Tag Archives: ambitie

Algemene Beschouwingen GroenWit

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

We hebben een roerige periode achter de rug. De nieuwe gemeenteraad heeft zich – naar mijn mening – het eerste halfjaar na de verkiezingen onvoldoende professioneel opgesteld. We waren de laatste gemeente in Nederland waar nog geen college van B&W was gevormd. Beslist niet iets om trots op te zijn!

Met de benoeming van twee wethouders is daar in ieder geval een einde aan gekomen. Nu hebben we de kans om te werken aan de onderlinge verhoudingen. Ik had de vorige vergadering al het gevoel dat we gemoedelijker met elkaar omgaan. Dat we elkaar de ruimte geven in het debat en elkaar niet uitmaken voor rotte vis. Volhouden!

Een gemeentebegroting is gebaseerd op een Collegeprogramma. Dat is er nog niet. Op pagina 3 van deze begroting doet u echter alsof dit programma er al is. En dat daarop deze begroting is gebaseerd. Misschien heeft u het wel al bijna helemaal geschreven, zoals u ook voortvarend met het Raadsakkoord aan de slag was gegaan. Maar u heeft het nog niet aan de gemeenteraad aangeboden. En dat is ook logisch, want tot deze vergadering was er ook nog geen college. Ik vind dat daarom een aanpassing van de tekst beter aansluit bij de werkelijkheid en stel u voor daarin iets aan te passen.

Mijn hoop en verwachting is dat nieuwe wethouders met de burgemeester voortvarend aan de slag gaan met een Collegeprogramma, zodat we dit zeer binnenkort kunnen bespreken. De Algemene Beschouwingen van GroenWit naar aanleiding van de Begroting 2023 zullen ook om die reden beperkt zijn. We geven nog wat wensen mee die wellicht zonder al te veel problemen aan het Collegeprogramma kunnen worden toegevoegd.

Algemeen bestuur

We willen als gemeente het contact met de inwoners en elkaar verbeteren. Beter luisteren naar elkaar, oog hebben voor diversiteit hoort daarbij. Een inwonersavond zoals laatst over de regels voor de Dorpsstraat slaat naar mijn mening de plank volledig mis. Mijn advies zou zijn: denk niet dat je alles zelf wel kunt. Je krijgt geen tweede kans. Huur iemand in die bewezen kennis van zaken heeft en zo’n avond in goede banen kan leiden.

Over het opzetten van een digitaal platform heb ik mijn bedenkingen. Zou het niet beter zijn als er ook budget vrijkomt om een onafhankelijke lokale nieuwskrant van de grond te krijgen? De huidige huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief van de gemeente zou daarin op kunnen gaan. Ook hier geldt: denk niet dat je alles zelf wel kunt. Hoe je het wendt of keert, een meer kritische blik op het reilen en zeilen van de gemeente – en alle andere instellingen en bedrijven op Vlieland! – zou de kwaliteit daarvan ten goede kunnen komen.

Dat we niet alles zelf kunnen, bewijst ook de Waddensamenwerking. De stappen die nu gezamenlijk gezet zijn voor het Waddenprogramma getuigen van de wil om samen de schouders eronder te zetten. De gereserveerde bijdrage voor de Regiodeal is een reservering voor het draaiende houden van onze eilander samenleving. Met alles wat daar bij hoort. We vinden het een knappe prestatie dat in deze donkere tijden, met grotere investeringen op het gebied van energie, duurzaamheid en zorg, toch de benodigde negen ton gevonden is. Hoe staat het in dit kader met de ‘Quick win’ Vliehorst? We hebben de indruk dat dit niet zo kwiek meer loopt.

Openbare orde en veiligheid

De inzet van de ingehuurde BOA is zichtbaar. Ik ben benieuwd wanneer we de evaluatie kunnen verwachten. Kunt u daarvoor een tijdstip geven? En kunnen wij ook inzicht krijgen in de frequentie van en de manier waarop de afstemming tussen BOA en politie plaats gaat vinden? Juist omdat de landelijke politie steeds meer taken afstoot, is het van belang dat er regelmatig overleg plaatsvindt en dat er rekening wordt gehouden met lokale wensen wat betreft handhaven en veiligheid. De politie kan bonnen schrijven als er geen boa’s zijn.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Eind 2023 zal de concessieverlening voor het OV plaats gaan vinden. Hoog tijd dus om alvast wat wensen te deponeren! GroenWit is nog steeds van mening dat de inzet van grote bussen buiten de vakantieperioden onwenselijk is. We snappen ook dat het lastig is om bussen heen en weer te verplaatsen van de wal naar Vlieland en andersom. Toch zouden we dit punt nog een keer willen meegeven. Het is toch onzinnig om een grote bus te laten rijden als er maar een paar mensen instappen?

Wat we missen in uw voornemens voor 2023 is de concessie Veerdiensten. Eind 2023 zal worden gestart met het opstellen van een programma van eisen. Daar moeten we als hoofdgebruiker van de veerdienst natuurlijk bovenop zitten. Ik heb een amendement voorbereid om deze omissie recht te zetten.

