Category Archives: Uit de fractie

Terugblik (2): Leefbaarheid

Leefbaarheid – Wonen

We zagen in het gebouw van – toen nog – bibliotheek en Vliering een mooie bestemming weggelegd op het gebied van wonen. De centrale ligging in het dorp maakt dit gebouw zeer geschikt voor seniorenhuisvesting. Nu staat het gebouw al jaren leeg zonder plan. Wel ligt er nu een Woonplan, waar we 4 jaar geleden al toe opriepen.

We weten ook al jaren dat de locatie van de oude basisschool vrij gaat komen. Er had al een plan kunnen liggen. Nu blijft het terrein eerst een paar jaren ongebruikt. Zet de gemeente wel de juiste prioriteiten? Wonen, onderwijs, zorg en duurzaamheid hadden vier jaar lang de prioriteiten moeten zijn, niet ondergrondse afvalinzameling (om er maar één te noemen).

Nu worden als nieuwbouwlocaties in één adem het Vuurboetsplein en het veld naast Westendt genoemd. Dat wilden wij vier jaar geleden niet. En dat willen we nog steeds niet. Alleen al op het terrein van de Zeester kunnen heel veel woningen worden gerealiseerd. De huidige ideeën van dit college bedreigen de open structuur aan het westeinde van het dorp.

We wilden WoonFriesland aan de afspraken houden en bestaande woningen duurzaam laten opknappen en verbouwen. Dat is heel aardig gelukt. De nieuwbouw is gerealiseerd en verschillende woningen zijn duurzamer gemaakt. Er zijn plannen voor nog meer zonnepanelen op huurwoningen. Goede samenwerking met WoonFriesland blijft in deze belangrijk.

In november 2016 hebben we een motie ingediend, waarin de raad het college verzoekt zich tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland nauw bij de planontwikkeling van een nieuwe Uiterton te betrekken. De motie werd door beide andere fracties ondersteund. Iedereen zag in dat we zo’n partij als WoonFriesland nodig hebben om een nieuwe Uiterton te kunnen realiseren.

Leefbaarheid – Onderwijs

We wilden het onderwijs op Vlieland op goed niveau houden, wie niet? Het resultaat is een mooi nieuw schoolgebouw met goede faciliteiten. De ontwikkeling van het aantal leerlingen is echter zorgelijk. De samenwerking met de Anna  Maria van Schurman school in Franeker kan het vertrouwen en de kwaliteit verbeteren, zodat we nieuwe, goede docenten kunnen aantrekken. Bij voorkeur bieden we de (hooggeschoolde) partner een baan bij de gemeente aan.

Leefbaarheid – Vervoer

We wilden minimaal drie afvaarten per dag. Mede door als leden van GroenWit daarover te praten met ondernemers en leden van klantenpanel en raad van toezicht, is het resultaat dat met ingang van de nieuwe dienstregeling dit gaat gebeuren. We wilden ook een eilander tarief voor fietsen, en jawel, ook dat is gelukt. Zelfs voor tandems!

Leefbaarheid-Cultuur

Dankzij een voorstel van GroenWit heeft de gemeente informatie verspreid over de gewoontes op Vlieland en hoe daarmee om te gaan.

Hits: 347

Terugblik (1): Werkgelegenheid en zorg

Werkgelegenheid en zorg

We wilden Rust en ruimte bewaren en seizoensverbreding stimuleren. Seizoensverbreding is goed voor de werkgelegenheid; beter het jaar rond mensen aan een baan helpen, dan in hartje zomer seizoenswerkers laten overkomen. Ook zorgtoerisme kan een bron voor werkgelegenheid zijn.

Bijna vier jaar later moeten we concluderen dat de Beddenboekhouding is afgeschaft. Daarmee is een methode om de zomerpiek in te tomen verdwenen, dus het aantal toeristische bedden zal op een andere manier goed in de peiling moeten worden gehouden. Seizoensverbreding gaat wel de goede kant op (kijk maar naar de toeristische overzettingen van Rederij Doeksen), maar of het ook vaste werkgelegenheid heeft opgeleverd is de vraag.

