Raadsbesluit onder het tapijt geveegd?

Het college van B&W heeft een raadsbesluit van 12 december 2005 naast zich neergelegd. Daar zijn we achter gekomen na het stellen van een schriftelijke vraag op 21 april 2016.

Gebruikelijk is, dat een schriftelijke vraag binnen 20 werkdagen aan de hele raad wordt beantwoord en dat het antwoord wordt toegevoegd aan de Ingekomen Stukken van de daaropvolgende vergadering. Het antwoord zat echter niet bij de stukken van de raadsvergadering in mei, niet bij de stukken van de raadsvergadering in juni…

Tijdens de raadsvergadering in juni werd ons meegedeeld dat de beantwoording nog even op zich liet wachten. Toen hadden we al het vermoeden dat het college enorm verlegen zat met onze vraag.

Bij de Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van juli zat een nederige excuusbrief. Het college gaf ruiterlijk toe tegen de wet te hebben gehandeld door het raadsbesluit niet uit te voeren. Hoe echter te voorkomen dat zoiets in de toekomst weer gebeurt, stond er niet bij.

Daarom besloot de fractie van GroenWit een motie in te dienen.

Raadsvergadering 25 juli 2016

Agendapunt 7: Motie GroenWit betreffende Ingekomen stuk Antwoord op schriftelijke vraag over raadsbesluit Vlamingweg 53 d.d. 21 april 2016

 

De raad van de gemeente Vlieland in vergadering bijeen op 25 juli 2016,

 

Overwegende dat,

  • De gemeenteraad op 12 december 2005 een besluit heeft genomen over Vlaminghweg 53,
  • De inhoud van dat besluit is: voor het einde van de tijdelijke huurovereenkomst een planologische procedure te starten om tot herinrichting te komen van het terrein,
  • In 2014 WoonFriesland, met instemming van het college en de huurder, de tijdelijke huurovereenkomst heeft omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd,

 

En dat,

  • Het raadsbesluit uit 2005 duidelijk en helder was,
  • Over wat er in de jaren daarna is gebeurd niets is terug te vinden in de archieven,
  • Niet bekend is of bij de verkoop van de woningen aan WoonFriesland het raadsbesluit uit 2005 is toegevoegd en alles erop wijst dat daarvan geen sprake is geweest,

 

Verzoekt het college een plan van aanpak te tonen waaruit blijkt dat in de toekomst ook raadsbesluiten met een reikwijdte verder dan een collegeperiode, zichtbaar blijven en op het juiste moment uitgevoerd kunnen worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van GroenWit,

 

Elsje de Ruijter (voorzitter)

 

Hedwig de Lang

Het leek geen gek verzoek. De gemeenteraad neemt geen besluiten voor Jan met de korte achternaam. Hij neemt besluiten om uit te laten voeren. Ook als die besluiten een reikwijdte hebben over een raadsperiode heen. In het geval van de Vlaminghweg 53 kwam dat door een bepaling in het testament van Neeltje Kat. Zij wilde dat haar huis nog 10 jaar in dezelfde staat zou blijven, terwijl de gemeenteraad toen liever meteen meerdere woningen op dit perceel wilde bouwen. Dat die noodzaak er nu wellicht minder is*, doet niets af aan het feit dat het raadsbesluit niet is uitgevoerd. En dat wilden we in de toekomst voorkomen.

Schijnbaar neemt GroenWit haar rol als volksvertegenwoordiger serieuzer dan de beide andere fracties, want zij stemden tegen deze motie. Dick Visser (VVD) vond dat er in de agendacommissie al voldoende over gesproken was. Dat het nu geregeld was. Waarop de voorzitter van de raad, Tineke Schokker, reageerde met: “We hebben het er inderdaad in de agendacommissie over gehad. Niet dat dat een politiek gebeuren is. Daar is de agendacommissie niet voor bestemd.” Daarin heeft ze natuurlijk gelijk.

Wellicht ten overvloede: de motie werd niet aangenomen. Ook een tweede motie niet, een motie van treurnis, waarin GroenWit de gang van zaken rond de behandeling van het raadsbesluit uit 2005 zegt te betreuren.

* Is er nu wel of geen woningtekort op Vlieland? Het voor 3 maanden aanhouden van woningen voor statushouders stuit wel op bezwaar. De optie om Vlaminghweg 53 te bebouwen met meerdere wooneenheden wordt niet eens onderzocht.

Views: 287