Gebruik van het OV zouden we willen toejuichen. Daarom een tip: Het is heerlijk om met de bus naar een startpunt te rijden en dan rustig terug te lopen? Meer gebruik van het OV door inwoners leidt tot versterking van het autoluwe karakter van Vlieland. En dat is precies wat we volgens het Raadsakkoord willen bereiken. Aandacht voor fietsen en fietsveiligheid past daar heel goed bij. Meer gebruik maken van de fiets is bovendien beter voor de gezondheid en zodoende snijdt het mes aan twee kanten.

Kan bovendien niet uitgezocht worden of er een mogelijkheid is om je eigen auto tegen een acceptabel tarief aan de wal te laten, terwijl je bagage soepeltjes naar het eiland vervoerd wordt? Het aantal voertuigen kan op Vlieland dan worden beperkt, zodat er geen investeringen hoeven worden gedaan in parkeerplaatsen, niet boven of ondergronds. Deelauto’s kunnen een goed alternatief zijn. Bent u bereid om een kosten/baten analyse te maken, zodat we duidelijk voor ogen hebben wat op de langere termijn het beste uitpakt voor Vlieland en de ambities die we op dit vlak hebben?

Groot onderhoud van de fietspaden is ook echt nodig. Dat is al een aantal jaren vooruit geschoven. In het Collegeprogramma zien we graag een gedetailleerd stappenplan voor de aanpak hiervan tegemoet. Kunt u ons garanderen dat dit in de komende collegeperiode gerealiseerd gaat worden?

Ook pleiten we wederom voor een halteplaats bij de jachthaven. Mooi zou zijn om de dienstregeling van de Waddentaxi dan te laten aansluiten op de bus, zodat passagiers die met de Zeehond naar het eiland komen met het OV verder kunnen reizen. En nu ik het toch over de jachthaven heb, dat pareltje aan de Waddenzee: wanneer kunt u ons duidelijkheid verschaffen over de staat van de damwanden? Het is iets waarover ik me wel zorgen maak.

Veiligheid in de haven brengt mij naar veiligheid in de Boswijk, ik hoop dat bij het opstellen van een gladheidsbestrijdingsplan rekening gehouden gaat worden met de paden in Boswijk. Anders hoeft er geen beleefroute meer aangelegd te worden, want het zal zeker een belevenis worden als het op alle paden glad wordt in de wijk.

Het komende jaar gaat de gemeente 60 punten van openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Kijkt u daarbij ook naar de mogelijkheden van beweging sensoren?Dat is vanuit het oogpunt van energiebesparing een goede stap. De deze maand raadsbreed aangenomen motie van GroenWit over de donkerte op de Wadden is een steun in de rug om kritisch te blijven kijken naar de openbare verlichting. En om gezamenlijk te proberen de buitenverlichting op Vlieland tot het hoogstnoodzakelijke te beperken.

Economie

Alle lijnen uit het Programma Waddeneilanden zijn verwerkt in deze begroting. Alle vijf? Nou, eentje is nog ongenoemd gebleven. Dat is de progammalijn Optimaal Bereikbaar & Verbonden. Graag zie ik die toegevoegd aan het begrotingsprogramma Economie. Een goede verbinding met de wal, onderlinge goede verbindingen met de buureilanden en via internet met de rest van de wereld. Voor een eiland als Vlieland zijn dit cruciale voorwaarden om eigen zelfstandigheid te bewaren. Ik zal later hierover een amendement voorlezen.

‘De Noordwester staat aan de vooravond van een flinke verbouwing’, zoals u schrijft. En ook: ‘Investeringen daarvoor zijn nu nog niet bekend evenals de uitvoeringsplanning daarvan.’ We hebben als raad alweer enige tijd geleden de plannen gezien en geconstateerd dat die zeer ambitieus zijn. Ik vraag me af in hoeverre deze plannen gefinancierd kunnen worden en door wie. Is er ook een plan B voor het geval de financiering niet lukt? De Noordwester moet niet de Floriade van Vlieland worden!

Onderwijs

GroenWit juicht de intentie om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC) toe. Juist de omvang van Vlieland leent zich daartoe uitstekend. Aandacht voor de wat oudere jeugd, met name die kinderen die niet hier naar school gaan, is daarbij gewenst. U wilt een intensieve samenwerking tussen allerlei partijen. U streeft naar een integrale aanpak ten aanzien van (voor-en vroegschools) onderwijs, opvoeding en gezondheidszorg. Dat zijn nogal wat partijen waarmee overlegd moet worden! Hoewel wij de intentie toejuichen, denken we ook dat het wijselijk is om de vorming van een IKC over te laten aan de mensen in het veld, zij die er verstand van hebben. Is dat ook uw bedoeling?

Aandacht voor laaggeletterdheid en het aanleren van de Nederlandse taal is wel echt een taak waarop de gemeente moet toezien. Het kunnen begrijpen van informatie is immers een voorwaarde voor goed burgerschap. Maar ook voor werkgevers is het belangrijk. Ziet u een rol hierin weggelegd voor werkgevers? En zo ja, hoe denkt u die in te zetten?

