Author Archives: Elsje de Ruijter

Terugblik (2): Leefbaarheid

Leefbaarheid – Wonen

We zagen in het gebouw van – toen nog – bibliotheek en Vliering een mooie bestemming weggelegd op het gebied van wonen. De centrale ligging in het dorp maakt dit gebouw zeer geschikt voor seniorenhuisvesting. Nu staat het gebouw al jaren leeg zonder plan. Wel ligt er nu een Woonplan, waar we 4 jaar geleden al toe opriepen.

We weten ook al jaren dat de locatie van de oude basisschool vrij gaat komen. Er had al een plan kunnen liggen. Nu blijft het terrein eerst een paar jaren ongebruikt. Zet de gemeente wel de juiste prioriteiten? Wonen, onderwijs, zorg en duurzaamheid hadden vier jaar lang de prioriteiten moeten zijn, niet ondergrondse afvalinzameling (om er maar één te noemen).

Nu worden als nieuwbouwlocaties in één adem het Vuurboetsplein en het veld naast Westendt genoemd. Dat wilden wij vier jaar geleden niet. En dat willen we nog steeds niet. Alleen al op het terrein van de Zeester kunnen heel veel woningen worden gerealiseerd. De huidige ideeën van dit college bedreigen de open structuur aan het westeinde van het dorp.

We wilden WoonFriesland aan de afspraken houden en bestaande woningen duurzaam laten opknappen en verbouwen. Dat is heel aardig gelukt. De nieuwbouw is gerealiseerd en verschillende woningen zijn duurzamer gemaakt. Er zijn plannen voor nog meer zonnepanelen op huurwoningen. Goede samenwerking met WoonFriesland blijft in deze belangrijk.

In november 2016 hebben we een motie ingediend, waarin de raad het college verzoekt zich tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland nauw bij de planontwikkeling van een nieuwe Uiterton te betrekken. De motie werd door beide andere fracties ondersteund. Iedereen zag in dat we zo’n partij als WoonFriesland nodig hebben om een nieuwe Uiterton te kunnen realiseren.

Leefbaarheid – Onderwijs

We wilden het onderwijs op Vlieland op goed niveau houden, wie niet? Het resultaat is een mooi nieuw schoolgebouw met goede faciliteiten. De ontwikkeling van het aantal leerlingen is echter zorgelijk. De samenwerking met de Anna  Maria van Schurman school in Franeker kan het vertrouwen en de kwaliteit verbeteren, zodat we nieuwe, goede docenten kunnen aantrekken. Bij voorkeur bieden we de (hooggeschoolde) partner een baan bij de gemeente aan.

Leefbaarheid – Vervoer

We wilden minimaal drie afvaarten per dag. Mede door als leden van GroenWit daarover te praten met ondernemers en leden van klantenpanel en raad van toezicht, is het resultaat dat met ingang van de nieuwe dienstregeling dit gaat gebeuren. We wilden ook een eilander tarief voor fietsen, en jawel, ook dat is gelukt. Zelfs voor tandems!

Leefbaarheid-Cultuur

Dankzij een voorstel van GroenWit heeft de gemeente informatie verspreid over de gewoontes op Vlieland en hoe daarmee om te gaan.

Views: 455

Terugblik (1): Werkgelegenheid en zorg

Werkgelegenheid en zorg

We wilden Rust en ruimte bewaren en seizoensverbreding stimuleren. Seizoensverbreding is goed voor de werkgelegenheid; beter het jaar rond mensen aan een baan helpen, dan in hartje zomer seizoenswerkers laten overkomen. Ook zorgtoerisme kan een bron voor werkgelegenheid zijn.

Bijna vier jaar later moeten we concluderen dat de Beddenboekhouding is afgeschaft. Daarmee is een methode om de zomerpiek in te tomen verdwenen, dus het aantal toeristische bedden zal op een andere manier goed in de peiling moeten worden gehouden. Seizoensverbreding gaat wel de goede kant op (kijk maar naar de toeristische overzettingen van Rederij Doeksen), maar of het ook vaste werkgelegenheid heeft opgeleverd is de vraag.

