Author Archives: GroenWit

Jan den Ouden commissielid voor GroenWit

De leden van GroenWit waren het er unaniem over eens. Daarom is Jan den Ouden afgelopen maandag door GroenWit voorgedragen en door de gemeenteraad benoemd tot lid van de raadscommissie. ‘Geen bloemen’, had Jan gezegd. Daar was rekening mee gehouden. Uit handen van de burgemeester kreeg hij iets lekkers in plaats van bloemen.

Jan gaat Hedwig ondersteunen. Zij heeft als eenvrouwsfractie de handen vol: 2x per maand een vergadering en tussendoor allerlei overleggen met fractievoorzitters, portefeuillehouders, gemeenteambtenaren, leden van GroenWit – en met andere inwoners en ondernemers van Vlieland.

We wensen Jan veel goede vergaderingen toe de komende tijd. Er staan genoeg opgaven en uitdagingen op de agenda.

Views: 437

Communicatie met inwoners kan beter

Eind april stelde GroenWit schriftelijke vragen over de dienstverlening van de gemeente. We hadden van inwoners gehoord dat ze zich niet goed behandeld voelden door de gemeente. Het varieerde van niet teruggebeld worden na een telefonische vraag tot zich niet serieus genomen voelen bij ruimtelijke plannen.

Het college beantwoordde de vragen op 14 mei en gaf toe dat het wellicht wel eens mis ging in de dienstverlening, maar dat men zijn best deed om de burger zo snel mogelijk goed van dienst te zijn. Er komen weinig officiële klachten binnen. De gemeentesecretaris heeft naar aanleiding van onze vragen de medewerkers van de gemeente op het hart gedrukt:

 • Als het antwoord op een vraag of een verzoek meer tijd in beslag neemt dan
  gemiddeld, dan moet de aanvrager een tussenbericht krijgen waarin dit kort wordt
  toegelicht.
 • Als een vraag of een verzoek niet bij de juiste medewerker terecht is gekomen dan
  moet deze medewerker er direct voor zorgen dat het verzoek wordt doorgeleid
  naar de juiste collega of eventueel de juiste instantie (indien dit niet de gemeente
  is). In dit laatste geval wordt ook de aanvrager hiervan in kennis gesteld.

Wij denken dat dit een goede werkwijze is. Ook al komen er weinig officiële klachten binnen, dan is dat geen reden om achterover te leunen. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente haar inwoners nog beter van dienst gaat zijn. Mocht u toch denken dat het beter kan, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente via https://www.vlieland.nl/klacht-indienen (DigiID nodig) of bij een van de politieke partijen op Vlieland (gewoon persoonlijk).

Views: 463

Wat deden we in 2023?

Tijdens de Algemene ledenvergadering is het Jaarverslag 2023 vastgesteld. Het geeft een mooi beeld van de activiteiten van GroenWit gedurende het jaar.

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 stond in het teken van de start van het Uitvoeringprogramma 2022-2026. Op 30 januari werd dit uitvoeringprogramma vastgesteld en gelijk was er al een eerste startnotitie over Toeristisch beleid aan de orde.

Al snel bleek dat de diverse onderdelen van het uitvoeringsprogramma nauw met elkaar verbonden zijn. Toerisme is van grote invloed op de economie van het eiland, wat weer leidt tot behoefte aan woningen en voorzieningen. Die aspecten kwamen dat ook in rap tempo in de raad aan de orde. Van de financiering van de nieuwe Noordwester, via de nieuwbouw van de Poiesz, naar een startnotitie “Kansen locatie oude Bibliotheek en gemeentehuis” en het bestemmingsplan Eilandlodges camping Stortemelk. In mei kwam het college dan ook met de startnotitie Wonen, waarin een eerste kansenkaart van bouwlocaties wordt gepresenteerd.