In het raadsakkoord wordt onder het hoofdstuk Onderwijs nog vermeld dat de gemeente stages en traineeships zou willen aanbieden. Kunt u dat wellicht breder trekken en een Maatschappelijke stage voor 18-27-jarigen in het leven roepen? Het kan jonge mensen net dat steuntje geven, dat inzicht in hoe leuk werken bij een overheid of instelling of bedrijf is. Samenwerken met ondernemers op het eiland kan voor beide partijen profijtelijk zijn.

Cultuur en recreatie

Met plezier lezen we dat u naast ITGWO kleinschalige evenementen wilt stimuleren. Grootschaligere evenementen als ITGWO hebben hun ‘spin-off’: mensen die bewust met de omgeving omgaan komen weer terug naar Vlieland. Dat zijn de gasten die we hier willen hebben. Als we dan door het jaar heen kleinschalige evenementen hebben, hebben die mensen iets om voor terug te komen en bovendien plukken we daar als bewoners zelf de vruchten van.

Ook juichen we een positieve instelling ten aanzien van de Nicolaaskerk toe. Dit monumentale gebouw is al langere tijd meer dan een gebedshuis. Het is een prachtige, sfeervolle locatie voor partijen, evenementen, lezingen en andere activiteiten voor een groter publiek. De akoestiek wordt geroemd door musici en koren. Uit de rente op het vermogen dat na de verkoop van het Armhuis beschikbaar kwam wordt de predikant betaald. Voor het onderhoud blijft daardoor geen structureel geld over. Kerkenraad en stichting Nicolaaskerk werken samen om te zorgen dat het gebouw weer in goede staat komt. Voor de noodzakelijke renovatie is echter nog veel geld nodig. Als de gemeente daarin een rol kan spelen, zou daarmee een beeldbepalend gebouw behouden kunnen blijven.

Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

Onder deze noemer vallen drie uiteenlopende beleidsterreinen: Jeugdzorg, WMO en Participatie (waaronder Armoedebestrijding valt). Dat het uitgangspunt bij Jeugdzorg nu ‘normaliseren’ is geworden, is een opsteker voor die jeugdige die een beetje anders is dan anderen, of wat anderen van hem of haar verwachten. Niet iedereen wil later wiskundige worden, ook kinderen met een ‘wiskundeknobbel’ niet. Laten we als maatschappij toelaten dat kinderen vooral zichzelf kunnen zijn. Pas wanneer de veiligheid van kinderen of hun omgeving in gevaar komt, zouden we moeten ingrijpen. Daarbij hoort goede ondersteuning van ouders. En de wetenschap dat zij er niet alleen voor staan in de opvoeding. “It takes a village to raise a child,” zoals het Engelse spreekwoord zegt.

Op het gebied van Armoedebestrijding kan de gemeente het komende jaar inzetten op het bekender maken van regelingen voor mensen in financiële nood. Is dat straks ook onderdeel van het nieuwe Integrale Armoedebeleid? Het is heel mooi dat er ook los daarvan al ingezet wordt op Energiearmoede. En dat daarin samengewerkt wordt met WoonFriesland. In het oplossen van Energiearmoede snijdt ook het mes aan twee kanten: wie minder energie gebruikt of ongemerkt verspild, zal structureel een lagere energierekening hebben dan daarvoor.

Volksgezondheid en milieu

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze waterhuishouding moeten we natuurlijk eerst proberen te voorkomen. Daar waar het zich al voordoet, moeten we ons als gemeente wapenen. Niet alleen tegen overlast, maar ook tegen energiearmoede en ongelijke kansen. De hoeveelheid neerslag die de afgelopen winter op Vlieland viel was buitenproportioneel. Op het oostelijke deel, daar waar de meeste activiteit plaatsvindt, waar wordt gewoond en gewerkt, leidde dit tot overlast. Graag zien we dat u met de provincie, als toezichthouder op de waterhuishouding van Vlieland, in gesprek gaat om situaties als die met Duinwijck in de toekomst te voorkomen. Bent u bereid om dit gesprek aan te gaan en eventuele te nemen maatregelen in een nieuw MJOP Riolering mee te nemen?

Een nieuwe manier om huishoudelijk afval in te zamelen zal de komende jaren ingevoerd worden. Daarbij zijn wat GroenWit betreft randvoorwaarden: duurzame voertuigen, onderzoek naar lokale verwerking van GFT-afval, stimuleren van afvalvermindering en behoud van arbeidsplaatsen op Vlieland.

Het vervoer van grondstoffen en voedsel naar een eiland is duur en kost energie. Als we dat zouden kunnen verminderen door zelf afval te verwerken en voedsel te verbouwen, sparen we dus veel uit. Bent u bereid onze voorwaarden mee te nemen in het op te stellen beleid en te laten onderzoeken of de grond schoon genoeg is voor het verbouwen van voedsel?

