Raadslid De Lang overtuigt meerderheid raad met Amendement Begroting 2023

Raadslid voor GroenWit Hedwig de Lang diende afgelopen maandag een amendement (voorstel tot tekstwijziging) in tijdens de behandeling van de Begrotingsraad. GroenWit miste een van de Programmalijnen van het Programma Waddeneilanden, dat vorig jaar is vastgesteld. Bijna alle raadsleden waren het eens met dit amendement. Dat betekent dat in de tekst van de Begroting 2023 van de gemeente Vlieland een stukje tekst wordt toegevoegd over de bereikbaarheid van het eiland.

Toegevoegd aan het hoofdstuk Economie wordt een Speerpunt en de volgende tekst: “De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn. Daarbij zetten we ons in op verbeterde OV-verbindingen, pilots voor slimme mobiliteit, energiezuinige mobiliteit en digitale bereikbaarheid.”

Hedwig heeft met de Algemene Beschouwingen goed de standpunten van GroenWit naar voren gebracht en een waardevolle toevoeging aan de Begroting 2023 geleverd.

Views: 3267

Algemene Beschouwingen GroenWit

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

We hebben een roerige periode achter de rug. De nieuwe gemeenteraad heeft zich – naar mijn mening – het eerste halfjaar na de verkiezingen onvoldoende professioneel opgesteld. We waren de laatste gemeente in Nederland waar nog geen college van B&W was gevormd. Beslist niet iets om trots op te zijn!

Met de benoeming van twee wethouders is daar in ieder geval een einde aan gekomen. Nu hebben we de kans om te werken aan de onderlinge verhoudingen. Ik had de vorige vergadering al het gevoel dat we gemoedelijker met elkaar omgaan. Dat we elkaar de ruimte geven in het debat en elkaar niet uitmaken voor rotte vis. Volhouden!

Een gemeentebegroting is gebaseerd op een Collegeprogramma. Dat is er nog niet. Op pagina 3 van deze begroting doet u echter alsof dit programma er al is. En dat daarop deze begroting is gebaseerd. Misschien heeft u het wel al bijna helemaal geschreven, zoals u ook voortvarend met het Raadsakkoord aan de slag was gegaan. Maar u heeft het nog niet aan de gemeenteraad aangeboden. En dat is ook logisch, want tot deze vergadering was er ook nog geen college. Ik vind dat daarom een aanpassing van de tekst beter aansluit bij de werkelijkheid en stel u voor daarin iets aan te passen.

Mijn hoop en verwachting is dat nieuwe wethouders met de burgemeester voortvarend aan de slag gaan met een Collegeprogramma, zodat we dit zeer binnenkort kunnen bespreken. De Algemene Beschouwingen van GroenWit naar aanleiding van de Begroting 2023 zullen ook om die reden beperkt zijn. We geven nog wat wensen mee die wellicht zonder al te veel problemen aan het Collegeprogramma kunnen worden toegevoegd.

Algemeen bestuur

We willen als gemeente het contact met de inwoners en elkaar verbeteren. Beter luisteren naar elkaar, oog hebben voor diversiteit hoort daarbij. Een inwonersavond zoals laatst over de regels voor de Dorpsstraat slaat naar mijn mening de plank volledig mis. Mijn advies zou zijn: denk niet dat je alles zelf wel kunt. Je krijgt geen tweede kans. Huur iemand in die bewezen kennis van zaken heeft en zo’n avond in goede banen kan leiden.

Over het opzetten van een digitaal platform heb ik mijn bedenkingen. Zou het niet beter zijn als er ook budget vrijkomt om een onafhankelijke lokale nieuwskrant van de grond te krijgen? De huidige huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief van de gemeente zou daarin op kunnen gaan. Ook hier geldt: denk niet dat je alles zelf wel kunt. Hoe je het wendt of keert, een meer kritische blik op het reilen en zeilen van de gemeente – en alle andere instellingen en bedrijven op Vlieland! – zou de kwaliteit daarvan ten goede kunnen komen.

Dat we niet alles zelf kunnen, bewijst ook de Waddensamenwerking. De stappen die nu gezamenlijk gezet zijn voor het Waddenprogramma getuigen van de wil om samen de schouders eronder te zetten. De gereserveerde bijdrage voor de Regiodeal is een reservering voor het draaiende houden van onze eilander samenleving. Met alles wat daar bij hoort. We vinden het een knappe prestatie dat in deze donkere tijden, met grotere investeringen op het gebied van energie, duurzaamheid en zorg, toch de benodigde negen ton gevonden is. Hoe staat het in dit kader met de ‘Quick win’ Vliehorst? We hebben de indruk dat dit niet zo kwiek meer loopt.

