Wat deden we in 2023?

Tijdens de Algemene ledenvergadering is het Jaarverslag 2023 vastgesteld. Het geeft een mooi beeld van de activiteiten van GroenWit gedurende het jaar.

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond in het teken van de start van het Uitvoeringprogramma 2022-2026. Op 30 januari werd dit uitvoeringprogramma vastgesteld en gelijk was er al een eerste startnotitie over Toeristisch beleid aan de orde.

Al snel bleek dat de diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma nauw met elkaar verbonden zijn. Toerisme is van grote invloed op de economie van het eiland, wat weer leidt tot behoefte aan woningen en voorzieningen. Die aspecten kwamen dat ook in rap tempo in de raad aan de orde. Van de financiering van de nieuwe Noordwester, via de nieuwbouw van de Poiesz, naar een startnotitie “Kansen locatie oude Bibliotheek en gemeentehuis” en het bestemmingsplan Eilandlodges camping Stortemelk. In mei kwam het college dan ook met de startnotitie Wonen, waarin een eerste kansenkaart van bouwlocaties wordt gepresenteerd.

In mei vroeg (onze) Anne-Mieke van der Plaat via inspreken aandacht voor de sociale veiligheid van vooral jonge mensen op Vlieland. Mensen die hier komen werken, die soms de Nederlandse taal niet kennen en met vallen en opstaan een bestaan proberen op te bouwen.

GroenWit diende vervolgens in juni de motie Sociale Veiligheid in, waarin het college werd opgeroepen bij al haar beslissingen, zoals de uitvoering van de Woonvisie, het belang van een veilige leefomgeving mee te wegen. Ook werd het college gevraagd met kwetsbare groepen zoals jonge arbeidsmigranten en met andere partijen in gesprek te gaan om sociale veiligheid op de agenda te zetten. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Een speerpunt van GroenWit kwam in juli aan de orde: Beleid en meerjarenprogramma Duurzame ontwikkeling 2023-2027. Samen met lijst Fier werd een amendement Duurzame mobiliteit ingediend. Hierin werd op het thema mobiliteit een aanscherping van beleid voorgesteld:
(1) Vanaf 2024 het ontheffingenbeleid voor gemotoriseerd verkeer te koppelen aan de gefaseerde invoering van een emissieclassificatie, dat wil zeggen, dat vanaf startjaar 2024 er geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend voor personenauto’s en vrachtauto’s met de hoogste emissieklasse.
(2) Vervolgens dient tweejaarlijks steeds de meest vervuilende emissieklasse voor beide categorieën (met enkele uitzonderingen) te vervallen om voor een ontheffing in aanmerkingen te kunnen komen, zodat uiteindelijk stapsgewijs het doel van een qua uitstoot ‘schoner wagenpark’ in 2034 wordt bewerkstelligd. Dit amendement werd met 4 tegen 3 stemmen aangenomen.

In september werd een nieuwe vorm van overleg ingevoerd, de Raadscommissie. Door het werken met een raadsakkoord en twee wethouders van buiten bleek er behoefte aan extra overleg in voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering. Hiervoor is er een raadscommissie ingesteld. Ter ondersteuning van de raadsleden kan elke fractie één commissielid benoemen die namens de fractie aan de raadscommissie kan deelnemen. Voor Hedwig als “éénpersoonsfractie” betekende dat extra werk. Elke twee weken een vergadering, buiten nog allerlei andere besprekingen. Ondank pogingen daartoe is het ons niet gelukt in 2023 een commissielid beschikbaar te krijgen.

In oktober heeft GroenWit, samen met NLV, tijdens de behandeling van Programma Begroting 2024 de motie Realiseren Woningbouw ingediend. De motie riep het college op een raadsvoorstel op te stellen waarin het college in de positie wordt gesteld strategische aankopen van locaties voor woningbouw te kunnen uitvoeren. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Als uitsmijter van het jaar heeft GroenWit naar aanleiding van de ongewenste ontwikkeling van het Armhuis, via een motie het college opgeroepen de mogelijkheden om bij te dragen aan het beëindigen van de leegstand te benutten, de raad daarover periodiek bij voorkeur openbaar, maar desnoods vertrouwelijk te informeren en eventuele plannen over nieuwe ontwikkelingen rond het Armhuis in een vroegtijdig stadium met de raad te bespreken en de raad te betrekken bij toekomstige besluitvorming. Deze motie Armhuis is met unanieme stemmen aangenomen.

Dat was een intensief raadsjaar voor onze Hedwig en wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor GroenWit.

Het bestuur,
Jan den Ouden (voorzitter)
Eef Botjes (secretaris)
Martha Pelgrim (penningmeester)

Vlieland 1 april 2024

Views: 393