Voor Duurzaamheid wilt u het komende jaar een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma schrijven. Terecht schrijft u dat duurzaamheid verder gaat dan de bebouwde omgeving. Vervoer heeft ook een enorme invloed op de toename van CO2. Daarom zouden we daarvoor graag aandacht vragen. Stel paal en perk aan voertuigen die veel brandstof gebruiken. Vlieland heeft die kans, want er geldt een geslotenverklaring. Weer voertuigen met een onacceptabele CO2-uitstoot, zoals een aantal steden al voertuigen weren uit hun binnenstad. Bent u bereid dit aspect mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid?

De gemeente moet – waar mogelijk – het goede voorbeeld geven. Dat geldt ook voor de verduurzaming van de eigen gebouwen, nog afgezien van een verplichting die het rijk gemeentes oplegt. We zouden graag zien dat u de win-win situatie van een nieuw, volledig energieneutraal gemeentehuis en bouw van energieneutrale woningen op de huidige locatie niet uit het oog verliest. Ondanks de ellende die discussie over de aankoop van een daarvoor beschikbare woning met zich meebracht. Heeft u al concreter zicht op de mogelijkheden hiertoe?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Er is de afgelopen jaren veel gebouwd op Vlieland. Dat heeft enigszins lucht gebracht in de woningkrapte. De bouwgrond in onze gemeente is schaars. Daardoor vallen tiny houses eigenlijk bij voorbaat al af, hoe sympathiek die ook lijken. Tegelijkertijd zien we de noodzaak tot aanpak: het aantal mensen dat in onze gemeente staat ingeschreven stijgt elk jaar. Er komt dus ook elk jaar weer nieuwe vraag naar woonruimte. De meeste mensen die hier komen wonen, werken direct of indirect voor het toerisme. Als we dat niet verder uitbreiden, zal die toename van personeel naar verwachting ook stoppen.

Daarnaast worden er woningen ‘oneigenlijk gebruikt’, zoals u dat in de begroting noemt. Dat zijn o.a. woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning, maar in de praktijk gebruikt worden als recreatiewoning of pied-a-terre. Er zijn voorbeelden van woningen waarmee dat al jarenlang gebeurt, voor iedereen zichtbaar midden in de Dorpsstraat. Het is dus goed dat dit aandacht krijgt in het nieuw op te stellen Programma wonen. Kan een BOA hierin ook een rol vervullen?

Een ander probleem is dit: Sommige huurders willen wel kleiner wonen, maar gaan in een andere huurwoning een veel hogere huur betalen. Dat bevordert de doorstroming niet echt en het houdt scheefwonen in stand. Bent u bereid met WoonFriesland woningruil met gesloten beurzen te onderzoeken?

Na de Omgevingsvisie moet er nu een Omgevingsplan worden opgesteld. U wilt daarbij ook de inwoners betrekken. Mijn eerdere waarschuwing geldt hier ook: Denk niet dat je alles zelf kan of zou moeten kunnen. Bij twijfel; huur een professional in die van de hoed en de rand weet. Wil je inwoners enthousiasmeren om mee te denken met de gemeente, dan zijn twee zaken belangrijk: het gevoel dat jouw mening ertoe doet en duidelijkheid over de procedure.

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Wat de gemeente doet kost (veel) geld en dat moet ergens vandaan komen. Gemeentes hebben daarvoor helemaal niet zoveel mogelijkheden. We zouden bijvoorbeeld niet zomaar belasting kunnen gaan heffen op het importeren van in wegwerpplastic verpakt voedsel, om maar een gekke dwarsstraat te noemen. Voor een toeristische gemeente als Vlieland is er eigenlijk maar één mogelijkheid om de inkomsten te verhogen zonder dat de inwoners daarvan de dupe worden. Dat is de toeristenbelasting. En dan bedoel ik niet het verhogen daarvan. We hebben afgesproken dat we die gaan indexeren. Maar een efficiëntere inning ervan zou de bijdrage van de toeristenbelasting aan onze inkomsten al kunnen verhogen. Het is goed dat de gemeente hiermee aan de slag gaat en een projectleider gaat benoemen die zich hiermee bezig gaat houden. In het algemeen vraag ik me af in hoeverre de afdeling Financiën voldoende bemenst is. Kunt u ons daar inzicht in geven?  

Tot slot

Ik wil graag namens GroenWit de ambtelijke organisatie een compliment geven voor de sterk verbeterde leesbaarheid en vormgeving van de voorliggende begroting.

Ik wens het nieuwe college veel succes met het verwerken van onze wensen en de punten uit het Raadsakkoord in het nieuwe Collegeprogramma. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking. Want goedbeschouwd hebben we een gezamenlijk doel: het leefbaar houden van ons eiland, nu en in de toekomst.