Openbare orde en veiligheid

De inzet van de ingehuurde BOA is zichtbaar. Ik ben benieuwd wanneer we de evaluatie kunnen verwachten. Kunt u daarvoor een tijdstip geven? En kunnen wij ook inzicht krijgen in de frequentie van en de manier waarop de afstemming tussen BOA en politie plaats gaat vinden? Juist omdat de landelijke politie steeds meer taken afstoot, is het van belang dat er regelmatig overleg plaatsvindt en dat er rekening wordt gehouden met lokale wensen wat betreft handhaven en veiligheid. De politie kan bonnen schrijven als er geen boa’s zijn.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Eind 2023 zal de concessieverlening voor het OV plaats gaan vinden. Hoog tijd dus om alvast wat wensen te deponeren! GroenWit is nog steeds van mening dat de inzet van grote bussen buiten de vakantieperioden onwenselijk is. We snappen ook dat het lastig is om bussen heen en weer te verplaatsen van de wal naar Vlieland en andersom. Toch zouden we dit punt nog een keer willen meegeven. Het is toch onzinnig om een grote bus te laten rijden als er maar een paar mensen instappen?

Wat we missen in uw voornemens voor 2023 is de concessie Veerdiensten. Eind 2023 zal worden gestart met het opstellen van een programma van eisen. Daar moeten we als hoofdgebruiker van de veerdienst natuurlijk bovenop zitten. Ik heb een amendement voorbereid om deze omissie recht te zetten.

Gebruik van het OV zouden we willen toejuichen. Daarom een tip: Het is heerlijk om met de bus naar een startpunt te rijden en dan rustig terug te lopen? Meer gebruik van het OV door inwoners leidt tot versterking van het autoluwe karakter van Vlieland. En dat is precies wat we volgens het Raadsakkoord willen bereiken. Aandacht voor fietsen en fietsveiligheid past daar heel goed bij. Meer gebruik maken van de fiets is bovendien beter voor de gezondheid en zodoende snijdt het mes aan twee kanten.

Kan bovendien niet uitgezocht worden of er een mogelijkheid is om je eigen auto tegen een acceptabel tarief aan de wal te laten, terwijl je bagage soepeltjes naar het eiland vervoerd wordt? Het aantal voertuigen kan op Vlieland dan worden beperkt, zodat er geen investeringen hoeven worden gedaan in parkeerplaatsen, niet boven of ondergronds. Deelauto’s kunnen een goed alternatief zijn. Bent u bereid om een kosten/baten analyse te maken, zodat we duidelijk voor ogen hebben wat op de langere termijn het beste uitpakt voor Vlieland en de ambities die we op dit vlak hebben?

Groot onderhoud van de fietspaden is ook echt nodig. Dat is al een aantal jaren vooruit geschoven. In het Collegeprogramma zien we graag een gedetailleerd stappenplan voor de aanpak hiervan tegemoet. Kunt u ons garanderen dat dit in de komende collegeperiode gerealiseerd gaat worden?

Ook pleiten we wederom voor een halteplaats bij de jachthaven. Mooi zou zijn om de dienstregeling van de Waddentaxi dan te laten aansluiten op de bus, zodat passagiers die met de Zeehond naar het eiland komen met het OV verder kunnen reizen. En nu ik het toch over de jachthaven heb, dat pareltje aan de Waddenzee: wanneer kunt u ons duidelijkheid verschaffen over de staat van de damwanden? Het is iets waarover ik me wel zorgen maak.

Veiligheid in de haven brengt mij naar veiligheid in de Boswijk, ik hoop dat bij het opstellen van een gladheidsbestrijdingsplan rekening gehouden gaat worden met de paden in Boswijk. Anders hoeft er geen beleefroute meer aangelegd te worden, want het zal zeker een belevenis worden als het op alle paden glad wordt in de wijk.

Het komende jaar gaat de gemeente 60 punten van openbare verlichting vervangen door ledverlichting. Kijkt u daarbij ook naar de mogelijkheden van beweging sensoren?Dat is vanuit het oogpunt van energiebesparing een goede stap. De deze maand raadsbreed aangenomen motie van GroenWit over de donkerte op de Wadden is een steun in de rug om kritisch te blijven kijken naar de openbare verlichting. En om gezamenlijk te proberen de buitenverlichting op Vlieland tot het hoogstnoodzakelijke te beperken.

