Category Archives: Alle categorieën

Communicatie met inwoners kan beter

Eind april stelde GroenWit schriftelijke vragen over de dienstverlening van de gemeente. We hadden van inwoners gehoord dat ze zich niet goed behandeld voelden door de gemeente. Het varieerde van niet teruggebeld worden na een telefonische vraag tot zich niet serieus genomen voelen bij ruimtelijke plannen.

Het college beantwoordde de vragen op 14 mei en gaf toe dat het wellicht wel eens mis ging in de dienstverlening, maar dat men zijn best deed om de burger zo snel mogelijk goed van dienst te zijn. Er komen weinig officiële klachten binnen. De gemeentesecretaris heeft naar aanleiding van onze vragen de medewerkers van de gemeente op het hart gedrukt:

 • Als het antwoord op een vraag of een verzoek meer tijd in beslag neemt dan
  gemiddeld, dan moet de aanvrager een tussenbericht krijgen waarin dit kort wordt
  toegelicht.
 • Als een vraag of een verzoek niet bij de juiste medewerker terecht is gekomen dan
  moet deze medewerker er direct voor zorgen dat het verzoek wordt doorgeleid
  naar de juiste collega of eventueel de juiste instantie (indien dit niet de gemeente
  is). In dit laatste geval wordt ook de aanvrager hiervan in kennis gesteld.

Wij denken dat dit een goede werkwijze is. Ook al komen er weinig officiële klachten binnen, dan is dat geen reden om achterover te leunen. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente haar inwoners nog beter van dienst gaat zijn. Mocht u toch denken dat het beter kan, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente via https://www.vlieland.nl/klacht-indienen (DigiID nodig) of bij een van de politieke partijen op Vlieland (gewoon persoonlijk).

Views: 463

‘Hou van de wadden’

De eilander belangen worden in Den Haag nog te vaak over het hoofd gezien. Vlak voor de verkiezingsdag roept de raad van Vlieland daarom alle kandidaten voor de Tweede Kamer op om meer rekening te houden met de Waddeneilanden.

Dat is de strekking van een motie die maandagavond unaniem is aangenomen door de raad van Vlieland. Eerder heeft de raad van Texel dezelfde motie eenstemmig aangenomen en de andere Waddeneilanden gevraagd om deze oproep te ondersteunen.

Onlangs werd de Regiodeal voor de Wadden toegekend. De komende vier jaar steken de nationale en decentrale overheden in totaal 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie.

Ook kennen de eilandgemeenten de zogeheten ‘Waddentoets’, waarbij nieuwe landelijke regelgeving altijd wordt getoetst aan de specifieke omstandigheden van de eilanden. Toch schiet de Waddentoets volgens de gemeenteraden vaak tekort, bijvoorbeeld op het terrein van zorg, onderwijs en woningbouw.

De motie roept de kandidaat-Kamerleden op om het Waddengebied in het oog te houden en ‘samen met de eilandbewoners en miljoenen badgasten van de Wadden te houden’.

Views: 1268

Leden GroenWit vergaderen via beeldbellen

Normaal gesproken bereiden de leden van GroenWit samen met de fractie de raadsvergadering voor in het Oude Raadhuis. In verband met de Corona-crisis is dat op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben we naar een alternatief gezocht en gevonden in de vorm van een beeld-vergadering.

Gisteravond zijn we, allemaal thuiszittend, bijeengekomen via de App ‘Starleaf’ om de volgende raadsvergadering samen voor te bereiden.
Het is anders dan een bijeenkomst in één ruimte, maar een stuk beter dan niet samenkomen!

Interesse om ook eens mee te denken?  Stuur ons een email, dan krijg je een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst (lid zijn is niet verplicht).

Views: 599

“Er is een brief onderweg”

“Er is een brief onderweg.” Dat was het antwoord dat we kregen toen ik tijdens de raadsvergadering kritisch het college bevroeg over de overtredingen, die we de afgelopen weken geconstateerd hebben. Dit was wat ik zei:

De gemeenteraad stelt beleid vast. De gemeente, en dat zijn wij allemaal, moet er vervolgens voor zorgen dat dit beleid goed wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan dient handhavend te worden opgetreden. Doe je dat niet, dan komt je geloofwaardigheid in het geding, dan ligt willekeur op de loer. Dan kunnen ze daar in Den Haag met recht zeggen dat wij blijkbaar onze zelfstandigheid niet weten waar te maken. Daarover maken wij ons zorgen.

 

Aanleiding voor die zorgen is het gebrek aan daadkracht dat wordt getoond in de handhaving op de vergunde en niet vergunde standplaatsen. We weten dat het college al veel langer bekend is met overtredingen op dat gebied, maar er gebeurd hoegenaamd niets. Het gebruik van de standplaats op de Havenweg is op een aantal punten in strijd met de vergunning. En voor de standplaats bij het Badhuis is helemaal geen vergunning afgegeven. Het zou niet best zijn als alle ondernemers op deze manier gaan werken!