Toeristische overzettingen Rederij Doeksen (Harlingen-Vlieland)

We wilden vier jaar geleden banen creëren in de (jeugd)zorg. En we wilden één zorgaanbieder op het eiland. Dat was toen nog tegen het zere been van velen. Maar kijk, het resultaat is daar. En het werkt. Bovendien is er een stijgende lijn in aantallen vakanties met zorg. Palet moet dat verder oppakken en dat zullen ze doen, want het maakt onderdeel uit van hun financiële plaatje. Ook revalidatiezorg is belangrijk. Dat kan extra banen in de zorg opleveren. Samenwerking met Palet blijft belangrijk om dit te realiseren.

Ook wilden we werkgelegenheid hoog op de agenda krijgen. Dat is nog niet erg zichtbaar, sterker nog: het aantal banen bij de gemeente lijkt zelfs af te nemen. Wij vinden dit een heel zorgelijke ontwikkeling. Opengevallen plaatsen worden niet opgevuld. Onze indruk is, dat het werk vaker wordt uitgevoerd door externen of uitbesteed.

Views: 313

Terugblik op 4 jaar oppositievoeren

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

Als oppositiepartij kun je niet altijd gelijk krijgen. Dat weet je, maar soms is dat erg moeilijk te verteren. Ik neem als voorbeeld de statushouders. We stelden voor 2-3 gezinnen op Vlieland een kans te bieden een bestaan in Nederland op te bouwen. We hebben ons constructief opgesteld, er waren insprekers en veel eilanders die ons steunden, we waren meegegaan met andere fracties en toen werd ons voorstel na maanden alsnog van tafel geveegd. Er is helaas nog steeds een gebrek aan woningen voor statushouders in Friesland.

 

Zo begonnen we onze Algemene Beschouwingen, zoals dat zo mooi heet. Een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het volgende. Je spreekt ze immers uit tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar. We blikken ook verder terug. Naar ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Wat heeft 4 jaar oppositievoeren opgeleverd?

We pakken de komende weken een aantal onderwerpen bij de horens.

 

Views: 309

Gemeenteraad bestookt met e-mails

Al geruime tijd bestookt iemand onze gemeenteraad met e-mails over rookoverlast. De meeste mails bevatten bijlagen van tientallen tot honderden pagina’s. Die stukken komen dan, net als in andere gemeenteraden waarschijnlijk, op de lijst van ingekomen stukken. Stukken die meestal door het college worden afgehandeld, nadat de raad ervan kennis heeft kunnen nemen. Maar geen raadslid dat deze stukken nog leest, natuurlijk.

Ons voorstel was nu om deze inzender namens de gemeenteraad van Vlieland te melden dat de raad niet doorlopend bestookt wenst te worden met mails en artikelen over rookoverlast. We weten dat onverantwoord stoken overlast en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De gemeente vraagt daarvoor aan het begin van het stookseizoen altijd weer de aandacht. Onverantwoorde toezending van mails en artikelen kan echter ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. De gezondheid van raadsleden in dit geval. We stelden voor de brievenschrijver op de lijst van ongewenste afzenders te plaatsen en zijn post voortaan te negeren.

De voorzitter van de raad gaf aan dit voorstel 6 juni 2017 in de collegevergadering te bepreken. We wachten met spanning het besluit van het college af en hopen dat de ‘stoker’ in de tussentijd een beetje dimt.

Views: 336

Procedure gunning strandpaviljoen onder de loep

In de gemeenteraad van december 2016 hebben we ingestemd met de randvoorwaarden, de beoordelingstabel en de planning voor een nieuw strandpaviljoen bij de overgang Fortweg. Inmiddels heeft het college een besluit genomen over wie het mag gaan runnen. Over de toewijzingsprocedure zijn twee brieven aan de raad gericht.

De inhoud daarvan is niet mals. De gemeente wordt ervan beticht de procedure niet eerlijk te hebben doorlopen, of in ieder geval wordt die suggestie gewekt. De fractie van GroenWit heeft in december een voorstel gedaan waarmee deze kritiek in ieder geval deels had kunnen worden voorkomen, het anonimiseren van de inzendingen. De portefeuillehouder vond dat getuigen van wantrouwen.

Ons inziens getuigt dat niet van wantrouwen maar van inzicht. Anonimiseren was bedoeld om de integriteit van de beoordelaars te waarborgen. De gemeenteraad en het college van Vlieland moeten voorkomen beticht te worden van een onzorgvuldige procedure. Het college heeft de kans geboden gekregen om die zorgvuldigheid in te bouwen. Het is jammer dat het toen niet inzag wat de consequenties zouden zijn.

