Category Archives: Bestuursmededelingen

Wat deden we in 2023?

Tijdens de Algemene ledenvergadering is het Jaarverslag 2023 vastgesteld. Het geeft een mooi beeld van de activiteiten van GroenWit gedurende het jaar.

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond in het teken van de start van het Uitvoeringprogramma 2022-2026. Op 30 januari werd dit uitvoeringprogramma vastgesteld en gelijk was er al een eerste startnotitie over Toeristisch beleid aan de orde.

Al snel bleek dat de diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma nauw met elkaar verbonden zijn. Toerisme is van grote invloed op de economie van het eiland, wat weer leidt tot behoefte aan woningen en voorzieningen. Die aspecten kwamen dat ook in rap tempo in de raad aan de orde. Van de financiering van de nieuwe Noordwester, via de nieuwbouw van de Poiesz, naar een startnotitie “Kansen locatie oude Bibliotheek en gemeentehuis” en het bestemmingsplan Eilandlodges camping Stortemelk. In mei kwam het college dan ook met de startnotitie Wonen, waarin een eerste kansenkaart van bouwlocaties wordt gepresenteerd.

In mei vroeg (onze) Anne-Mieke van der Plaat via inspreken aandacht voor de sociale veiligheid van vooral jonge mensen op Vlieland. Mensen die hier komen werken, die soms de Nederlandse taal niet kennen en met vallen en opstaan een bestaan proberen op te bouwen.

GroenWit diende vervolgens in juni de motie Sociale Veiligheid in, waarin het college werd opgeroepen bij al haar beslissingen, zoals de uitvoering van de Woonvisie, het belang van een veilige leefomgeving mee te wegen. Ook werd het college gevraagd met kwetsbare groepen zoals jonge arbeidsmigranten en met andere partijen in gesprek te gaan om sociale veiligheid op de agenda te zetten. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Een speerpunt van GroenWit kwam in juli aan de orde: Beleid en meerjarenprogramma Duurzame ontwikkeling 2023-2027. Samen met lijst Fier werd een amendement Duurzame mobiliteit ingediend. Hierin werd op het thema mobiliteit een aanscherping van beleid voorgesteld:
(1) Vanaf 2024 het ontheffingenbeleid voor gemotoriseerd verkeer te koppelen aan de gefaseerde invoering van een emissieclassificatie, dat wil zeggen, dat vanaf startjaar 2024 er geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend voor personenauto’s en vrachtauto’s met de hoogste emissieklasse.
(2) Vervolgens dient tweejaarlijks steeds de meest vervuilende emissieklasse voor beide categorieën (met enkele uitzonderingen) te vervallen om voor een ontheffing in aanmerkingen te kunnen komen, zodat uiteindelijk stapsgewijs het doel van een qua uitstoot ‘schoner wagenpark’ in 2034 wordt bewerkstelligd. Dit amendement werd met 4 tegen 3 stemmen aangenomen.

In september werd een nieuwe vorm van overleg ingevoerd, de Raadscommissie. Door het werken met een raadsakkoord en twee wethouders van buiten bleek er behoefte aan extra overleg in voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering. Hiervoor is er een raadscommissie ingesteld. Ter ondersteuning van de raadsleden kan elke fractie één commissielid benoemen die namens de fractie aan de raadscommissie kan deelnemen. Voor Hedwig als “éénpersoonsfractie” betekende dat extra werk. Elke twee weken een vergadering, buiten nog allerlei andere besprekingen. Ondank pogingen daartoe is het ons niet gelukt in 2023 een commissielid beschikbaar te krijgen.

In oktober heeft GroenWit, samen met NLV, tijdens de behandeling van Programma Begroting 2024 de motie Realiseren Woningbouw ingediend. De motie riep het college op een raadsvoorstel op te stellen waarin het college in de positie wordt gesteld strategische aankopen van locaties voor woningbouw te kunnen uitvoeren. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Als uitsmijter van het jaar heeft GroenWit naar aanleiding van de ongewenste ontwikkeling van het Armhuis, via een motie het college opgeroepen de mogelijkheden om bij te dragen aan het beëindigen van de leegstand te benutten, de raad daarover periodiek bij voorkeur openbaar, maar desnoods vertrouwelijk te informeren en eventuele plannen over nieuwe ontwikkelingen rond het Armhuis in een vroegtijdig stadium met de raad te bespreken en de raad te betrekken bij toekomstige besluitvorming. Deze motie Armhuis is met unanieme stemmen aangenomen.

Dat was een intensief raadsjaar voor onze Hedwig en wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor GroenWit.

