Statuten

Op 18 november 2013 is op Vlieland een nieuwe lokale partij opgericht, die een sociaal-progressieve signatuur heeft en de naam GroenWit draagt. Enkele kernwoorden in het programma van de partij zijn: leefbaarheid en duurzaamheid.

Om Vlieland leefbaar en vitaal te houden, moet er veel gebeuren. Mensen moeten hier kunnen wonen, werken en zich welbevinden. Kinderen moeten een goede schoolopleiding kunnen volgen en ouderen behoren zich veilig te voelen en goed verzorgd te worden. Het Rijk draagt op al deze punten steeds meer taken over aan de gemeenten, maar kort tegelijkertijd op het budget. Een goed niveau van voorzieningen zal steeds meer afhangen van de keuzes die de volksvertegenwoordigers nemen. Er is slimme planning nodig, scherpe kostenbeheersing en veel ruimte voor mensen om als vrijwilliger mee te doen.

Weg van de waan in Den Haag, dichtbij de burgers van Vlieland. Landelijke problemen moeten aangepakt worden door de regering en de Tweede Kamer, lokale zaken doen we lokaal. En dat kunnen we ook!

De oprichters Anja de Groot, Elsje de Ruijter en Frans Weeda staan helemaal achter dit idee. Geïnteresseerd? Neem eens vrijblijvend contact op via bestuur(apestaartje)groenwitvlie.nl

STATUTEN

Artikel 1: Naam en zetel ____________________________________________
Artikel 2: Duur ___________________________________________________
Artikel 3: Verenigingsjaar ___________________________________________
Artikel 4: Doel ___________________________________________________
Artikel 5: Begripsbepalingen _________________________________________
Artikel 6: Leden, ereleden en donateurs_________________________________
Artikel 7: Lidmaatschap ____________________________________________
Artikel 8: Geldmiddelen ____________________________________________
Artikel 8a: Jaarlijkse geldelijke bijdrage _________________________________
Artikel 9: Bestuur _________________________________________________
Artikel 10: Taken en bevoegdheden bestuur______________________________
Artikel 11: Fractie_________________________________________________
Artikel 12: Steunfractie _____________________________________________
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de Vereniging _________________________
Artikel 14: Ledenvergaderingen_______________________________________
Artikel 15: Toegang, stemrecht en besluitvorming tijdens ledenvergaderingen______
Artikel 16: Verkiezing gemeenteraad ___________________________________
Artikel 17: Statutenwijziging _________________________________________
Artikel 18: Ontbinding en liquidatie_____________________________________
Artikel 19: Huishoudelijk reglement ____________________________________
Artikel 20: Slotbepalingen ___________________________________________
Artikel 1: Naam en zetel ___________________________________________
1. De Vereniging draagt de naam: GroenWit. Zij wordt in deze statuten verder ____
genoemd: “de Vereniging”. _______________________________________
2. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Vlieland. _____________________
Artikel 2: Duur __________________________________________________
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _________________________
Artikel 3: Verenigingsjaar__________________________________________
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar________________________
Artikel 4: Doel __________________________________________________
1. De Vereniging is een sociaal-progressieve partij, die zich inspant om haar _____
beginselen te verwezenlijken zoals deze nader zijn omschreven in het door de __
tweede blad
20130299WS 20130953
leden vastgestelde verkiezingsprogramma.____________________________
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: __________________________________
a. het behalen van één of meer zetels in de gemeenteraad van de gemeente __
Vlieland door middel van deelname aan de gemeenteraadsverkiezing; _____
b. het bedrijven een transparante politiek waarbij de burger zich actief betrokken
voelt; ____________________________________________________
c. te ijveren voor het behoud van zelfstandigheid van de gemeente Vlieland. ___
Artikel 5: Begripsbepalingen _______________________________________
1. Het bestuur: __________________________________________________
Een door een ledenvergadering benoemde groep leden die het bestuur van de __
Vereniging vormt. ______________________________________________
2. Fractie: _____________________________________________________
De gezamenlijke gemeenteraadsleden die namens de Vereniging in de _______
gemeenteraad zijn verkozen.______________________________________
3. Algemene ledenvergadering: ______________________________________
Een volgens het Huishoudelijk Reglement jaarlijks bijeen te roepen __________
ledenvergadering.______________________________________________
4. Buitengewone ledenvergadering: ___________________________________
Elke bijeen te roepen ledenvergadering anders dan de algemene____________