In mei vroeg (onze) Anne-Mieke van der Plaat via inspreken aandacht voor de sociale veiligheid van vooral jonge mensen op Vlieland. Mensen die hier komen werken, die soms de Nederlandse taal niet kennen en met vallen en opstaan een bestaan proberen op te bouwen.

GroenWit diende vervolgens in juni de motie Sociale Veiligheid in, waarin het college werd opgeroepen bij al haar beslissingen, zoals de uitvoering van de Woonvisie, het belang van een veilige leefomgeving mee te wegen. Ook werd het college gevraagd met kwetsbare groepen zoals jonge arbeidsmigranten en met andere partijen in gesprek te gaan om sociale veiligheid op de agenda te zetten. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Een speerpunt van GroenWit kwam in juli aan de orde: Beleid en meerjarenprogramma Duurzame ontwikkeling 2023-2027. Samen met lijst Fier werd een amendement Duurzame mobiliteit ingediend. Hierin werd op het thema mobiliteit een aanscherping van beleid voorgesteld:
(1) Vanaf 2024 het ontheffingenbeleid voor gemotoriseerd verkeer te koppelen aan de gefaseerde invoering van een emissieclassificatie, dat wil zeggen, dat vanaf startjaar 2024 er geen nieuwe ontheffingen meer worden verleend voor personenauto’s en vrachtauto’s met de hoogste emissieklasse.
(2) Vervolgens dient tweejaarlijks steeds de meest vervuilende emissieklasse voor beide categorieën (met enkele uitzonderingen) te vervallen om voor een ontheffing in aanmerkingen te kunnen komen, zodat uiteindelijk stapsgewijs het doel van een qua uitstoot ‘schoner wagenpark’ in 2034 wordt bewerkstelligd. Dit amendement werd met 4 tegen 3 stemmen aangenomen.

In september werd een nieuwe vorm van overleg ingevoerd, de Raadscommissie. Door het werken met een raadsakkoord en twee wethouders van buiten bleek er behoefte aan extra overleg in voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering. Hiervoor is er een raadscommissie ingesteld. Ter ondersteuning van de raadsleden kan elke fractie één commissielid benoemen die namens de fractie aan de raadscommissie kan deelnemen. Voor Hedwig als “éénpersoonsfractie” betekende dat extra werk. Elke twee weken een vergadering, buiten nog allerlei andere besprekingen. Ondank pogingen daartoe is het ons niet gelukt in 2023 een commissielid beschikbaar te krijgen.

In oktober heeft GroenWit, samen met NLV, tijdens de behandeling van Programma Begroting 2024 de motie Realiseren Woningbouw ingediend. De motie riep het college op een raadsvoorstel op te stellen waarin het college in de positie wordt gesteld strategische aankopen van locaties voor woningbouw te kunnen uitvoeren. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Als uitsmijter van het jaar heeft GroenWit naar aanleiding van de ongewenste ontwikkeling van het Armhuis, via een motie het college opgeroepen de mogelijkheden om bij te dragen aan het beëindigen van de leegstand te benutten, de raad daarover periodiek bij voorkeur openbaar, maar desnoods vertrouwelijk te informeren en eventuele plannen over nieuwe ontwikkelingen rond het Armhuis in een vroegtijdig stadium met de raad te bespreken en de raad te betrekken bij toekomstige besluitvorming. Deze motie Armhuis is met unanieme stemmen aangenomen.

Dat was een intensief raadsjaar voor onze Hedwig en wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor GroenWit.

Het bestuur,
Jan den Ouden (voorzitter)
Eef Botjes (secretaris)
Martha Pelgrim (penningmeester)

Vlieland 1 april 2024

Views: 811

Biodiversiteit leeft!

De gemeenteraad van Vlieland vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor biodiversiteit is. Het aantal soorten planten en dieren neemt al jaren af. Dat is een slechte ontwikkeling. Tijdens de presentatie van het Programma Biodiversiteit bleek al dat er brede steun is om de biodiversiteit in de bebouwde omgeving te vergroten. Nu blijkt dat een meerderheid in de raad ook bereid is daarvoor meer geld uit te trekken dan het college had voorgesteld.