 

 

Waarom is hier niet onmiddellijk tegen opgetreden? We stellen niet voor Jan met de korte achternaam beleid vast! Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid en we zijn van mening dat dat hierin heel erg tekort geschoten is. Wat denkt u te gaan doen om deze reputatieschade goed te maken? Om de geloofwaardigheid van deze gemeente naar haar burgers en de buitenwereld weer enigszins op te krikken?

Het antwoord is bekend. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat het iets langer was, maar dit was de strekking.

Views: 530

Gemeente en Staatsbosbeheer in gesprek

“Na een geslaagde eerste ontmoeting op 22 oktober 2014 tussen gemeenteraadsleden, collegeleden en medewerkers van Staatsbosbeheer zijn in een tweede vervolgbijeenkomst op 9 december 2014 de eerste contouren geschetst voor de concretisering van de ontwikkelagenda voor het eiland. De geanimeerde werkbijeenkomst werd gestart met het uitspreken van de verwachtingen en ambities van de deelnemers voor deze avond.”

Zo begint het verslag van de bijeenkomst op 9 december. Het heeft even geduurd, maar nu is daarvan een mooi, visueel verslag verschenen. Dit moet een handvat zijn voor de vervolggesprekken. Het eerstvolgende gesprek gaat begin april plaatsvinden.

Aanleiding voor deze gesprekken is de wens om samen te werken aan een mooi Vlieland. Een natuurgebied bij uitstek, waarbinnen ook ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie, zoals de boshuisjes bij Stortemelk, en op het gebied van beheer, zoals de ideeën van Staatbosbeheer om de natuur in de Kroonspolders beter te ontsluiten.

“Denken in kansen, gebaseerd op gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst van het eiland, waarbij op een effectieve manier gebruik wordt gemaakt van het natuurlijke domein.”

Interessant was een onderdeel van het gesprek, waarin alle aanwezigen stickers moesten plakken op een kaart van Vlieland met daarop hun voorkeur en afkeur. Eensgezindheid bleek er te bestaan over Oude Kooi. Dat willen we allemaal zo houden als het is. Dus geen recreatieve invulling.

Eens waren we het ook over duurzaamheid. De conclusie was dat dit een ontwikkelproject met zeer hoge prioriteit is. Aandachtspunten daarbij waren:

 • duurzaamheid ook in bestemmingsplan verankeren
 • aandacht voor hernieuwbare grondstoffen
 • aandacht voor eilandproducten
 • zelfvoorzienend drinkwatersysteem

Er waren natuurlijk ook punten waarover de meningen heel verdeeld waren. Dat waren o.a. ‘vrij of wild kamperen’, een tweede strandpaviljoen en de balans tussen recreatie en natuur.

We gaan de komende tijd verder discussiëren over ‘De strategische visie’, een integrale toekomstvisie voor Vlieland en over een viertal ‘proeftuinen’. Dan gaat het over: een route tussen dorp en strandovergang Fortweg en een mooi terras aldaar, een natuurlijke overgang tussen zoet en zout nabij Lange Paal, wat er mogelijk is rond Vuurboetsduin en de toegankelijkheid van de omgeving rond het Posthuis. Daarnaast gaat de gemeente samen met Staatsbosbeheer een aantal praktische zaken aanpakken, zoals de toekomst van informatiecentrum De Noordwester en het recreatieve padennetwerk op het eiland. Oude Kooi blijft overigens gewoon zoals het is: Gewoon een woning op een heel bijzondere plek.

Views: 544

Eilander tarief voor fietsen binnen handbereik?

Onverwacht is de veerbootoorlog op de Waddenzee ten einde gekomen. Donderdagavond om 22:37 hebben de verschillende partijen in Den Haag een overeenkomst getekend. Eind vorige week waren de onderhandelingen in eerste instantie stukgelopen.

Eerder deze week lieten de gemeenten Terschelling en Vlieland weten niet akkoord te gaan met de bezuinigingsmaatregelen, die Doeksen wilde doorvoeren als gevolg van het stuklopen van de onderhandelingen eerder. Het Rijk, de gemeenten en de rederijen Doeksen en EVT zijn donderdag uiteindelijk toch tot een schikking gekomen.

De overeenkomst van gisteravond om de concessie voor Rederij Doeksen en Wagenborg definitief te maken, krijgt positieve reacties. De overeenkomst brengt rust in de soms zo genoemde ‘Veerbootoorlog’.

Ook op Vlieland haalt men opgelucht adem. Een uitgedunde winterdienstregeling, een versoberde zomerdienstregeling of het langzamer varen van de veerboot MS Vlieland blijft ons bespaard. Burgemeester Ella Schadd van Vlieland tegenover Omrop Fryslân: “We zijn er heel erg blij mee dat deze deal gesloten is. Daarmee is de onrust en onzekerheid van de baan.”

De voorgestelde versobering van de dienstregeling is verleden tijd. Sterker nog: de eilanders krijgen een eigen Raad van Advies. De tijd lijkt rijp voor een eilander tarief voor fietsen! GroenWit zal zich aan haar verkiezingsbelofte houden en zich daarvoor gaan inzetten.