Toeristische overzettingen Rederij Doeksen (Harlingen-Vlieland)

We wilden vier jaar geleden banen creëren in de (jeugd)zorg. En we wilden één zorgaanbieder op het eiland. Dat was toen nog tegen het zere been van velen. Maar kijk, het resultaat is daar. En het werkt. Bovendien is er een stijgende lijn in aantallen vakanties met zorg. Palet moet dat verder oppakken en dat zullen ze doen, want het maakt onderdeel uit van hun financiële plaatje. Ook revalidatiezorg is belangrijk. Dat kan extra banen in de zorg opleveren. Samenwerking met Palet blijft belangrijk om dit te realiseren.

Ook wilden we werkgelegenheid hoog op de agenda krijgen. Dat is nog niet erg zichtbaar, sterker nog: het aantal banen bij de gemeente lijkt zelfs af te nemen. Wij vinden dit een heel zorgelijke ontwikkeling. Opengevallen plaatsen worden niet opgevuld. Onze indruk is, dat het werk vaker wordt uitgevoerd door externen of uitbesteed.

Hits: 276

Terugblik op 4 jaar oppositievoeren

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

Als oppositiepartij kun je niet altijd gelijk krijgen. Dat weet je, maar soms is dat erg moeilijk te verteren. Ik neem als voorbeeld de statushouders. We stelden voor 2-3 gezinnen op Vlieland een kans te bieden een bestaan in Nederland op te bouwen. We hebben ons constructief opgesteld, er waren insprekers en veel eilanders die ons steunden, we waren meegegaan met andere fracties en toen werd ons voorstel na maanden alsnog van tafel geveegd. Er is helaas nog steeds een gebrek aan woningen voor statushouders in Friesland.

 

Zo begonnen we onze Algemene Beschouwingen, zoals dat zo mooi heet. Een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het volgende. Je spreekt ze immers uit tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar. We blikken ook verder terug. Naar ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Wat heeft 4 jaar oppositievoeren opgeleverd?

We pakken de komende weken een aantal onderwerpen bij de horens.

 

Hits: 280

De vervuiler betaalt?

De vervuiler betaalt, dat is hoe wij graag ons heffingssysteem zouden willen zien. Dat stimuleert ons allemaal om zuinig om te gaan met water, elektriciteit en gas. Voor de rioolheffing gold: je betaalt rioolheffing over de kubieke meters gebruikt water. Lijkt logisch, toch? Dat water stroomt na het douchen, afwassen en wassen voor het overgrote deel ook weer door het riool. Het college wil de rioolheffing echter gaan baseren op de grootte van het huishouden. Dan zijn er twee smaken: één- en meerpersoons huishoudens.

En waarom wil het college dit? Niet omdat burgemeester en wethouders er heilig van overtuigd zijn dat dit een betere systematiek is, niet omdat hierdoor de kosten enorm dalen, niet omdat dit werkgelegenheid oplevert. Nee, omdat de gemeente Leeuwarden, de gemeente die voor ons alle belastingen en heffingen int, zelf de rioolheffing ook op deze manier berekent en het teveel werk vindt om het op onze manier te doen. Blijkbaar zit daar geen slimme ambtenaar die ons systeem beter vindt. Op deze manier gaat de gemeente Leeuwarden in feite bepalen hoe wij onze rioolheffing bepalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Voor bedrijven wordt straks nog wel gerekend met de hoeveelheid afgenomen water. Het is ons niet duidelijk waarom bedrijven wel via de ‘oude’ wijze van berekening kunnen worden aangeslagen en particulieren niet. Ook is ons niet duidelijk wat deze wijziging betekent voor particuliere huishoudens. Wat zijn de gevolgen van deze tariefwijziging? Mag zo’n wijziging wel zo kort van tevoren worden ingevoerd?

