de ‘oude bieb’, dat ook in bezit van de gemeente is, biedt mogelijkheden voor verplaatsing van het gemeentehuis en woningbouw. De plannen daarvoor staan nog in de kinderschoenen, maar ‘buurmans grond’ komt niet vaak te koop en dan moet je een strategische keuze maken.

Hierop volgde een flinke discussie. Vooral Henk Veerdig en Nel Hopman (NLV) verweten elkaar van alles en nog wat. ABV, bij monde van Rob Bloem, schurkte tegen Lijst Fier aan. Portefeuillehouder Schrier deed zijn best het belang van de zaak onder de aandacht te brengen, maar het was aan dovemansoren gericht. En waarom? Omdat er geen taxatierapport op tafel lag.

Wie een beetje de huizenmarkt volgt, weet dat de aankoopprijs niet buitensporig hoog was. Bovendien, wat zou een taxatierapport toevoegen? Het gaat om de aankoop van de grond, niet van de opstal. Een strategische aankoop is moeilijk in geld te vatten. Er leek geen enkel begrip voor deze kans uit duizenden, die je moet grijpen als je binnen een paar jaar woningen wilt kunnen bouwen. En die wens staat niet alleen in ons verkiezingsprogramma, maar ook in dat van Lijst Fier en ABV!

Het resulteerde er uiteindelijk in dat het punt van de agenda gehaald werd. Dat betreurt GroenWit enorm. Helaas lijkt deze unieke kans, die ons door de verkopende partij werd geboden, nu vervlogen. GroenWit wil de verkopende partij wel hartelijk danken dat niet louter naar eigen gewin, maar in het maatschappelijk belang is gehandeld. We vragen ons af in welk belang Lijst Fier en ABV handelen.

De verdere vergadering verliep redelijk rustig en is af te luisteren op de gemeentesite www.vlieland.nl.

Hedwig de Lang

Views: 427

Raad Vlieland ziet rol voor WoonFriesland

Op de raadsvergadering van de gemeente Vlieland stond de woningmarktanalyse op de agenda. Uit die analyse is gebleken dat de woningmarkt op Vlieland niet goed functioneert. Er is op het eiland sprake van zo’n 40% scheefwonen; in de sociale huurwoningen wonen mensen die eigenlijk een te hoog inkomen hebben. Maar alternatieven zijn er niet: er zijn onvoldoende woningen in de vrije sector en de koopwoningen zijn te duur. Om het probleem op de woningmarkt op te lossen, is hulp van buitenaf nodig.

De gemeente heeft een aantal jaar geleden het eigen woningbedrijf opgeheven en de woningen overgedragen aan WoonFriesland omdat de gemeente niet in staat was nieuwe woningen te realiseren. Dat is met hulp van WoonFriesland nu wel gelukt. Nu er woningen voor ouderen gebouwd kunnen worden op het terrein van de Uiterton en vrije sectorwoningen op het terrein van de voormalige basisschool, is weer de hulp van WoonFriesland nodig.

De corporatie heeft zich echter uit maatschappelijk vastgoed terug getrokken en mag zich van de rijksoverheid niet meer bezig houden met vrije sectorwoningen. De corporatie wordt wel door de gemeente goed over de plannen geïnformeerd. Redenen voor GroenWit om met een motie te komen waarin de raad het college verzoekt zich tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland nauw bij deze planontwikkeling te betrekken. De motie werd door beide andere fracties ondersteund.

Views: 300