Hedwig de Lang

Views: 3395

Memorabele raadsvergadering

25 april was de eerste raadsvergadering voor de nieuwe raad met een volle agenda.
Bij aanvang werd eerst een moment stilte gehouden om de plotseling overleden heer J. Kikstra te gedenken. Hierna ving de vergadering aan.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg Henk Veerdig van Lijst Fier het woord. Hij stelde voor het agendapunt te laten vervallen, waarin het college de raad adviseert een pand in de Dorpsstraat aan te kopen. Aankoop van dit pand naast de ‘oude bieb’, dat ook in bezit van de gemeente is, biedt mogelijkheden voor verplaatsing van het gemeentehuis en woningbouw. De plannen daarvoor staan nog in de kinderschoenen, maar ‘buurmans grond’ komt niet vaak te koop en dan moet je een strategische keuze maken.

Hierop volgde een flinke discussie. Vooral Henk Veerdig en Nel Hopman (NLV) verweten elkaar van alles en nog wat. ABV, bij monde van Rob Bloem, schurkte tegen Lijst Fier aan. Portefeuillehouder Schrier deed zijn best het belang van de zaak onder de aandacht te brengen, maar het was aan dovemansoren gericht. En waarom? Omdat er geen taxatierapport op tafel lag.

Wie een beetje de huizenmarkt volgt, weet dat de aankoopprijs niet buitensporig hoog was. Bovendien, wat zou een taxatierapport toevoegen? Het gaat om de aankoop van de grond, niet van de opstal. Een strategische aankoop is moeilijk in geld te vatten. Er leek geen enkel begrip voor deze kans uit duizenden, die je moet grijpen als je binnen een paar jaar woningen wilt kunnen bouwen. En die wens staat niet alleen in ons verkiezingsprogramma, maar ook in dat van Lijst Fier en ABV!

Het resulteerde er uiteindelijk in dat het punt van de agenda gehaald werd. Dat betreurt GroenWit enorm. Helaas lijkt deze unieke kans, die ons door de verkopende partij werd geboden, nu vervlogen. GroenWit wil de verkopende partij wel hartelijk danken dat niet louter naar eigen gewin, maar in het maatschappelijk belang is gehandeld. We vragen ons af in welk belang Lijst Fier en ABV handelen.

De verdere vergadering verliep redelijk rustig en is af te luisteren op de gemeentesite www.vlieland.nl.

Hedwig de Lang

Views: 427

Mogen we even?

Vandaag presenteert GroenWit haar verkiezingsprogramma.

We nemen graag even de tijd om je te laten zien waar GroenWit voor staat: de duisternis, de weidse ruimte op het strand, de kwaliteit van de fietspaden, het autoluwe karakter van het eiland, aandacht voor iedereen, het voortbestaan van kunst en cultuur, het klimaat en nog veel meer!

De komende 4 jaar willen we ons inzetten voor de toekomst van ons prachtige eiland. We denken niet alleen maar 4 jaar vooruit, maar verder. Om ons eiland ook voor onze kinderen en kindskinderen te behouden, is het nodig om verder dan 4 jaar vooruit te denken.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier.

Views: 329

GroenWit kandidaten stellen zich voor

Hedwig de Lang: “Ik heb de afgelopen 12 jaar met veel plezier het raadswerk gedaan. Het is fijn om door het raadswerk goed geïnformeerd te zijn en de achtergrond te weten waarom iets ‘op zo’n manier’ gebeurt. Ik vind het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat er een ‘oordeel’ komt. Je kunt bovendien de Vlielander bevolking te woord staan als er vragen zijn.

Hedwig werkt als verzorgende bij zorgcentrum de Uiterton.

Gerard Pelgrim: “De Vlielandse bevolking vertegenwoordigen, meedenken en mijn verantwoordelijkheid nemen als gemeenteraadslid zie ik als een mooie uitdaging. Onderwerpen waar ik graag mee aan de slag wil, zijn: Ouderenzorg; Huisvesting voor jong en oud; Toekomst kerkgebouw; Sportfaciliteiten (waaronder zwembad en een goed sportveld);  Klimaatneutraal eiland; Goed openbaar onderwijs.”

Gerard Pelgrim was tot januari 2017 (interim-) directeur Basisonderwijs en momenteel werkzoekend.

 

Henk Veerdig: “Ik zou graag als gemeenteraadslid voor GroenWit gekozen willen worden om daarna mijn uiterste best te doen om met gezond verstand voor het algemeen belang en het gemeentelijk belang, in samenspraak met andere partijen, deze dienende taak uit te voeren. Vlieland is voor mij geweldig door de schone natuur en de kleinschaligheid. Die waarden staan voor mij gelijk aan kwaliteit van leven.”

Henk is vier dagen werkzaam bij Defensie als natuurbeheerder (aan de wal) en als vrijwilliger actief bij Museum Tromp’s Huys, als natuurgids en als beheerder van de Expo Meteo op Vlieland.

 

 

Danitsja Klooster: “Ik vind het belangrijk mee te werken en mee te denken aan een zo positief mogelijke woon- en werk omgeving. Als dertiger denk ik dat mijn visie een verrijking is voor de huidige gemeentepolitiek en ik wil die dan ook graag inbrengen. Vervolgens heb ik gemerkt dat GroenWit een prettige partij is om me voor in te zetten. Daarbij vind ik dat er geen onrealistische ambities gesteld worden en bevalt de sfeer mij goed.”