Wij zijn heel benieuwd wat het extra kost om – net als voor bedrijven – ook voor particulieren het watergebruik als maatstaf te nemen. En hoeveel de rioolheffing daarvoor eventueel zou moeten stijgen. Dus dat hebben we het college tijdens de behandeling van de Begroting 2018 gevraagd. We kunnen ons niet voorstellen dat dit meer dan een paar dagen werk per jaar is. Werk dat op Vlieland kan worden uitgevoerd; ook nog eens goed voor de werkgelegenheid!

Hits: 218

Voorstel Plan van Aanpak Dorpsstraat van tafel

De gemeenteraad van Vlieland was unaniem in haar oordeel over het Plan van Aanpak  voor de Dorpsstraat: dit is niet wat we willen. Met dit plan gaf het college gehoor aan een vraag uit de gemeenteraad om de problematiek in de Dorpsstraat op te lossen. In de drukke zomermaanden is het soms geen doorkomen aan, ergeren mensen zich groen en geel aan elkaar en gebeuren er bijna ongelukken.

Wij vonden het Plan van aanpak werkelijk teleurstellend. Praten, praten, praten, is het voorstel. We hebben al zeker een jaar, zo niet langer, een verzoek bij het college liggen om nog voor de zomer van 2017 te komen met een oplossing voor de capaciteitsproblemen in de Dorpsstraat. Een aanvang werd steeds maar vooruit geschoven, totdat de zomer voor de deur stond en het qua tijd niet meer mogelijk was om nog voor de vakantie aan oplossingen te werken.

De voorgestelde werkwijze leek ons niet de gewenste. Is Rho wel de meest geschikte partner om zoiets op te pakken? De avonden rond het omgevingsplan bedrijventerrein, ook door Rho opgezet, waren voor veel aanwezigen licht teleurstellend. De rol van raadsleden – volksvertegenwoordigers, toch? – is in dit Plan van Aanpak miniem.

Nu we de aanbevelingen toch niet meer voor deze zomer kunnen toepassen, lijkt het ons tijd voor een andere opzet. Organiseer een pitch. Laat een paar onderzoeksbureaus en zelfstandigen een presentatie geven hoe ze dit zouden aanpakken. De problematiek van de Dorpsstraat is die van inrichting van de straat, van vervoersstromen, van functies, van handhaving. Misschien moet er wel helemaal geen adviesbureau voor RO naar kijken, maar een landschapsarchitect. Misschien zijn we al een eind opgeschoten als er af en toe een ‘dorpswacht’ een rondje door de Dorpsstaat maakt, waarschuwingen geeft en bonnen uitschrijft voor overtredingen.

Negen raadsleden vroegen zich af of het college met dit Plan van Aanpak wel op de goede weg was en uiteindelijk stemden alle negen raadsleden tegen het voorliggende voorstel. Een commissie van vertegenwoordigers uit de verschillende fracties buigt zich binnenkort over de problematiek van de Dorpsstraat. Wordt vervolgd….

Hits: 281

Gemeenteraad bestookt met e-mails

Al geruime tijd bestookt iemand onze gemeenteraad met e-mails over rookoverlast. De meeste mails bevatten bijlagen van tientallen tot honderden pagina’s. Die stukken komen dan, net als in andere gemeenteraden waarschijnlijk, op de lijst van ingekomen stukken. Stukken die meestal door het college worden afgehandeld, nadat de raad ervan kennis heeft kunnen nemen. Maar geen raadslid dat deze stukken nog leest, natuurlijk.

Ons voorstel was nu om deze inzender namens de gemeenteraad van Vlieland te melden dat de raad niet doorlopend bestookt wenst te worden met mails en artikelen over rookoverlast. We weten dat onverantwoord stoken overlast en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De gemeente vraagt daarvoor aan het begin van het stookseizoen altijd weer de aandacht. Onverantwoorde toezending van mails en artikelen kan echter ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. De gezondheid van raadsleden in dit geval. We stelden voor de brievenschrijver op de lijst van ongewenste afzenders te plaatsen en zijn post voortaan te negeren.

De voorzitter van de raad gaf aan dit voorstel 6 juni 2017 in de collegevergadering te bepreken. We wachten met spanning het besluit van het college af en hopen dat de ‘stoker’ in de tussentijd een beetje dimt.