Lees meer op veerbootinfo.nl.

Views: 499

Kandidatenlijst bekend

De kandidatenlijst van GroenWit is door de gemeente Vlieland goedgekeurd.

Elsje2008_1230AA Lijsttrekker is Elsje de Ruijter, beheerder van Museum Tromp’s Huys. Daarnaast is Elsje bestuurslid van Stichting 1666 en voorzitter van Bridgeclub Vlieland.

Hedwig Op nummer twee staat Hedwig de Lang-Rodenhuis, sinds 2006 voor de PvdA in de gemeenteraad, waarin zij de belangrijke portefeuilles zorg en welzijn onder haar hoede heeft. Hedwig werkt bij de Uiterton.

Martha2 Op de derde plaats staat Martha Pelgrim-Oosting, die in 2013 korte tijd Hedwig in de gemeenteraad heeft vervangen en daar heeft laten zien dat ze als volksvertegenwoordiger aardig wat in haar mars heeft. Martha is werkzaam als lerares op basisschool De Zeester en als Zorgcoördinator en docent wiskunde in de onderbouw op De Krijtenburg.

Anne Deze drie ervaren dames worden gevolgd door de eerste heer op de lijst: Anne van Houten. Anne is voorzitter van de Raad van Advies van WoonFriesland en voormalig bestuurslid van de speeltuinvereniging. Hij werkt bij de Uiterton en Woonzorg Nederland als technisch medewerker.

anja2 Op de vijfde plaats staat Anja de Groot, vanaf het prille begin actief voor GroenWit en bestuurslid.

jan Jan den Ouden staat op de zesde plaats. Jan is bekend van de mezen, de bijen, het driebandentoernooi en van de bridgelessen aan jong en oud. Daarnaast is Jan bestuurslid van de Stichting Recreatiebelangen Vlieland.

Op de zevende plaats staat onze jongste kandidaat: Annemarie Kort, bestuurslid van kinderopvang ’t Kokkeltje en medewerker bij de biologische winkel.

Cornelis 2 En op de achtste plaats Cornelis de Jong, havenmeester bij Stichting Aanloophaven Vlieland en vrijwilliger bij de KNRM.

Onze kandidaten hebben allemaal hun ankers in de Vlielandse samenleving. Zij kiezen voor Vlieland: Natuurlijk GroenWit!

1.    Elsje de Ruijter
2.    Hedwig de Lang-Rodenhuis
3.    Martha Pelgrim-Oosting
4.    Anne van Houten
5.    Anja de Groot
6.    Jan den Ouden
7.    Annemarie Kort
8.    Cornelis de Jong

Views: 1236

Vitale samenleving

Voor een vitale samenleving is een minimaal niveau aan basiszorg en onderwijs op het eiland noodzakelijk. Het in stand houden hiervan zal voor Vlieland de belangrijkste opgave worden voor de komende jaren.

(Uit: Fluchskrift ‘Sociaal economische kenmerken van Vlieland’, een uitgave van Partoer, januari 2014)

Partoer is een Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken. Het heeft in samenwerking met de gemeente Vlieland de sociaal economische kenmerken van Vlieland overzichtelijk bijeen gebracht in een brochure: de bevolkingsontwikkeling, de werkgelegenheid, de woningmarkt, het onderwijsaanbod, de zorgvoorzieningen, de bereikbaarheid. De eerste zin van dit bericht is de laatste uit de brochure van Partoer. En één waar GroenWit volledig achter staat.

Lees het Fluchskrift Vlieland (opent in nieuw venster)

Views: 469

Autoluw

Vlieland is een autoluw eiland. Dat vinden veel gasten een pluspunt. Tegelijkertijd is het een moeilijk punt. Natuurlijk moeten bedrijven en particulieren de auto kunnen pakken als ze die nodig hebben. Maar wat is nodig hebben? Laten we ons realiseren dat Vlieland klein is en we best vaker lopend of op de fiets kunnen gaan.

Als we voldoende alternatieven voor de auto hebben, kunnen we die makkelijk een keer laten staan. Laten we onze kinderen leren dat het een luxe is om lopend of fietsend naar school te kunnen gaan. Hoe fijn is het om op Vlieland de school op loopafstand te hebben! Jong geleerd, is oud gedaan!

Laten we er samen naar streven het autogebruik beperkt te houden en het fietsgebruik te stimuleren. GroenWit gaat zich daarom oriënteren op bijvoorbeeld een haal- en brengservice voor aankopen die aan de wal zijn gedaan, en op goedkope parkeerplaatsen voor eilanders in Harlingen. Dan kunnen Vlielanders hun auto eenvoudigweg aan de wal laten staan.

Om het autoluwe karakter zoveel mogelijk in stand te kunnen houden, vindt GroenWit dat er voldoende verharde wegen op Vlieland zijn. Wel willen we de fietspaden door bos en duin breed en van goede kwaliteit hebben. En een bushalte bij de helihaven voor opstappers naar de veerboot zou welkom zijn.

Views: 354

« Older Entries