ledenvergadering.______________________________________________
5. Ledenvergadering: _____________________________________________
Een algemene of buitengewone ledenvergadering. ______________________
6. Jaarvergadering: ______________________________________________
Een volgens het Huishoudelijk Reglement jaarlijks bijeen te roepen __________
ledenvergadering waarin het verenigingsbestuur over het afgelopen jaar_______
verantwoording aan de leden aflegt._________________________________
7. Steunfractie:__________________________________________________
Een door de fractie benoemde groep leden die de fractie adviseert en ________
ondersteunt.__________________________________________________
8. Kascommissie:________________________________________________
Een door de algemene ledenvergadering benoemde commissie die de financiële
boekhouding en de kas van de Vereniging controleert.____________________
Artikel 6: Leden, ereleden en donateurs_______________________________
1. De Vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.______________
2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten in overeenstemming met het in____
artikel 7 van deze statuten bepaalde. ________________________________
3. Jeugdleden zijn leden die jonger zijn dan eenentwintig jaar. ________________
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten ten opzichte van de_
Vereniging, daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. _______
5. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de Vereniging financieel te __
ondersteunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. ______________
Artikel 7: Lidmaatschap ___________________________________________
1. Leden van de Vereniging kunnen zijn: ingezetenen van de gemeente Vlieland. __
2. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de toelating van leden. _______
3. Om het lidmaatschap te kunnen verkrijgen moet een persoon de leeftijd van ____
zestien jaar hebben bereikt en de doelstellingen van de Vereniging __________
onderschrijven.________________________________________________
4. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft recht om lidmaatschapsrechten uit te _
oefenen in de Vereniging. ________________________________________
5. Geen lid van de Vereniging kan zijn degene die: ________________________
a. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam voor een andere plaatselijke
politieke groepering of lid is van een bestuur van een plaatselijke politieke___
groepering, tenzij de ledenvergadering van GroenWit besloten heeft hiermee
een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een _______
gezamenlijke kandidatenlijst; ___________________________________
b. geplaatst wordt op de kandidatenlijst van een andere plaatselijke politieke___
groepering, tenzij de ter zake bevoegde GroenWit-vergadering besloten heeft
hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een _
gezamenlijke kandidatenlijst; ___________________________________
c. op eigen titel zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam op een zetel die
verkregen is door plaatsing op de GroenWit-kandidatenlijst. _____________
6. Geen lid van de Vereniging kan worden degene waarvan naar de mening van het
verenigingsbestuur te verwachten is dat hij de Vereniging schade berokkent. ___
7. GroenWit-leden die zitting hebben in een vertegenwoordigend lichaam of lid zijn _
van het GroenWit-bestuur kunnen geen lid zijn van een andere plaatselijke_____
politieke groepering. ____________________________________________
8. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:___________________________
a. door overlijden; _____________________________________________
b. door opzegging bij het verenigingsbestuur; _________________________
c. van rechtswege in geval een lid niet langer voldoet aan het bepaalde in de __
leden 1, 3 van dit artikel, wanneer één van de gevallen als bedoeld in de____
leden 5 en 6 van dit artikel zich voordoet, dan wel in geval een lid een______
contributieachterstand van meer dan negen maanden heeft laten ontstaan; __
d. door royement, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en __
van het huishoudelijk reglement. Royement kan alleen worden uitgesproken _
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ___
Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Met ____
inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement kan ______
royement geschieden door het verenigingsbestuur. De geroyeerde heeft recht
van beroep op de beroepscommissie._____________________________
Artikel 8: Geldmiddelen ___________________________________________
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit: ________________________
a. contributies vanwege het verenigingslidmaatschap; ___________________
b. donaties en schenkingen van natuurlijke personen; ___________________
c. erfstellingen en legaten;_______________________________________
d. renten van beleggingen; ______________________________________