Een grote biodiversiteit zorgt voor een goede, vruchtbare grond om voedsel op te verbouwen. Het zorgt voor schone lucht met voldoende zuurstof en schoon water. Het zorgt voor de grondstoffen voor medicijnen. Het zorgt voor bestuiving van fruit en groentegewassen. Het zorgt voor kustbescherming in de vorm van duinen, koraalriffen, zeegrasvelden en mangrovebossen.

Het volledige Programma Biodiversiteit is via deze pagina (onderaan) te lezen.

Views: 1217

Motie Armhuis unaniem aangenomen

De leegstand van het Armhuis is menigeen een doorn in het oog. Het pand uit 1641 staat al geruime tijd leeg. De eigenaar lijkt het niet te lukken een goede bestemming voor dit gebouw te vinden. Redenen voor GroenWit om op de raadsvergadering van december een ‘motie Vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen over dit Rijksmonument. Raadslid voor GroenWit Hedwig de Lang gaf een toelichting op de motie.

Er werden aanvullende vragen gesteld door de andere fracties en de wethouder gaf een reactie. Hij ziet de motie “als een steun in de rug, om binnen de beperkte mogelijkheden,” die de gemeente heeft, “om te proberen beweging te krijgen in het beëindigen van de leegstand.” Hij zou het waarderen als de raad door het aannemen van deze motie haar betrokkenheid bij het onderwerp toont. En daarmee laat zien dat dit eilandbreed gedragen wordt. Ook merkte hij op dat de eigenaar wel van het pand af wil.

De motie werd unaniem aangenomen.

De raad roept het college op:

 1. Mogelijkheden om bij te dragen aan het beëindigen van de leegstand te
  benutten;
 2. De raad daarover periodiek bij voorkeur openbaar, maar desnoods
  vertrouwelijk te informeren;
 3. Eventuele plannen over nieuwe ontwikkelingen rond het Armhuis in een
  vroegtijdig stadium met de raad te bespreken;
 4. De raad te betrekken bij toekomstige besluitvorming.

Views: 1200

Amendement duurzamere mobiliteit aangenomen

In de raadsvergadering van 17 juli is het beleidsstuk ‘Aan de slag met duurzame ontwikkeling’ vastgesteld. In dit stuk worden de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid beschreven. Eerder al was dit stuk in de gemeenteraad besproken en had ons raadslid Hedwig de Lang opgemerkt dat op het thema mobiliteit de ambities wel wat hoger mochten liggen. Ze stelde toen voor vervuilende auto’s in de loop van enkele jaren niet meer op Vlieland toe te staan.

Dit idee trok de aandacht van Lijst Fier en samen hebben de fracties een amendement opgesteld, een tekstwijziging op het stuk dat ter vaststelling aan de gemeenteraad werd aangeboden. In dat amendement staat beschreven op welke manier vervuilende auto’s in de loop van een aantal jaar van Vlieland kunnen worden geweerd. Het geldt alleen voor nieuwe ontheffingen en een uitzondering wordt gemaakt voor oldtimers.

Tijdens de discussie in de gemeenteraadsvergadering over het amendement, bleek een meerderheid dit een goed idee te vinden. Van de aanwezige 7 raadsleden stemden er 4 voor, te weten de raadsleden van de fracties Lijst Fier en GroenWit.

Views: 2779

Motie Sociale veiligheid raadsbreed aangenomen

Vorige maand sprak Anne-Mieke van der Plaat in tijdens de raadsvergadering. Ze maakte hiervoor gebruik van het recht dat iedere inwoner van Nederland heeft: het Spreekrecht voor burgers. Ze vroeg aandacht voor de sociale veiligheid van – vooral – jonge mensen op Vlieland. Mensen die hier komen werken, soms de Nederlandse taal niet kennen, en met vallen en opstaan een bestaan proberen op te bouwen.