Danitsja is verkoopmedewerkster bij Vlieland Maritiem en actief voor de Duurzame Ondernemers Kring op Vlieland.

 

Frans Weeda: “Democratie is een groot goed, dat persoonlijke inzet en betrokkenheid vraagt. Gaandeweg ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de basis van onze democratie, de gemeentelijke politiek die het dichtst ligt bij mensen en waar zij leven. Graag draag ik naar vermogen bij aan een politiek die verantwoordelijk is voor het nu en voor de toekomst.”

Frans is predikant van de Protestantse Gemeente Vlieland en trouwambtenaar en geeft Levensbeschouwelijk Onderwijs op De Jutter.

 

Janet Rijlaarsdam: “Ik mee wil denken over het reilen en zeilen van Vlieland. Je kunt wel altijd commentaar hebben maar je kunt er ook iets mee doen.”

Janet is postbesteller op Vlieland.

 

Jan den Ouden: “Duurzaamheid en natuur zijn voor mij belangrijke waarden. Deze kom ik bij de andere partijen op Vlieland in onvoldoende mate tegen. Ook oneindige economische groei (ten koste van de natuur) vind ik ongewenst.”

Jan is vrijwilliger voor Stichting Recreatiebelangen Vlieland, Stichting ter bevordering van de Carnica teelt (beheerder bijen bevruchtingsstation Vlieland) en Museum Tromp´s Huys. Daarnaast is hij vrijwillig directeur van Energie Coöperatie Vlieland en veldmedewerker NIOO (nestkasten koolmezen).

 

Martha Pelgrim: “Ik voel me zeer betrokken bij het Vlielander leven en welzijn. Er is meer balans nodig  tussen wonen, werken en de samenstelling van onze bevolking . Hier wil ik graag over meedenken.”

Martha is Lerares Primair en Voortgezet onderwijs en ACSI-camping-inspecteur.

 

Cornelis de Jong: “Ik vind het belangrijk dat ons eiland leefbaar blijft voor de gewone burger (werkgelegenheid/huisvesting/onderwijs/ontspanning en natuur).”

Cornelis is havenmeester bij Stichting Aanloophaven Vlieland en vrijwilliger bij de KNRM.

 

Anja de Groot: “Ik vind het belangrijk dat op Vlieland de natuur serieus genomen wordt, dat de toeristen die hier komen niet vermaakt willen worden, maar juist genieten van de dingen die Vlieland van zichzelf te bieden heeft: ruimte, rust, natuur. Dit moeten wij als eilanders bewaken als een groot goed. Vlieland moet geen evenementenpark worden.”

Views: 607

Elsje de Ruijter: “Als de gelegenheid zich voordoet, wil ik wel wethouder worden”

Fractievoorzitter Elsje de Ruijter van GroenWit zit straks 12 jaar in de gemeenteraad van Vlieland en heeft besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Dat roept vragen op:

Je zit nu voor GroenWit in de gemeenteraad, maar je bent begonnen voor de PvdA. Leg eens uit…
Echt een PvdA-er ben ik nooit geweest. Wel sloot de partij het beste aan bij mijn ideeën, veel beter dan VVD of ABV. Na acht jaar besloten we met een groepje het oprichten van een nieuwe partij te onderzoeken. Dat kwam in een stroomversnelling door het besluit van de landelijke PvdA om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Dat druiste zo in tegen mijn gevoel, dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. We kozen voor de werktitel Groenwit en eigenlijk bleek dat een schot in de roos. Het is GroenWit gebleven. Er is wel gezegd aan het begin, dat we PvdA in een nieuw jasje waren. Maar misschien was het andersom, hebben we ons vanuit de PvdA ontpopt als echt GroenWit. Een lokaal progressieve partij met een duurzaam randje.

12 jaar is een lange tijd. Wat maakt het werk als raadslid de moeite waard?
Ik heb enorm veel plezier gehad aan het raadswerk. Het geeft je een grote verantwoordelijkheid. Je bent gekozen om een deel van de Vlielanders te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik heb er ook veel van geleerd. Hoe je moet debatteren, hoe je tactisch moet opereren, hoe je humor kunt verwerken in het debat.

Waarom ga je niet door?
Mag ik een metafoor gebruiken? Ik kom nog uit het tijdperk van de langspeelplaat. Het voelt een beetje alsof die van mij, wat mijn raadswerk betreft, is grijs gedraaid. Aan de andere kant heb je als lang zittend raadslid natuurlijk wel veel ervaring en dat kan van pas komen. Ik overwoog al langere tijd om te stoppen. De druppel was het van tafel vegen van een collegevoorstel over het huisvesten van statushouders.