e. andere inkomsten.___________________________________________
Afhankelijk van de hoogte van de in sub b bedoelde geldmiddelen kan het _____
verenigingsbestuur besluiten tot publicatie van de naam van de donateur of ____
schenker.____________________________________________________
2. Het toezicht en de controle op de administratie worden uitgeoefend door het____
verenigingsbestuur. De jaarcijfers worden ter controle voorgelegd aan een in te _
stellen kascommissie. ___________________________________________
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden _
aanvaard. ___________________________________________________
Artikel 8a: Jaarlijkse geldelijke bijdrage _______________________________
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse _____
bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij ___
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage _
betalen. _____________________________________________________
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing _
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen._____________
Artikel 9: Bestuur ________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. __________________________
2. De voorzitter wordt door een ledenvergadering benoemd. _________________
3. De overige bestuursleden worden zonder vermelding van functie door een _____
ledenvergadering benoemd. ______________________________________
4. Het bestuur wijst uit haar midden een vice-voorzitter, een secretaris en een ____
penningmeester aan. ___________________________________________
5. Een bestuurslid kan meer dan één functie in het bestuur bekleden.___________
6. Gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester kunnen niet tot bestuurslid _
worden benoemd.______________________________________________
7. Een bestuurslid dat één van de in lid 6 genoemde functies gaat bekleden, verliest
zijn lidmaatschap van het bestuur. __________________________________
8. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. ____________
9. Na afloop van de in lid 8 genoemde periode is het aftredende bestuurslid direct__
herkiesbaar.__________________________________________________
10. In geval van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de overblijvende ____
bestuursleden of het overblijvende lid een wettig bestuur. _________________
11. Uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) dient het overblijvende
bestuur een ledenvergadering bijeen te roepen teneinde in de vacature(s) te____
voorzien. ____________________________________________________
12. Een ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit
daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig___
uitgebrachte stemmen vereist. _____________________________________
13. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben_
wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke _
kosten. _____________________________________________________
Artikel 10: Taken en bevoegdheden bestuur ___________________________
1. Het bestuur ziet er op toe dat deze statuten en het huishoudelijk reglement_____
worden nageleefd. _____________________________________________
2. Het bestuur roept in de eerste helft van elk verenigingsjaar een algemene _____
ledenvergadering bij elkaar._______________________________________
3. Het bestuur kan daarnaast, voor zover het bestuur dat noodzakelijk acht of op __
verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de leden, een buitengewone ___
ledenvergadering bijeen roepen. ___________________________________
4. Het bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven voor zover deze in een door
de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting zijn opgenomen._______
5. Verbintenissen waaraan voor meerdere jaren financiële gevolgen zijn verbonden
moeten vooraf de goedkeuring van de algemene ledenvergadering hebben. ____
6. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,_
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van ______
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk____________
medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van ____
derden verbindt. _______________________________________________
7. Namens het bestuur dient de penningmeester op zodanige wijze een _________
administratie van de vermogenstoestand te voeren dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. _________________
8. De penningmeester dient ter controle aan een door de algemene____________
ledenvergadering benoemde kascommissie de financiële boekhouding te ______
overleggen. __________________________________________________
9. Het bestuur is bevoegd voor zover nodig maatregelen te nemen indien een ____
orgaan of lid van de partij handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten, _
reglementen of besluiten van de partij, dan wel de partij op onredelijke wijze ____
benadeelt of dreigt te benadelen. Maatregelen kunnen zijn: besluiten van ______
partijorganen buiten werking stellen, aanwijzingen geven, beperkingen________