Nu zitten we met het feit dat sommige mensen denken dat de toewijzing niet zo neutraal is verlopen als de bedoeling was. De fractie van GroenWit heeft gepleit voor uitstel van de procedure, om alles beter voor elkaar te krijgen. Maar dat kon niet. Het moest en zou er dit jaar nog staan. “Het is krap, maar we gaan het redden”, hoor ik de wethouder nog zeggen. Hoe, vertelde hij er niet bij. Nu moet er zelfs een totaal niet duurzaam aggregaat geplaatst worden, omdat de infrastructuur nog niet klaar is!

Het college had aangegeven de procedure transparant uit te willen voeren. Als het college zeker is van zijn zaak – en daar ga ik vooralsnog echt van uit! – zou het de beoordeling vrij kunnen geven en een onderbouwing geven bij het winnende ontwerp. Transparanter kan niet. Dit voorstel bracht de andere fracties in beweging. De heer Visser van de VVD vroeg een schorsing aan. De coalitie ging in bespreking. Na de schorsing nam de heer Visser het woord, deelde mee dat de coalitie het verzoek van GroenWit zou kunnen steunen en vroeg het college wat de bezwaren zouden zijn om dit te doen. De burgemeester antwoordde dat dit binnen de procedure niet mogelijk is. Doen we het toch, dan ‘is het na het spel de regels veranderen’. De burgemeester gaf echter niet aan waar dat in de procedure vermeld was.

Ik vroeg het college om van deze hele gang van zaken te leren en in een volgend geval de inzendingen toch te anonimiseren.

Views: 287

Sportcomplex Flidunen kan met financiële impuls weer vooruit

Ik was op Terschelling vorig weekend en op West hebben ze ook een zwembad. Dat lijdt verlies. Het kan niet uit. Dat klinkt bekend in de oren. Ik werd door een oprecht bezorgde burger aan gesproken. “Hoe doen jullie dat nou met het zwembad? Op Terschelling gaan ze de exploitatie aanbesteden. De angst is gegrond dat de dienstverlening af zal nemen.”

Met enige trots antwoordde ik dat wij Sportcomplex Flidunen zo’n belangrijke schakel vinden dat wij bereid zijn daarin als gemeente ook te financieren. Zolang het kan, zullen we de exploitatie van Flidunen tegemoet komen met een gemeentelijke subsidie. Afgelopen raadsvergadering lag er een voorstel om voor 2017 een extra subsidie aan Flidunen toe te kennen, bovenop de jaarlijkse subsidie en de extra subsidie die al gegeven is.

We hadden vragen en kritische kanttekeningen op de begroting en het voorstel van het college. Ook de VVD zette bij monde van de heer Houter kanttekeningen bij het voorstel. De portefeuillehouder wist de meeste vragen echter goed te beantwoorden en onze twijfels weg te nemen. Er werd een duidelijke toezegging gedaan niet alleen 2017 te evalueren, maar ook de volgende jaren. Daar konden de VVD en wij zich in vinden. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur van Flidunen kan met goede zin de toekomst tegemoet.

Views: 267

Extra (tijdelijke) parkeerplaatsen op autoluw Vlieland voor slechts 25.000 euro?

Voor de prijs van de jaarlijkse afschrijving voor een nieuw Pad van 20, wil het college tijdelijk parkeervakken aanleggen op het terrein van de voormalige basisschool De Zeester. Het voorstel was dusdanig matig onderbouwd, dat de raad niet eens weet om hoeveel parkeervakken het gaat. Bovendien zat er geen financiële onderbouwing bij het voorstel. Het kost 25.000 euro, ”inclusief infrastructuur”, aldus portefeuillehouder Hoekstra. 

De fracties van ABV en VVD vonden het wel best. Folkert Janssens van ABV stelde voor om van het puin wandjes te maken om de geparkeerde voertuigen aan het zicht te onttrekken. Op zich geen gek voorstel, maar het werd afgewimpeld door Hoekstra en Janssens ging er niet tegenin.

Het was omdat ik mezelf al te lang had horen praten en de termijnen op waren, maar wat voor infrastructuur heb je nou nodig bij parkeervakken? Krijgen we dan parkeerautomaten? Oplaadpunten voor al die elektrische auto’s die daar geparkeerd gaan worden? Dat is infrastructuur! Het blijft echter vaag wat de portefeuillehouder daarmee bedoelt.