Het bestuur,
Jan den Ouden (voorzitter)
Eef Botjes (secretaris)
Martha Pelgrim (penningmeester)

Vlieland 1 april 2024

Views: 393

Nieuw bestuur GroenWit

Tijdens de algemene ledenvergadering, heeft Harrie van Barneveld aangeven te willen stoppen als bestuurslid en voorzitter van de partij. Harrie was aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf het eerste uur van GroenWit zat hij in het bestuur. GroenWit bedankte hem hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Harrie blijft verder zeer betrokken bij de voorvergaderingen van GroenWit. Jan den Ouden, die al plaatsvervangend voorzitter was, en Martha Pelgrim waren bereid een nieuwe periode bestuurslid te blijven. Tijdens de vergadering is Eef Botjes benoemd tot lid van het bestuur.

Eef, Martha en Jan

Inmiddels is er een eerste bestuursvergadering gehouden, waarin de bestuursleden over de taakverdeling hebben gesproken. Gezien de goede ervaring met Jan als plaatsvervangend voorzitter, hebben Martha en Eef hem gevraagd voorzitter te zijn. Jan heeft dit aanvaard. Zijn rol is het leiden van de vergaderingen en het onderhouden van contacten met de bestuursvoorzitters van de andere partijen. Martha heeft de financiën goed onder haar beheer en zij blijft graag penningmeester. Naast het financieel beheer zorgt zij ook voor het innen van contributies. Eef is de nieuwe secretaris. Hij is daarmee het eerste aanspreekpunt voor bestuurszaken. Daarnaast organiseert hij de bijeenkomsten en doet daar verslag van.

Het bestuur

Bestuur@groenwitvlie.nl

Views: 2570

Gemeenteraad Vlieland werkt aan raadsakkoord

Afgelopen week hebben de 5 fracties in de gemeenteraad besloten mee te werken aan het opstellen van een raadsakkoord. Dit proces zal onder leiding van Rieks Osinga plaatsvinden. Dhr. Osinga geeft les aan het Thorbecke college en heeft ervaring met het opstellen van raadsakkoorden.

GroenWit had in maart in het eerste oriënterende gesprek met Lijst Fier al meegedeeld graag samen met alle partijen een raadsakkoord te schrijven. Er zitten meer overeenkomsten dan verschillen in de verkiezingsprogramma’s. De verschillen liggen in de details. En tussen personen. Dat laatste hebben we de afgelopen periode helaas maar al te goed gemerkt.

We zijn daarom heel blij dat er nu samen gewerkt wordt aan een raadsakkoord en we hebben er vertrouwen in dat de 5 fracties er uitkomen. Het zal nog zeker enkele weken duren voordat er een definitief raadsakkoord is.

Views: 2504

Afscheid van lid van het eerste uur

Vanaf de oprichting van onze partij, eind 2013, ben ik lid van het bestuur. Nu is de tijd gekomen om die functie neer te leggen vanwege ons vertrek van Vlieland in juli. Al die zes jaren heb ik een beetje dubbel gevoel gehad. Principieel vind ik een geestelijk ambt en een politieke functie slecht verenigbaar. Al was het maar omdat je geestelijken geen macht moet geven, dat leidt veel te vaak tot een terreur van de deugd. Tegelijk is het zeker in de kleine samenleving van Vlieland zo, dat je naar vermogen iets moet bijdragen aan de gemeenschap om er werkelijk bij te horen. (Ik hoop dat ik dat als predikant ook gedaan heb, maar politiek is meer algemeen en meer zichtbaar). Daar komt nog bij, dat de verschillen tussen de programma’s van de partijen op ons eiland betrekkelijk klein zijn; er is veel wat ons verenigt, omdat we allemaal de randvoorwaarden kennen en erkennen, die Vlieland leefbaar houden. Het eigene zit in de details en in de manier waarop we daaraan uitdrukking geven.

Gelukkig respecteerden de andere bestuursleden mijn aarzeling en kreeg ik een niet al te zichtbare taak, namelijk die van penningmeester. Het kan haast niet zo zijn dat ze meenden dat ik daar het minste kwaad kon, want ik heb wel eens een verband horen leggen tussen mijn functie binnen GroenWit en het huis dat we gekocht hebben.

Mijn dubbele gevoel werd nog sterker toen ik in 2018 op de kieslijst kwam te staan, weliswaar op een onverkiesbare plek, maar toch. Ik deed dat om ruimte te houden om eventueel na mijn pensionering verkiesbaar te zijn in de raad, mocht daar een vacature ontstaan. We meenden toen nog dat we misschien wel op Vlieland zouden blijven wonen. Dat is allemaal anders gegaan en dus eindigt ons Vlielands avontuur na bijna twaalf jaar. Het dubbele gevoel verdwijnt nu; wat blijft is tevredenheid. Ik heb hier dingen mogen doen en beleven waar de meeste van mijn collega’s aan de wal nooit aan toekomen. Eén daarvan is deze functie binnen GroenWit. Ik dank iedereen voor het vertrouwen en wens de partij en vooral haar leden van harte alle goeds.