aanbrengen in de uitoefening van rechten en functies. Het huishoudelijk _______
reglement geeft nadere regels over de uitoefening van deze bevoegdheid. _____
Artikel 11: Fractie________________________________________________
1. De bij de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Vlieland namens de _____
Vereniging gekozen leden vormen de fractie. __________________________
2. Zij kiezen uit hun midden een fractievoorzitter. _________________________
3. De fractievoorzitter leidt de fractievergaderingen. _______________________
4. Bij ontstentenis van de fractievoorzitter benoemt de fractie uit haar midden een__
tijdelijke voorzitter. _____________________________________________
5. Besluiten worden door de fractie met meerderheid van stemmen genomen. ____
6. In geval van staken der stemmen bepaalt de fractievoorzitter het uiteindelijk in te
nemen politieke standpunt. _______________________________________
7. Wanneer de fractievoorzitter zijn zetel in de gemeenteraad opgeeft of moet ____
opgeven benoemt de fractie uit haar midden een nieuwe voorzitter. __________
Artikel 12: Steunfractie____________________________________________
1. De fractie kan zich door een steunfractie laten ondersteunen en adviseren._____
2. De steunfractie wordt door de fractie uit de leden van de Vereniging benoemd. __
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de Vereniging_______________________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. ____________
2. De fractie vertegenwoordigt de Vereniging in de gemeenteraad en eventuele ___
gemeenteraadscommissies van de gemeente Vlieland. ___________________
3. Tegenover derden is de Vereniging rechtsgeldig gebonden door de handtekening
van de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger en van één der andere _
bestuursleden. ________________________________________________
4. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen kunnen zich inzake _
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid door een schriftelijke gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen. ____________________________________________
Artikel 14: Ledenvergaderingen _____________________________________
1. Een ledenvergadering wordt bijeen geroepen door middel van een door het ____
bestuur binnen een termijn van veertien dagen naar alle leden te sturen digitale of
schriftelijke uitnodiging. __________________________________________
2. Ledenvergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur en bij diens ____
afwezigheid door zijn bij huishoudelijk reglement aangewezen plaatsvervanger __
geleid. ______________________________________________________
3. Tijdens de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit en wordt __
goedkeuring gevraagd met betrekking tot haar werkzaamheden in het afgelopen_
verenigingsjaar. _______________________________________________
4. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voorstel van het bestuur de ___
contributie voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld. _________________
5. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, die uit
tenminste twee leden bestaat, die geen bestuursfunctie bekleden. ___________
6. Een door de vorige algemene ledenvergadering benoemde kascommissie brengt
tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen bij de___
controle van de financiële boekhouding en kas en geeft advies aangaande het __
wel of niet goedkeuren van het gevoerde financiële beleid. ________________
7. Wanneer tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring van het financiële _
beleid wordt geweigerd wordt een nieuwe kascommissie benoemd, die zich ____
desgewenst door externe deskundigen kan laten bijstaan. _________________
8. Aan de hand van het door deze nieuwe kascommissie uitgebrachte advies beslist
een daartoe bijeen te roepen buitengewone ledenvergadering of er al dan niet __
maatregelen moeten worden getroffen._______________________________
9. Wanneer een schriftelijk verzoek door één/tiende van de leden tot het ________
bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering niet binnen vier weken __
door het bestuur wordt opgevolgd, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
kunnen overgaan.______________________________________________
10. Nadere bepalingen voor het bijeenroepen van een ledenvergadering en/of te ___
behandelen onderwerpen kunnen in een huishoudelijk reglement worden ______
vastgesteld. __________________________________________________
Artikel 15: Toegang, stemrecht en besluitvorming tijdens ledenvergaderingen _
1. Leden en donateurs hebben toegang tot de ledenvergaderingen. ____________
2. Ieder lid kan per voorstel één stem uitbrengen. _________________________
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe ___
gemachtigd ander lid. Een lid kan daarbij ten hoogste namens twee andere leden
stemmen.____________________________________________________