Statushouders? Die hoeven wij hier op Vlieland toch niet te huisvesten?
Nee, precies. Dat hoeft niet. Dat doet de gemeente Leeuwarden voor ons. Maar er was – en er is nog steeds overigens – een groot gebrek aan woningen voor statushouders, dus asielzoekers die de procedure hebben doorlopen en een verblijfstatus hebben gekregen. Vandaar de naam statushouders. We hadden als GroenWit bedacht dat we best die druk een beetje konden verlichten door ook hier een aantal statushouders huisvesting te bieden. Dus we stelden hiervoor een motie op.

En die motie werd aangenomen?
De motie werd geamendeerd, dat wil zeggen aangepast, aangenomen. Het college kreeg de opdracht uit te zoeken in hoeverre dit op Vlieland mogelijk was en of het COA, die woningen voor de statushouders toewijst, daaraan behoefte had. Toen na een paar maanden het voorstel om twee huizen te reserveren voor gezinnen van statushouders in de raad besproken werd, werd het zonder al teveel discussie door de coalitie van tafel geveegd. Er werden oneigenlijke argumenten gebruikt, namelijk dat het om asielzoekers zou gaan, en we probeerden die te weerleggen. Het was tegen dovemans oren gericht.

Dit had je niet verwacht?
Nee, ik had dit niet zien aankomen. Ik kon me niet voorstellen dat je het college een opdracht geeft, waarvan je al op voorhand weet dat je die vervolgens niet wil laten uitvoeren. Ik was zo teleurgesteld dat ik onze – nieuwe – griffier meldde dat ik uit de raad wilde stappen. Het is echt te danken aan de gesprekken die ik met Thomas Oosterhaven heb gevoerd, dat ik gebleven ben.

Dat van die statushouders was een teleurstelling voor je. Wat was de grootste overwinning die je hebt behaald?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Op een of andere manier neem ik als raadslid zo’n teleurstelling veel persoonlijker dan een overwinning. En eigenlijk was het een enorme overwinning dat de motie over de statushouders werd aangenomen. De overwinning die in een enorme teleurstelling eindigde.
Maar als wij een punt scoren in de discussies, dan zie ik dat vooral als iets dat we samen doen. Ook samen met een andere fractie. In de afgelopen raadsvergadering was er zo’n onderwerp, de rioolheffing. Het college stelde voor de rioolheffing te baseren op gezinsgrootte en niet langer op watergebruik. Ons amendement om de tekst weer te wijzigen in hoe het oorspronkelijk was, volgens het principe van de vervuiler betaalt, werd gesteund door de fractie van het ABV. Daarmee blijft de rioolheffing dus gebaseerd op het watergebruik, wat inwoners stimuleert zuinig met water te zijn.

Wat ga je doen na de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik weet het nog niet precies. Het raadswerk kost me als fractievoorzitter gemiddeld zo’n 10 uur per week, dus ik krijg meer tijd om andere dingen te doen. Dat betekent ook dat ik in eerste instantie het raadswerk beslist ga missen. Het is vooral leuk om te doen.
Het is niet zo dat ik de gemeentepolitiek helemaal loslaat. Ik sta straks niet meer op de lijst, maar blijf betrokken bij GroenWit. Sterker nog: als zich de gelegenheid voordoet, wil ik wel wethouder worden. Het lijkt me interessant om de politiek eens vanuit de andere kant te bekijken.
Als GroenWit oppositie gaat voeren, bied ik me aan als bestuurslid en zal ik betrokken blijven bij het uitstippelen van de koers. Ik zou graag een beginnend raadslid willen begeleiden, een soort van coach willen zijn. Ik wil graag overbrengen dat het leuk is om raadslid te zijn en hoe je dat het beste kan doen.

Uit: De Vliezier,  28 december 2017

Views: 523

Vlieland op weg naar CO2-vrij

GroenWit staat achter het ambitiemanifest. Wij hameren er al langer op: besparing op energie is de eerste winst. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Besparing betekent niet: inboeten op comfort en genot, integendeel. Isolatie van de vloer bijvoorbeeld levert juist een beter binnenklimaat op.

We willen echter niet koste wat kost vasthouden aan het ambitiemanifest. Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017 in juli 2016, de eerste mogelijkheid van de gemeenteraad om de plannen van het college tegen het licht te houden, stelden we:

Daar waar we aan de ene kant energie besparen, gaan we aan de andere kant meer energie gebruiken. Denk alleen aan de mobiele communicatietechnieken, elektrisch tuingereedschap, elektrische fietsen.

 

 

 

Tegenover meer gebruik van energie, moet een duurzame bron staan, anders hol je achter de feiten aan. We moeten dus echt investeren in manieren om op Vlieland en daarbuiten duurzame bronnen te creëren. Alleen op Vlieland zal dat voor 2020 niet lukken. Laten we daarom eens over de gemeentegrenzen heen kijken. Een windmolen voor de Hollandse kust in de kleuren van de Vlielandse vlag mag er van GroenWit best komen!

Op de eerste publieksbijeenkomst van Vlieland Duurzaam! (link opent in Facebook) is gekozen om – in afwijking van het ambitiemanifest – te kiezen voor een CO2-vrij Vlieland. Het maakt niet uit waar de groene energie wordt opgewekt die wij hier gebruiken. Als hij maar gegarandeerd groen is. De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) zorgt voor de levering van deze energie. Wij ondersteunen dit van harte!