Hits: 299

Procedure gunning strandpaviljoen onder de loep

In de gemeenteraad van december 2016 hebben we ingestemd met de randvoorwaarden, de beoordelingstabel en de planning voor een nieuw strandpaviljoen bij de overgang Fortweg. Inmiddels heeft het college een besluit genomen over wie het mag gaan runnen. Over de toewijzingsprocedure zijn twee brieven aan de raad gericht.

De inhoud daarvan is niet mals. De gemeente wordt ervan beticht de procedure niet eerlijk te hebben doorlopen, of in ieder geval wordt die suggestie gewekt. De fractie van GroenWit heeft in december een voorstel gedaan waarmee deze kritiek in ieder geval deels had kunnen worden voorkomen, het anonimiseren van de inzendingen. De portefeuillehouder vond dat getuigen van wantrouwen.

Ons inziens getuigt dat niet van wantrouwen maar van inzicht. Anonimiseren was bedoeld om de integriteit van de beoordelaars te waarborgen. De gemeenteraad en het college van Vlieland moeten voorkomen beticht te worden van een onzorgvuldige procedure. Het college heeft de kans geboden gekregen om die zorgvuldigheid in te bouwen. Het is jammer dat het toen niet inzag wat de consequenties zouden zijn.

Nu zitten we met het feit dat sommige mensen denken dat de toewijzing niet zo neutraal is verlopen als de bedoeling was. De fractie van GroenWit heeft gepleit voor uitstel van de procedure, om alles beter voor elkaar te krijgen. Maar dat kon niet. Het moest en zou er dit jaar nog staan. “Het is krap, maar we gaan het redden”, hoor ik de wethouder nog zeggen. Hoe, vertelde hij er niet bij. Nu moet er zelfs een totaal niet duurzaam aggregaat geplaatst worden, omdat de infrastructuur nog niet klaar is!

Het college had aangegeven de procedure transparant uit te willen voeren. Als het college zeker is van zijn zaak – en daar ga ik vooralsnog echt van uit! – zou het de beoordeling vrij kunnen geven en een onderbouwing geven bij het winnende ontwerp. Transparanter kan niet. Dit voorstel bracht de andere fracties in beweging. De heer Visser van de VVD vroeg een schorsing aan. De coalitie ging in bespreking. Na de schorsing nam de heer Visser het woord, deelde mee dat de coalitie het verzoek van GroenWit zou kunnen steunen en vroeg het college wat de bezwaren zouden zijn om dit te doen. De burgemeester antwoordde dat dit binnen de procedure niet mogelijk is. Doen we het toch, dan ‘is het na het spel de regels veranderen’. De burgemeester gaf echter niet aan waar dat in de procedure vermeld was.

Ik vroeg het college om van deze hele gang van zaken te leren en in een volgend geval de inzendingen toch te anonimiseren.

Hits: 255

Sportcomplex Flidunen kan met financiële impuls weer vooruit

Ik was op Terschelling vorig weekend en op West hebben ze ook een zwembad. Dat lijdt verlies. Het kan niet uit. Dat klinkt bekend in de oren. Ik werd door een oprecht bezorgde burger aan gesproken. “Hoe doen jullie dat nou met het zwembad? Op Terschelling gaan ze de exploitatie aanbesteden. De angst is gegrond dat de dienstverlening af zal nemen.”

Met enige trots antwoordde ik dat wij Sportcomplex Flidunen zo’n belangrijke schakel vinden dat wij bereid zijn daarin als gemeente ook te financieren. Zolang het kan, zullen we de exploitatie van Flidunen tegemoet komen met een gemeentelijke subsidie. Afgelopen raadsvergadering lag er een voorstel om voor 2017 een extra subsidie aan Flidunen toe te kennen, bovenop de jaarlijkse subsidie en de extra subsidie die al gegeven is.