De parkeervakken zouden bestemd zijn voor zowel voertuigen van bedrijven van de wal als voertuigen van inwoners van de Nieuwestraat. We stelden een alternatief voor: “Maak maar een paar parkeervakken op het voormalige schoolplein”. Of laat ze maar in de voortuinen staan tot er een permanente oplossing is. Het is verre van fraai, maar we zijn er bijna al aan gewend.

En als er al geld uitgegeven moet worden voor parkeerplaatsen ten behoeve van voertuigen met t-ontheffingen, laten we die kosten dan ook betalen uit de leges voor die ontheffingen. Die moeten dan wel omhoog.

Geen 25.000 euro voor parkeerplaatsen! Zelfs niet voor permanente. Maar voor een tijdelijke voorziening is dit echt krankzinnig veel geld. Helaas waren wij de enigen die niet konden instemmen met dit voorstel.

Views: 367

Pad van 20 wordt wellicht smalle weg met passeerplaatsen

Een bespreekpunt op de laatste raadsvergadering was het Pad van 20. Het wegdek wordt niet goed onderhouden en de kuilen worden almaar dieper. Goed onderbouwd konden we de discussie in, want er lag een uitgebreid rapport van mogelijkheden en alternatieven.

Wij hebben ons de vraag gesteld: wat is Pad van 20 en wie maken er gebruik van?

Pad van 20 is een route tussen de Postweg en een strandovergang. Het wordt gebruikt door fietsers en wandelaars als doorsteek van het Kantonnierspad door de duinen naar de Postweg en vice versa en als toegang tot de hoofdingang van Nieuwe Kooi. Daarnaast wordt het gebruikt door gemotoriseerde inwoners van Vlieland om bij de ingang naar Nieuwe Kooi of de strandovergang te komen. Een deel van die auto’s gaat daar ook werkelijk het strand op, een deel komt daar alleen omdat de inzittenden naar bijv. de Schotse hooglanders of over zee willen kijken en neemt dezelfde weg terug. En natuurlijk is het een route voor hulpdiensten.

De volgende vraag is: Hoe ziet GroenWit Pad van 20?

Pad van 20 zou wat ons betreft niet veel meer hoeven zijn dan een fietspad met de mogelijkheid voor autoverkeer in de vorm van hulpdiensten. En waarom? Omdat we het zonde vinden om met gemeenschapsgeld een weg te onderhouden die voornamelijk gebruikt wordt door een handvol inwoners. Het gaat wel om ruim 10.000 euro per jaar. Dat is een fors jaarlijks bedrag.

Bovendien, Vlieland is autoluw. Dat was voor alle partijen een belangrijk punt ten tijde van de verkiezingen in 2014. Nu hebben we een kans om te laten zien dat het niet alleen woorden waren, dat het ons menens is. Ons voorstel was in eerste instantie dus om van Pad van 20 een fietspad te maken met een werkpad voor de hulpdiensten.

We hebben jaren geleden al eens een alternatief laten uitrekenen: een fietspad met een werkpad ernaast. Dat bleek een stuk goedkoper dan het toen voorliggende plan voor schelpen met bindmiddel. Helaas is ons voorstel toen niet overgenomen, maar het blijkt nog steeds tot de goedkoopste opties te behoren.

Weerstand

We hadden eigenlijk wel verwacht dat dit idee op teveel weerstand zou stuiten. Je kan de Vlielander niet zijn autoritje ontnemen. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Dus gingen we op zoek naar een breed gedragen oplossing. Nog steeds een oplossing waarbij zo min mogelijk gemeenschapsgeld gemoeid is. Maar we zouden GroenWit niet zijn als we niet ook de aspecten fietsvriendelijkheid, duurzaamheid, milieu en esthetiek mee zouden nemen.

Fietsvriendelijkheid. Voor fietsers is een pad waarop geen auto’s rijden natuurlijk te prevaleren boven een pad waarop auto’s rijden. Als er dan toch auto’s mogen rijden, moeten fietsers en auto elkaar kunnen passeren zonder dat de fietsers in de berm of op doorgroeistenen kunnen worden gedwongen. Daarom vallen de opties met een ‘middenberm’, of die nu bestaat uit doorgroeistenen of uit groen, voor ons af. Asfalt nodigt uit tot hard rijden. Ook dat valt dus qua fietsvriendelijkheid af.