Grotere bedrijven hebben wel een vertrouwenspersoon in dienst, waar medewerkers met allerlei zaken terecht kunnen die ze niet met een leidinggevende kunnen of willen bespreken. Maar het liefst probeer je zo’n situatie te voorkomen door wat meer op elkaar te letten, te helpen waar nodig en te ondersteunen waar kan.

Het verhaal van Anne-Mieke sprak de raadsleden Hopman en Veerdig aan. Zij stelden vragen en toonden hun belangstelling. Bij ons kwam het idee om de raadgevingen van Anne-Mieke in een motie om te zetten en zodoende het college de opdracht te geven om hiermee aan de slag te gaan. Raadslid De Lang bracht de motie in de vergadering van juni in en alle fracties stemden voor!

Concreet betekent dat, dat het college de opdracht krijgt om:

 • Bij al haar beslissingen, zoals de uitvoering van de Woonvisie, het belang van een veilige leefomgeving mee te wegen. Met name voor kwetsbare groepen als jonge arbeidsmigranten;
 • Met andere partijen in gesprek te gaan, zoals openbare bibliotheek, ondernemersvereniging en werkgevers, en sociale veiligheid op de agenda te zetten.

Views: 3189

GroenWit start actie op Trees for all

We starten deze actie op de dag die ook wel Black Friday wordt genoemd. Een dag waarop verkopers met kortingen consumenten verleiden iets te kopen. Iets dat ze misschien helemaal niet nodig hebben. Iets dat misschien vorige week zonder dat het in de aanbieding was wel goedkoper was. De consumentenbond tikte recent een aantal bedrijven op de vingers, omdat de van/voor prijs helemaal niet klopte. Er waren voorbeelden bij van producten die voor de actie zelfs goedkoper waren dan tijdens de actie!

Acties als Black Friday leiden tot impuls aankopen. En als je iets koopt, wil je dat toch weloverwogen doen? Je wilt geen spijt van een aankoop. Dat is zonde van jouw geld en zonde van de (energie)kosten die gemoeid zijn met de fabricage en het transport.

Elke dag Groene Vrijdag

De tegenhanger van Black Friday is Groene Vrijdag. Wij willen wel elke dag omtoveren in een Groene Vrijdag! Een dag waarop je alleen datgene koopt dat je echt nodig hebt. Of een dag waarop je een boom koopt voor het groener maken van de aarde. Als je ons meehelpt 500 euro in te zamelen, worden er 100 bomen voor ons geplant.

Mooi toch?

https://www.actievoortreesforall.nl/team/groenwit

Naschrift: de actie is gelukt. Er zijn namens GroenWit 100 bomen geplant!

Views: 3626

De Nationale Klimaatweek 2022

Een beter klimaat begint vandaag en bij jezelf! Dit is hét moment om nog bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen. Dat is goed voor ons allemaal, een groener Nederland en onze portemonnee. Afgelopen week was Nationale Klimaatweek. Uit 158 gemeentes hebben mensen zich aangemeld als klimaatburgemeester of klimaatsupporter. In Friesland zijn 6 klimaatburgemeesters benoemd. Meer info op www.nkw2022.nl.

Ook Vlieland heeft een klimaatburgemeester: Elsje de Ruijter. Eén van haar eerste acties was, om samen met de kinderen van De Jutter op Vlieland, de vlag van De Nationale Klimaatweek te hijsen.

Hieronder volgt een interview met Elsje de Ruijter.

Klimaatburgemeester op Vlieland

Wat was je motivatie om klimaatburgemeester op Vlieland te worden?
“Ik voel me wel ambassadeur voor het klimaat. Een oud-wethouder van Vlieland noemde mij eens Miss Duurzaam. Dat vond ik toen niet leuk, nu wel. De rol van Klimaatburgemeester zie ik als ambassadeur voor het klimaat.”