We hadden vragen en kritische kanttekeningen op de begroting en het voorstel van het college. Ook de VVD zette bij monde van de heer Houter kanttekeningen bij het voorstel. De portefeuillehouder wist de meeste vragen echter goed te beantwoorden en onze twijfels weg te nemen. Er werd een duidelijke toezegging gedaan niet alleen 2017 te evalueren, maar ook de volgende jaren. Daar konden de VVD en wij zich in vinden. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur van Flidunen kan met goede zin de toekomst tegemoet.

Hits: 239

Extra (tijdelijke) parkeerplaatsen op autoluw Vlieland voor slechts 25.000 euro?

Voor de prijs van de jaarlijkse afschrijving voor een nieuw Pad van 20, wil het college tijdelijk parkeervakken aanleggen op het terrein van de voormalige basisschool De Zeester. Het voorstel was dusdanig matig onderbouwd, dat de raad niet eens weet om hoeveel parkeervakken het gaat. Bovendien zat er geen financiële onderbouwing bij het voorstel. Het kost 25.000 euro, ”inclusief infrastructuur”, aldus portefeuillehouder Hoekstra. 

De fracties van ABV en VVD vonden het wel best. Folkert Janssens van ABV stelde voor om van het puin wandjes te maken om de geparkeerde voertuigen aan het zicht te onttrekken. Op zich geen gek voorstel, maar het werd afgewimpeld door Hoekstra en Janssens ging er niet tegenin.

Het was omdat ik mezelf al te lang had horen praten en de termijnen op waren, maar wat voor infrastructuur heb je nou nodig bij parkeervakken? Krijgen we dan parkeerautomaten? Oplaadpunten voor al die elektrische auto’s die daar geparkeerd gaan worden? Dat is infrastructuur! Het blijft echter vaag wat de portefeuillehouder daarmee bedoelt.

De parkeervakken zouden bestemd zijn voor zowel voertuigen van bedrijven van de wal als voertuigen van inwoners van de Nieuwestraat. We stelden een alternatief voor: “Maak maar een paar parkeervakken op het voormalige schoolplein”. Of laat ze maar in de voortuinen staan tot er een permanente oplossing is. Het is verre van fraai, maar we zijn er bijna al aan gewend.

En als er al geld uitgegeven moet worden voor parkeerplaatsen ten behoeve van voertuigen met t-ontheffingen, laten we die kosten dan ook betalen uit de leges voor die ontheffingen. Die moeten dan wel omhoog.

Geen 25.000 euro voor parkeerplaatsen! Zelfs niet voor permanente. Maar voor een tijdelijke voorziening is dit echt krankzinnig veel geld. Helaas waren wij de enigen die niet konden instemmen met dit voorstel.

Hits: 335

Pad van 20 wordt wellicht smalle weg met passeerplaatsen

Een bespreekpunt op de laatste raadsvergadering was het Pad van 20. Het wegdek wordt niet goed onderhouden en de kuilen worden almaar dieper. Goed onderbouwd konden we de discussie in, want er lag een uitgebreid rapport van mogelijkheden en alternatieven.

Wij hebben ons de vraag gesteld: wat is Pad van 20 en wie maken er gebruik van?

Pad van 20 is een route tussen de Postweg en een strandovergang. Het wordt gebruikt door fietsers en wandelaars als doorsteek van het Kantonnierspad door de duinen naar de Postweg en vice versa en als toegang tot de hoofdingang van Nieuwe Kooi. Daarnaast wordt het gebruikt door gemotoriseerde inwoners van Vlieland om bij de ingang naar Nieuwe Kooi of de strandovergang te komen. Een deel van die auto’s gaat daar ook werkelijk het strand op, een deel komt daar alleen omdat de inzittenden naar bijv. de Schotse hooglanders of over zee willen kijken en neemt dezelfde weg terug. En natuurlijk is het een route voor hulpdiensten.

De volgende vraag is: Hoe ziet GroenWit Pad van 20?

Pad van 20 zou wat ons betreft niet veel meer hoeven zijn dan een fietspad met de mogelijkheid voor autoverkeer in de vorm van hulpdiensten. En waarom? Omdat we het zonde vinden om met gemeenschapsgeld een weg te onderhouden die voornamelijk gebruikt wordt door een handvol inwoners. Het gaat wel om ruim 10.000 euro per jaar. Dat is een fors jaarlijks bedrag.