Milieu. Een nadeel van schelpen, niet genoemd in het voorstel, is echter dat ze wellicht straks niet meer gewonnen mogen worden. Onze oceanen verzuren in rap tempo, waardoor koraalriffen verdwijnen. Schelpenwinning versterkt dit proces. Schelpen=kalk en kalk lost op in zuur. Daarom valt een autoweg met schelpen voor ons af. Asfalt en beton laten geen regenwater door. Willen we de verharding terugdringen, dan helpt een verharding met klinkers. Tussen de stenen kan het water nog een beetje wegzakken.

Duurzaamheid. Zuinig zijn met grondstoffen. Zo min mogelijk vervoersbewegingen. Twee aspecten die bijdragen aan een duurzame wereld. Asfalt en beton kunnen niet goed hergebruikt worden, behalve als tweederangs product. Bovendien moet het afgevoerd worden als we het wegdek vervangen (asfalt) of als we er op het eiland geen herbestemming voor hebben (beton). Daarom vallen de opties beton en asfalt af.

Esthetiek. Een schelpenverharding is mooi. Het heeft een natuurlijke uitstraling. Het knispert en knerpt lekker onder de fietsbanden. Asfalt en beton zijn saai. Elke beschadiging valt op.

Geld. Beton lijkt goedkoper dan het is. Als de gemiddelde kosten over 41 jaar berekend worden, wordt beton ineens veel duurder. Ook hierom valt deze optie voor ons af.

Wat dan wel?

Gebakken klinkers zijn prima om op te fietsen (fietsvriendelijkheid), gaan het langst mee (duurzaam), kunnen worden hergebruikt (milieu), zien er zelfs na jaren nog goed uit (esthetiek) en blijken niet eens de duurste optie.

De fractie van de VVD, bij monde van Dick Visser, kwam met een prachtige aanvulling: als je de weg smaller maakt en op een bepaalde afstand van elkaar ‘passeerplaatsen’ creëert, kan het ook nog een van de goedkoopste (geld) oplossingen worden.

Views: 592

Geen openbare verlichting bij strandpaviljoen Fortweg

Ik had me goed voorbereid op een pittige discussie over de nut en noodzaak van openbare verlichting bij het te bouwen strandpaviljoen Fortweg. GroenWit is geen voorstander van overbodige verlichting op Vlieland. We hebben ons in het verleden wel vaker – en met succes! – druk gemaakt over verlichting. Denk maar aan de verlichting rond de gemeentewerf en de straatlantaarns langs de Kampweg, tussen Havenweg en Stortemelk.

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen lijkt ons niet erg zinvol en niet wenselijk. Er is nu ook geen verlichting. Gedurende de openingstijden van het paviljoen gaat de zon op zijn laatst op om 7:41 uur en onder om 19.20 uur. ‘s Morgens is verlichting dus nooit nodig. Alleen als er in het paviljoen in de tweede helft van september nog na 20:00 uur mensen zijn, zou eventueel openbare verlichting handig kunnen zijn.

Maar wacht eens even! Heeft de gemeente op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, niet de intentieverklaring getekend om te komen tot een Darksky (= ‘donkere lucht’, waarom niet gewoon Nederlands?) Werelderfgoed Waddengebied? Dan is het donker houden van dit deel van het eiland natuurlijk echt belangrijk! Dat wordt straks prachtig sterren kijken vanaf het terras.

Ik had me dus goed voorbereid. Maar tot mijn grote verrassing steunde de fractie van ABV mijn inbreng. Gewoon, zonder verdere argumenten, gewoon omdat ze tegen verlichting op die plek waren. Tja, zo kan het ook. Maar tot ons aller verrassing had het college zelf al bedacht dat verlichting daar niet gewenst was. Alleen verzuimde de voorzitter ons dat vooraf mee te delen.

Afijn, in het algemeen zijn de argumenten tegen overbodige openbare verlichting in ieder geval weer onder de aandacht gebracht: Houd het Waddengebied èn Vlieland donker!

Views: 233

Waar staat duurzaamheid in de begroting?