Frans Weeda

Views: 897

Leden GroenWit vergaderen via beeldbellen

Normaal gesproken bereiden de leden van GroenWit samen met de fractie de raadsvergadering voor in het Oude Raadhuis. In verband met de Corona-crisis is dat op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben we naar een alternatief gezocht en gevonden in de vorm van een beeld-vergadering.

Gisteravond zijn we, allemaal thuiszittend, bijeengekomen via de App ‘Starleaf’ om de volgende raadsvergadering samen voor te bereiden.
Het is anders dan een bijeenkomst in één ruimte, maar een stuk beter dan niet samenkomen!

Interesse om ook eens mee te denken?  Stuur ons een email, dan krijg je een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst (lid zijn is niet verplicht).

Views: 583

Henk Veerdig verlaat GroenWit

Henk Veerdig heeft zijn lidmaatschap van GroenWit opgezegd en gaat verder als eenmansfractie. De reden hiervoor is “een principieel en uiteindelijk ook onoverbrugbaar verschil van mening tussen het bestuur en mijn persoon qua rollen en bevoegdheden”.

GroenWit betreurt deze stap. Henk geeft aan dat hij “inhoudelijk de afspraken in het coalitieakkoord uiteraard zal blijven steunen”.

Views: 1246

Wethouder GroenWit benoemd

Voor het eerst in de geschiedenis van GroenWit, is op 14 mei 2018 voor deze partij een wethouder benoemd. Elsje de Ruijter, de afgelopen vier jaar fractievoorzitter voor GroenWit, legde in handen van de burgemeester de belofte af. Voor NLV trad Rients Hoekstra aan als wethouder. Hij was de afgelopen 4 jaar wethouder voor de VVD.

Daarmee was het nieuwe college van NLV en GroenWit een feit. Elsje de Ruijter, Rients Hoekstra en burgemeester Tineke Schokker gaan nu aan de slag met het vertalen van het eerder vastgestelde coalitieakkoord in een collegeprogramma.

Hedwig de Lang is door de fractie, naast haar bestaande uit Gerard Pelgrim en Henk Veerdig, gekozen tot fractievoorzitter van GroenWit.

Views: 1267

Nieuw Liberaal Vlieland en GroenWit sluiten coalitieakkoord

Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) en GroenWit presenteren het coalitieakkoord ‘Balans in leefbaarheid’. De coalitie wil zich inzetten om de leefbaarheid op het eiland te behouden en te versterken. De opgaven en kansen ten aanzien van zorg, onderwijs, wonen en toerisme draaien direct of indirect eigenlijk allemaal om het behoud van leefbaarheid.

Het akkoord beschrijft de ambities en koers waarover de partijen het eens werden. De coalitie vraagt het college nadrukkelijk de uitwerking ervan samen met de Vlielanders op te pakken.

Onder leiding van formateur Dick Visser waren NLV (met vier zetels de grootste partij na de verkiezingen van 21 maart) en GroenWit (met drie zetels de grootste winnaar) het vlot eens over een akkoord en de samenstelling van het college. De partijen dragen Rients Hoekstra (NLV) en Elsje de Ruijter (GW) voor als wethouder.

Bespreking van het akkoord en de benoeming van de wethouders staan geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 14 mei.

Bron: Gemeente Vlieland

Coalitieakkoord 2018-2022

Views: 1255

Coalitieonderhandeling: formatie

Op de gemeenteraadsvergadering van 29 maart werden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Namens GroenWit legden Hedwig de Lang, Gerard Pelgrim en Henk Veerdig de eed af. Informateur Dick Visser vertelde vervolgens dat er verkennende gesprekken zijn gevoerd tussen NLV en de beide andere partijen. Het eerste gesprek met GroenWit is vorige week gevoerd tussen Dick Visser en Rients Hoekstra (NLV) en Hedwig de Lang en Harrie van Barneveld (GroenWit). Op basis van deze gesprekken is besloten een tweede gesprek met GroenWit te voeren.

Dit tweede gesprek tussen NLV en GroenWit vond dinsdag 3 april plaats. Beide delegaties waren uitgebreid met een derde persoon: Nel Hopman voor NLV, Elsje de Ruijter voor GroenWit. Thomas Oosterhaven was als ondersteunend griffier bij het gesprek aanwezig.

We snappen dat je nieuwsgierig bent naar hoe de gesprekken verlopen. Wie niet? Maar vooruitlopend op de uitkomst van de onderhandelingen, zullen geen verdere mededelingen worden gedaan. Dick Visser is aangewezen als woordvoerder.

Views: 1229

« Older Entries