Bovendien, Vlieland is autoluw. Dat was voor alle partijen een belangrijk punt ten tijde van de verkiezingen in 2014. Nu hebben we een kans om te laten zien dat het niet alleen woorden waren, dat het ons menens is. Ons voorstel was in eerste instantie dus om van Pad van 20 een fietspad te maken met een werkpad voor de hulpdiensten.

We hebben jaren geleden al eens een alternatief laten uitrekenen: een fietspad met een werkpad ernaast. Dat bleek een stuk goedkoper dan het toen voorliggende plan voor schelpen met bindmiddel. Helaas is ons voorstel toen niet overgenomen, maar het blijkt nog steeds tot de goedkoopste opties te behoren.

Weerstand

We hadden eigenlijk wel verwacht dat dit idee op teveel weerstand zou stuiten. Je kan de Vlielander niet zijn autoritje ontnemen. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Dus gingen we op zoek naar een breed gedragen oplossing. Nog steeds een oplossing waarbij zo min mogelijk gemeenschapsgeld gemoeid is. Maar we zouden GroenWit niet zijn als we niet ook de aspecten fietsvriendelijkheid, duurzaamheid, milieu en esthetiek mee zouden nemen.

Fietsvriendelijkheid. Voor fietsers is een pad waarop geen auto’s rijden natuurlijk te prevaleren boven een pad waarop auto’s rijden. Als er dan toch auto’s mogen rijden, moeten fietsers en auto elkaar kunnen passeren zonder dat de fietsers in de berm of op doorgroeistenen kunnen worden gedwongen. Daarom vallen de opties met een ‘middenberm’, of die nu bestaat uit doorgroeistenen of uit groen, voor ons af. Asfalt nodigt uit tot hard rijden. Ook dat valt dus qua fietsvriendelijkheid af.

Milieu. Een nadeel van schelpen, niet genoemd in het voorstel, is echter dat ze wellicht straks niet meer gewonnen mogen worden. Onze oceanen verzuren in rap tempo, waardoor koraalriffen verdwijnen. Schelpenwinning versterkt dit proces. Schelpen=kalk en kalk lost op in zuur. Daarom valt een autoweg met schelpen voor ons af. Asfalt en beton laten geen regenwater door. Willen we de verharding terugdringen, dan helpt een verharding met klinkers. Tussen de stenen kan het water nog een beetje wegzakken.

Duurzaamheid. Zuinig zijn met grondstoffen. Zo min mogelijk vervoersbewegingen. Twee aspecten die bijdragen aan een duurzame wereld. Asfalt en beton kunnen niet goed hergebruikt worden, behalve als tweederangs product. Bovendien moet het afgevoerd worden als we het wegdek vervangen (asfalt) of als we er op het eiland geen herbestemming voor hebben (beton). Daarom vallen de opties beton en asfalt af.

Esthetiek. Een schelpenverharding is mooi. Het heeft een natuurlijke uitstraling. Het knispert en knerpt lekker onder de fietsbanden. Asfalt en beton zijn saai. Elke beschadiging valt op.

Geld. Beton lijkt goedkoper dan het is. Als de gemiddelde kosten over 41 jaar berekend worden, wordt beton ineens veel duurder. Ook hierom valt deze optie voor ons af.

Wat dan wel?

Gebakken klinkers zijn prima om op te fietsen (fietsvriendelijkheid), gaan het langst mee (duurzaam), kunnen worden hergebruikt (milieu), zien er zelfs na jaren nog goed uit (esthetiek) en blijken niet eens de duurste optie.

De fractie van de VVD, bij monde van Dick Visser, kwam met een prachtige aanvulling: als je de weg smaller maakt en op een bepaalde afstand van elkaar ‘passeerplaatsen’ creëert, kan het ook nog een van de goedkoopste (geld) oplossingen worden.

Hits: 450

« Older Entries Recent Entries »