Tijdens het lezen van de begroting 2017, vroegen we ons af waar de ambities van het college liggen. We hebben tijdens de behandeling van de begroting een voorstel gedaan om wat ambitieuzer met duurzaamheid om te gaan. Onderstaand de tekst die door mij is uitgesproken:

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

De begroting klopt. Dat is mooi. Maar het is ook een van de weinige mooie dingen aan de begroting 2017. Beleidsvoornemens zijn er nauwelijks. Dit college heeft geen ambities. En als ze die al wel heeft, weet ze die niet toe te vertrouwen aan het papier. Een begroting is papier. Het is een vertaling van geldstromen. Geld dat nodig is om deze gemeente goed te laten functioneren. Maken we geen keuzes op papier, dan blijft alles bij het oude en stroomt het geld als eerdere jaren.

Maar misschien willen we wel keuzes maken? Een keuze voor duurzaamheid, bijvoorbeeld? In plaats van de Reserve Duurzaamheid te gebruiken voor compensatie van een nog niet gerealiseerde financiële besparing door duurzaamheidsmaatregelen bij Flidunen, zouden we deze reserve kunnen aanwenden voor maatregelen die wel degelijk bijdragen aan de verduurzaming van Vlieland.
We doen een aantal voorstellen. We verwachten niet dat al deze voorstellen meteen omarmd worden en een vertaling in de Begroting 2017 krijgen. Bewustwording over duurzaamheid moet namelijk groeien. We kunnen daarin grote stappen maken en kleine. En met die kleine komen we misschien wel het verst.

Voorstel 1: Gemeentelijk wagenpark laten overschakelen op biodiesel en waar mogelijk overschakelen op elektriciteit. Op weg naar een volledig elektrisch wagenpark. Het Duurzaamheidsloket kan de mogelijkheden uitzoeken. Misschien dat er in dat geval voor de vervanging van het wagenpark iets meer nodig is dan nu begroot, maar dat moeten we ervoor over hebben.
Het festival into the Great Wide Open heeft afgelopen editie deels gedraaid op biodiesel. Ook bedrijven kunnen hiertoe overschakelen. Laten we dat inzetten op weg naar 100% duurzaamheid. We kunnen ons eigen frituurvet – er wordt nu 50.000 liter afgevoerd! – omzetten naar zo’n 35.000 liter biodiesel. Met een jaarlijks totaalgebruik van 535 miljoen liter diesel in Nederland en een inwonertal van 16.800.000, zouden de 1083 inwoners van Vlieland dan met pakweg (1083/16.800.000)*535.000.000=34.488 liter diesel uit de voeten kunnen.

Voorstel 2: De gemeente gaat groene stroom afnemen. Goed voorbeeld, doet goed volgen! En hoeveel duurder is groene stroom dan zwarte/grijze? Dan voegen we dat bedrag – om te beginnen in deze begroting – jaarlijks toe aan de energiekosten.

Voorstel 3: Iedereen lid van de Energie Coöperatie Vlieland en daar duurzame stroom afnemen! Particulieren en bedrijven. Ook de gemeente. Voor particulieren hoeft dat niet duurder te zijn. Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. Maar ook hier geldt: goed voorbeeld, doet goed volgen!

Voorstel 4: Meer zonnepanelen op het bedrijventerrein, ook nog meer op de daken van de gemeentewerf, en gebruik maken van de Postcoderoos. Daardoor kunnen particulieren stroom afnemen van zonnepanelen binnen de eigen postcode, zonder dat ze zelf zonnepanelen op het dak hebben liggen. Een Postcoderoos zou ook bedrijven over de streep kunnen trekken, omdat dit ook voor hen voordeliger kan zijn.

Voorstel 5: Zo spoedig mogelijk een ‘brede maatschappelijke discussie’ over duurzaamheid op Vlieland. Hoe gaan we het aanpakken? Welke keuzes maken we?

Zijn we er dan? Een beetje dichterbij zeker. En ook al wekken we niet onze energiebehoefte voor 100% op Vlieland op, we kunnen er wel voor zorgen (met zijn allen!) dat Vlieland 100% duurzame energie gebruikt. Als dat doel wordt gehaald en met ons halen alle gemeentes datzelfde doel, dan kunnen we het tijdperk van fossiele brandstoffen lachend achter ons laten.

Zo moet het gaan!

Fractie GroenWit
Elsje de Ruijter (voorzitter)
Hedwig de Lang

 

Views: 407

« Older Entries Recent Entries »