Tag Archives: statushouder

Terugblik op 4 jaar oppositievoeren

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

Als oppositiepartij kun je niet altijd gelijk krijgen. Dat weet je, maar soms is dat erg moeilijk te verteren. Ik neem als voorbeeld de statushouders. We stelden voor 2-3 gezinnen op Vlieland een kans te bieden een bestaan in Nederland op te bouwen. We hebben ons constructief opgesteld, er waren insprekers en veel eilanders die ons steunden, we waren meegegaan met andere fracties en toen werd ons voorstel na maanden alsnog van tafel geveegd. Er is helaas nog steeds een gebrek aan woningen voor statushouders in Friesland.

 

Zo begonnen we onze Algemene Beschouwingen, zoals dat zo mooi heet. Een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het volgende. Je spreekt ze immers uit tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar. We blikken ook verder terug. Naar ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Wat heeft 4 jaar oppositievoeren opgeleverd?

We pakken de komende weken een aantal onderwerpen bij de horens.

 

Views: 309

Statushouders of asielzoekers, waar hebben we het over?

Het leven van een raadslid is soms zwaar. De ingekomen stukken voor de raadsvergadering van september telden samen 315 pagina’s. Vier daarvan kwamen van de provincie. Namens de Regietafel vroegen de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Leeuwarden aandacht voor de huisvesting van statushouders.

De provincie heeft op dit punt namelijk niet haar taakstelling gehaald. Er moeten nog 1090 statushouders gehuisvest worden (d.d. 11 juli 2016). Zo’n 6-10 personen hadden gehuisvest kunnen worden op Vlieland, als niet de coalitiepartners ABV en VVD het collegevoorstel, om 2 woningen voor 3 maanden vrij te houden, tijdens de  raadsvergadering van juli hadden getorpedeerd.

Tijdens de behandeling van de Ingekomen Stukken op de raadsvergadering van september, vroeg GroenWit-raadslid Hedwig de Lang aandacht voor deze brief. Zij meende dat één van de argumenten van de coalitie om het collegevoorstel destijds ter zijde te schuiven met deze brief onderuit gehaald werd. Er bleek immers geen sprake van een ‘verminderde noodzaak’ om statushouders huisvesting te bieden. Een absurd argument dat ook toen al niet door enig feit werd onderbouwd. Wij hebben de beide fracties daar toen ook op gewezen.

Nu presteerde de heer Visser van de VVD het om te stellen dat er nog steeds geen behoefte was aan woningen voor ASIELZOEKERS. Nee, dat klopt. Asielzoekers worden opgevangen in AZC’s en de instroom van asielzoekers is momenteel lager dan eerder dit jaar. Maar STATUSHOUDERS is wat anders dan ASIELZOEKERS. Statushouders hebben te horen gekregen dat hun asielaanvraag is goedgekeurd. Zij mogen voorlopig in Nederland blijven. Zij willen dolgraag ergens anders wonen dan in de AZC’s. En daar hebben ze ook nog eens recht op!

We hadden op Vlieland twee gezinnen huisvesting kunnen bieden en de kans om in Nederland, op Vlieland, een veilig en fijn leven op te bouwen. De onwetendheid van de fracties van ABV en VVD lijkt nu de veilige toekomst voor deze twee gezinnen om zeep te hebben geholpen.

Views: 262

Statushouders niet welkom op Vlieland?

In oktober 2015 nam de gemeenteraad, na overleg over enkele wijzigingen, unaniem een motie van GroenWit aan, om als Vlielandse gemeenschap naar vermogen bij te dragen in de problematiek van de huisvesting van statushouders. Het college van B&W kreeg opdracht de mogelijkheden te onderzoeken en kwam op de laatste raadsvergadering met een elegant voorstel.

Twee huurwoningen worden voor een periode van drie maanden vrij gehouden voor een tweetal gezinnen met verblijfstatus, waarbij de gemeente toezegt samen met vrijwilligers voor begeleiding en inburgering zorg te dragen. Zo wordt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) uitgedaagd binnen die periode geschikte gezinnen te selecteren. Als dat niet lukt, keren de woningen na de drie maanden terug in het gewone huurwoningenbestand.

De gemeente Vlieland laat op deze manier zien dat ze de problematiek serieus neemt. Er zitten immers nog steeds veel zogenaamde ‘statushouders’ in tijdelijke opvang. Die mensen hebben recht op een woning, maar die woningen zijn schaars. Ook op Vlieland zijn de woningen schaars, maar het getuigt van medemenselijkheid om vluchtelingen met een kans op integratie in de Nederlandse samenleving een plek te bieden waar ze veilig zijn, zich begrepen voelen en warm onthaald worden. Waar zou dat nu beter kunnen dan op ons mooie, gastvrije Vlieland? Het COA moet dan wel de uitdaging oppakken om kleinschalig maatwerk te leveren, maar dat ligt buiten onze verantwoordelijkheid.

Voor GroenWit is het een enorme teleurstelling dat beide coalitiepartijen, zowel ABV als VVD, de door het college voorgestelde invulling van de motie botweg hebben geblokkeerd. Een motie die zij vorig jaar nog steunden. Er was volgens deze twee fracties geen noodzaak meer tot het aanbieden van woningen aan statushouders. Op welke informatie dat standpunt is gebaseerd, is ons een raadsel. De berichten over statushouders in de landelijke en regionale pers geven echt een volledig ander beeld.

Het voorstel werd met 2 stemmen voor en 6 stemmen tegen verworpen. Met plaatsvervangende schaamte verliet de fractie van GroenWit na afloop van de vergadering de zaal. Gastvrijheid kent blijkbaar nauwe grenzen.

Views: 327