Hoe ben je klimaatburgemeester geworden?
“Er was een oproep om je aan te melden en ik heb daarom een motivatiebrief gestuurd aan het ministerie. Mijn motivatie was onder andere: consuminderen. Dat we met elkaar zoveel spullen kopen en zoveel reizen heeft nog de meeste impact op het klimaat. Want als we minder spullen kopen, hoeft de industrie minder te produceren, hoeft er minder vervoerd te worden en wordt er minder weggegooid. Lees maar eens De Verborgen Impact, van Babette Porcelijn. Zij weet dat haarfijn uit te leggen.”

Hoe wil jij je als klimaatburgemeester inzetten om anderen te inspireren om ook hun beste klimaatbeen voor te zetten?
“Door te vertellen dat het een serieus probleem is, maar dat we met ons allen er iets aan kunnen doen. En vooral: dat het ook leuk kan zijn om samen iets te doen. Het hijsen van de Klimaatvlag met de schoolgaande jeugd en iets vertellen over het klimaat was zo’n moment. Met elkaar een uitdaging aangaan, om minder water te gebruiken of zo, is zowel leuk om te doen, als ook goed voor de bewustwording.”

Wat doe jij privé om klimaatbestendig bezig te zijn, oftewel wat doe je voor het verduurzamen van je eigen voetafdruk?
“Ik maak er een sport van zo weinig mogelijk te gebruiken, zonder het gevoel te hebben iets tekort te komen. En als ik iets nodig heb, zorg ik dat het effect daarvan op het klimaat zo klein mogelijk is. Dus ik ben een fan van tweedehands spullen en van het bij elkaar lenen van spullen die je niet zo vaak nodig hebt. Het is nog goedkoop ook! Ik breng ook vaak spullen die ik zelf niet meer nodig heb naar de Drumband.”

Vroeger werd er gesproken over de “geitenwollensokken” figuren, die bijvoorbeeld het afval wilden verminderen. Hoe denk je dit om te kunnen buigen naar een beter milieu, dat voor iedereen toegankelijk is?
“Wat een cliché! Iedereen kan afval verminderen, wat voor sokken je ook draagt. Waar ik als Klimaatburgemeester wel zorgen over heb is dit: Hoe maak je het, ook voor mensen die al moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen, mogelijk om verantwoorde keuzes te maken? Als duurzaam geproduceerd voedsel duurder is, dan is de keuze snel gemaakt als je weinig geld hebt. Daarom zou het bijvoorbeeld goed zijn als de belasting op onverpakte levensmiddelen omlaag gaat. En dat biologisch verbouwd voedsel goedkoper wordt.”

Hierbij wil ik Elsje heel veel succes wensen in haar functie als klimaatburgemeester en hartelijk bedanken voor het interview.

Gerard Pelgrim

Zie ook het artikel over de Klimaatburgemeesters van Friesland in Friesch Dagblad en de website van gemeente Vlieland.

Views: 3640

Raadslid De Lang overtuigt meerderheid raad met Amendement Begroting 2023

Raadslid voor GroenWit Hedwig de Lang diende afgelopen maandag een amendement (voorstel tot tekstwijziging) in tijdens de behandeling van de Begrotingsraad. GroenWit miste een van de Programmalijnen van het Programma Waddeneilanden, dat vorig jaar is vastgesteld. Bijna alle raadsleden waren het eens met dit amendement. Dat betekent dat in de tekst van de Begroting 2023 van de gemeente Vlieland een stukje tekst wordt toegevoegd over de bereikbaarheid van het eiland.

Toegevoegd aan het hoofdstuk Economie wordt een Speerpunt en de volgende tekst: “De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn. Daarbij zetten we ons in op verbeterde OV-verbindingen, pilots voor slimme mobiliteit, energiezuinige mobiliteit en digitale bereikbaarheid.”

Hedwig heeft met de Algemene Beschouwingen goed de standpunten van GroenWit naar voren gebracht en een waardevolle toevoeging aan de Begroting 2023 geleverd.

Views: 3267

« Older Entries