4. Donateurs hebben geen stemrecht. _________________________________
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. ________
6. Tenzij in deze statuten anders bepaald worden besluiten bij meerderheid van ___
geldig uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking der stemmen wordt het _____
voorstel geacht te zijn verworpen. __________________________________
7. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op __
voorstel van de voorzitter van de ledenvergadering.______________________
8. Wanneer de juistheid van de uitslag van een stemming direct na de uitslag wordt
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer een meerderheid van de ___
ledenvergadering dit verlangt of wanneer de stemming niet hoofdelijk of _______
schriftelijk heeft plaats gevonden.___________________________________
Artikel 16: Verkiezing gemeenteraad _________________________________
1. Het bestuur registreert de Vereniging voor deelname aan de verkiezing van de __
gemeenteraad van Vlieland. ______________________________________
2. Het bestuur dient een lijst van kandidaten voor verkiezing in de gemeenteraad __
van Vlieland in.________________________________________________
3. Elk lid van de Vereniging kan bij het bestuur kenbaar maken dat hij of zij ______
verkiesbaar wenst te zijn. ________________________________________
4. Een ledenvergadering beslist op voorstel van het bestuur welke leden op de door
het bestuur in te dienen lijst van kandidaten komen te staan en in welke volgorde.
5. Een kandidaat die via de kieslijst van de Vereniging in de gemeenteraad wordt __
gekozen, bindt zich om gedurende de gehele zittingsperiode namens de ______
Vereniging in de gemeenteraad zitting te nemen, tenzij hij of zij als wethouder___
wordt benoemd. _______________________________________________
Artikel 17: Statutenwijziging________________________________________
1. De statuten van de Vereniging kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit _
van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. _______________________
2. De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt ten____
minste veertien dagen. __________________________________________
3. De tekst van de voorgestelde statutenwijziging dient uiterlijk vijf dagen voor de __
betreffende ledenvergadering aan de leden schriftelijk ter kennis te worden_____
gebracht. ____________________________________________________
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de__
geldig uitgebrachte stemmen. _____________________________________
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een _____
notariële akte is opgemaakt. ______________________________________
Artikel 18: Ontbinding en liquidatie __________________________________
1. Tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden besloten door een besluit _
van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
de ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld.__________________
2. De termijn voor het bijeenroepen tot een zodanige vergadering bedraagt ten____
minste veertien dagen. __________________________________________
3. Een besluit tot ontbinding van de Vereniging behoeft tenminste twee/derde_____
gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen. _________________________
4. Wordt tot ontbinding besloten, dan wordt tevens beslist wie met de liquidatie____
wordt belast en wat de bestemming van een eventueel batig saldo zal zijn. _____
Artikel 19: Huishoudelijk reglement __________________________________
1. Een ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk ______
reglement vast, dat nadere bepalingen bevat betreffende de organisatie en de __
werkwijze van de Vereniging.______________________________________
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met _
deze statuten. ________________________________________________
Artikel 20: Slotbepalingen _________________________________________
1. In alle gevallen waarin twijfel bestaat betreffende de uitleg van één of meer ____
bepalingen van deze statuten of van het huishoudelijk reglement beslist het ____
bestuur, behoudens beroep op een ledenvergadering.____________________
2. In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het bestuur, behoudens beroep op een ledenvergadering. _________________
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare _______
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. _______
4. Voor de eerste maal worden in afwijking van het bepaalde in artikel 9 benoemd _
tot leden van het bestuur: ________________________________________
1. Elsje Alena de Ruijter __________________________________________
met als functie: “voorzitter”; ____________________________________
2. Anja de Groot____________________________________________
met als functie: “secretaris”; ____________________________________
3. Frans Herman Weeda_________________________________________
met als functie: “penningmeester”. _______________________________

Hits: 1223