Inmiddels heeft de ECV 75 leden en 25 klanten, ligt de zonneakker binnen handbereik en zijn er plannen om nog meer (zonne-)energie op Vlieland vast te leggen. We zijn op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan een duurzame, CO2-vrije en klimaatneutrale samenleving.

Iedereen kan lid of klant worden van de ECV! Ook lid of klant worden van de ECV? Ga naar de website.

Views: 387

Waar staat duurzaamheid in de begroting?

Tijdens het lezen van de begroting 2017, vroegen we ons af waar de ambities van het college liggen. We hebben tijdens de behandeling van de begroting een voorstel gedaan om wat ambitieuzer met duurzaamheid om te gaan. Onderstaand de tekst die door mij is uitgesproken:

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

De begroting klopt. Dat is mooi. Maar het is ook een van de weinige mooie dingen aan de begroting 2017. Beleidsvoornemens zijn er nauwelijks. Dit college heeft geen ambities. En als ze die al wel heeft, weet ze die niet toe te vertrouwen aan het papier. Een begroting is papier. Het is een vertaling van geldstromen. Geld dat nodig is om deze gemeente goed te laten functioneren. Maken we geen keuzes op papier, dan blijft alles bij het oude en stroomt het geld als eerdere jaren.

Maar misschien willen we wel keuzes maken? Een keuze voor duurzaamheid, bijvoorbeeld? In plaats van de Reserve Duurzaamheid te gebruiken voor compensatie van een nog niet gerealiseerde financiële besparing door duurzaamheidsmaatregelen bij Flidunen, zouden we deze reserve kunnen aanwenden voor maatregelen die wel degelijk bijdragen aan de verduurzaming van Vlieland.
We doen een aantal voorstellen. We verwachten niet dat al deze voorstellen meteen omarmd worden en een vertaling in de Begroting 2017 krijgen. Bewustwording over duurzaamheid moet namelijk groeien. We kunnen daarin grote stappen maken en kleine. En met die kleine komen we misschien wel het verst.

Voorstel 1: Gemeentelijk wagenpark laten overschakelen op biodiesel en waar mogelijk overschakelen op elektriciteit. Op weg naar een volledig elektrisch wagenpark. Het Duurzaamheidsloket kan de mogelijkheden uitzoeken. Misschien dat er in dat geval voor de vervanging van het wagenpark iets meer nodig is dan nu begroot, maar dat moeten we ervoor over hebben.
Het festival into the Great Wide Open heeft afgelopen editie deels gedraaid op biodiesel. Ook bedrijven kunnen hiertoe overschakelen. Laten we dat inzetten op weg naar 100% duurzaamheid. We kunnen ons eigen frituurvet – er wordt nu 50.000 liter afgevoerd! – omzetten naar zo’n 35.000 liter biodiesel. Met een jaarlijks totaalgebruik van 535 miljoen liter diesel in Nederland en een inwonertal van 16.800.000, zouden de 1083 inwoners van Vlieland dan met pakweg (1083/16.800.000)*535.000.000=34.488 liter diesel uit de voeten kunnen.

Voorstel 2: De gemeente gaat groene stroom afnemen. Goed voorbeeld, doet goed volgen! En hoeveel duurder is groene stroom dan zwarte/grijze? Dan voegen we dat bedrag – om te beginnen in deze begroting – jaarlijks toe aan de energiekosten.

Voorstel 3: Iedereen lid van de Energie Coöperatie Vlieland en daar duurzame stroom afnemen! Particulieren en bedrijven. Ook de gemeente. Voor particulieren hoeft dat niet duurder te zijn. Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. Maar ook hier geldt: goed voorbeeld, doet goed volgen!

Voorstel 4: Meer zonnepanelen op het bedrijventerrein, ook nog meer op de daken van de gemeentewerf, en gebruik maken van de Postcoderoos. Daardoor kunnen particulieren stroom afnemen van zonnepanelen binnen de eigen postcode, zonder dat ze zelf zonnepanelen op het dak hebben liggen. Een Postcoderoos zou ook bedrijven over de streep kunnen trekken, omdat dit ook voor hen voordeliger kan zijn.

Voorstel 5: Zo spoedig mogelijk een ‘brede maatschappelijke discussie’ over duurzaamheid op Vlieland. Hoe gaan we het aanpakken? Welke keuzes maken we?

Zijn we er dan? Een beetje dichterbij zeker. En ook al wekken we niet onze energiebehoefte voor 100% op Vlieland op, we kunnen er wel voor zorgen (met zijn allen!) dat Vlieland 100% duurzame energie gebruikt. Als dat doel wordt gehaald en met ons halen alle gemeentes datzelfde doel, dan kunnen we het tijdperk van fossiele brandstoffen lachend achter ons laten.

Zo moet het gaan!

Fractie GroenWit
Elsje de Ruijter (voorzitter)
Hedwig de Lang

 

Views: 409