Economie

Alle lijnen uit het Programma Waddeneilanden zijn verwerkt in deze begroting. Alle vijf? Nou, eentje is nog ongenoemd gebleven. Dat is de progammalijn Optimaal Bereikbaar & Verbonden. Graag zie ik die toegevoegd aan het begrotingsprogramma Economie. Een goede verbinding met de wal, onderlinge goede verbindingen met de buureilanden en via internet met de rest van de wereld. Voor een eiland als Vlieland zijn dit cruciale voorwaarden om eigen zelfstandigheid te bewaren. Ik zal later hierover een amendement voorlezen.

‘De Noordwester staat aan de vooravond van een flinke verbouwing’, zoals u schrijft. En ook: ‘Investeringen daarvoor zijn nu nog niet bekend evenals de uitvoeringsplanning daarvan.’ We hebben als raad alweer enige tijd geleden de plannen gezien en geconstateerd dat die zeer ambitieus zijn. Ik vraag me af in hoeverre deze plannen gefinancierd kunnen worden en door wie. Is er ook een plan B voor het geval de financiering niet lukt? De Noordwester moet niet de Floriade van Vlieland worden!

Onderwijs

GroenWit juicht de intentie om te komen tot een integraal kindcentrum (IKC) toe. Juist de omvang van Vlieland leent zich daartoe uitstekend. Aandacht voor de wat oudere jeugd, met name die kinderen die niet hier naar school gaan, is daarbij gewenst. U wilt een intensieve samenwerking tussen allerlei partijen. U streeft naar een integrale aanpak ten aanzien van (voor-en vroegschools) onderwijs, opvoeding en gezondheidszorg. Dat zijn nogal wat partijen waarmee overlegd moet worden! Hoewel wij de intentie toejuichen, denken we ook dat het wijselijk is om de vorming van een IKC over te laten aan de mensen in het veld, zij die er verstand van hebben. Is dat ook uw bedoeling?

Aandacht voor laaggeletterdheid en het aanleren van de Nederlandse taal is wel echt een taak waarop de gemeente moet toezien. Het kunnen begrijpen van informatie is immers een voorwaarde voor goed burgerschap. Maar ook voor werkgevers is het belangrijk. Ziet u een rol hierin weggelegd voor werkgevers? En zo ja, hoe denkt u die in te zetten?

In het raadsakkoord wordt onder het hoofdstuk Onderwijs nog vermeld dat de gemeente stages en traineeships zou willen aanbieden. Kunt u dat wellicht breder trekken en een Maatschappelijke stage voor 18-27-jarigen in het leven roepen? Het kan jonge mensen net dat steuntje geven, dat inzicht in hoe leuk werken bij een overheid of instelling of bedrijf is. Samenwerken met ondernemers op het eiland kan voor beide partijen profijtelijk zijn.

Cultuur en recreatie

Met plezier lezen we dat u naast ITGWO kleinschalige evenementen wilt stimuleren. Grootschaligere evenementen als ITGWO hebben hun ‘spin-off’: mensen die bewust met de omgeving omgaan komen weer terug naar Vlieland. Dat zijn de gasten die we hier willen hebben. Als we dan door het jaar heen kleinschalige evenementen hebben, hebben die mensen iets om voor terug te komen en bovendien plukken we daar als bewoners zelf de vruchten van.

Ook juichen we een positieve instelling ten aanzien van de Nicolaaskerk toe. Dit monumentale gebouw is al langere tijd meer dan een gebedshuis. Het is een prachtige, sfeervolle locatie voor partijen, evenementen, lezingen en andere activiteiten voor een groter publiek. De akoestiek wordt geroemd door musici en koren. Uit de rente op het vermogen dat na de verkoop van het Armhuis beschikbaar kwam wordt de predikant betaald. Voor het onderhoud blijft daardoor geen structureel geld over. Kerkenraad en stichting Nicolaaskerk werken samen om te zorgen dat het gebouw weer in goede staat komt. Voor de noodzakelijke renovatie is echter nog veel geld nodig. Als de gemeente daarin een rol kan spelen, zou daarmee een beeldbepalend gebouw behouden kunnen blijven.

Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

Onder deze noemer vallen drie uiteenlopende beleidsterreinen: Jeugdzorg, WMO en Participatie (waaronder Armoedebestrijding valt). Dat het uitgangspunt bij Jeugdzorg nu ‘normaliseren’ is geworden, is een opsteker voor die jeugdige die een beetje anders is dan anderen, of wat anderen van hem of haar verwachten. Niet iedereen wil later wiskundige worden, ook kinderen met een ‘wiskundeknobbel’ niet. Laten we als maatschappij toelaten dat kinderen vooral zichzelf kunnen zijn. Pas wanneer de veiligheid van kinderen of hun omgeving in gevaar komt, zouden we moeten ingrijpen. Daarbij hoort goede ondersteuning van ouders. En de wetenschap dat zij er niet alleen voor staan in de opvoeding. “It takes a village to raise a child,” zoals het Engelse spreekwoord zegt.

Op het gebied van Armoedebestrijding kan de gemeente het komende jaar inzetten op het bekender maken van regelingen voor mensen in financiële nood. Is dat straks ook onderdeel van het nieuwe Integrale Armoedebeleid? Het is heel mooi dat er ook los daarvan al ingezet wordt op Energiearmoede. En dat daarin samengewerkt wordt met WoonFriesland. In het oplossen van Energiearmoede snijdt ook het mes aan twee kanten: wie minder energie gebruikt of ongemerkt verspild, zal structureel een lagere energierekening hebben dan daarvoor.

Volksgezondheid en milieu

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze waterhuishouding moeten we natuurlijk eerst proberen te voorkomen. Daar waar het zich al voordoet, moeten we ons als gemeente wapenen. Niet alleen tegen overlast, maar ook tegen energiearmoede en ongelijke kansen. De hoeveelheid neerslag die de afgelopen winter op Vlieland viel was buitenproportioneel. Op het oostelijke deel, daar waar de meeste activiteit plaatsvindt, waar wordt gewoond en gewerkt, leidde dit tot overlast. Graag zien we dat u met de provincie, als toezichthouder op de waterhuishouding van Vlieland, in gesprek gaat om situaties als die met Duinwijck in de toekomst te voorkomen. Bent u bereid om dit gesprek aan te gaan en eventuele te nemen maatregelen in een nieuw MJOP Riolering mee te nemen?

Een nieuwe manier om huishoudelijk afval in te zamelen zal de komende jaren ingevoerd worden. Daarbij zijn wat GroenWit betreft randvoorwaarden: duurzame voertuigen, onderzoek naar lokale verwerking van GFT-afval, stimuleren van afvalvermindering en behoud van arbeidsplaatsen op Vlieland.

Het vervoer van grondstoffen en voedsel naar een eiland is duur en kost energie. Als we dat zouden kunnen verminderen door zelf afval te verwerken en voedsel te verbouwen, sparen we dus veel uit. Bent u bereid onze voorwaarden mee te nemen in het op te stellen beleid en te laten onderzoeken of de grond schoon genoeg is voor het verbouwen van voedsel?

Voor Duurzaamheid wilt u het komende jaar een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma schrijven. Terecht schrijft u dat duurzaamheid verder gaat dan de bebouwde omgeving. Vervoer heeft ook een enorme invloed op de toename van CO2. Daarom zouden we daarvoor graag aandacht vragen. Stel paal en perk aan voertuigen die veel brandstof gebruiken. Vlieland heeft die kans, want er geldt een geslotenverklaring. Weer voertuigen met een onacceptabele CO2-uitstoot, zoals een aantal steden al voertuigen weren uit hun binnenstad. Bent u bereid dit aspect mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid?

De gemeente moet – waar mogelijk – het goede voorbeeld geven. Dat geldt ook voor de verduurzaming van de eigen gebouwen, nog afgezien van een verplichting die het rijk gemeentes oplegt. We zouden graag zien dat u de win-win situatie van een nieuw, volledig energieneutraal gemeentehuis en bouw van energieneutrale woningen op de huidige locatie niet uit het oog verliest. Ondanks de ellende die discussie over de aankoop van een daarvoor beschikbare woning met zich meebracht. Heeft u al concreter zicht op de mogelijkheden hiertoe?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Er is de afgelopen jaren veel gebouwd op Vlieland. Dat heeft enigszins lucht gebracht in de woningkrapte. De bouwgrond in onze gemeente is schaars. Daardoor vallen tiny houses eigenlijk bij voorbaat al af, hoe sympathiek die ook lijken. Tegelijkertijd zien we de noodzaak tot aanpak: het aantal mensen dat in onze gemeente staat ingeschreven stijgt elk jaar. Er komt dus ook elk jaar weer nieuwe vraag naar woonruimte. De meeste mensen die hier komen wonen, werken direct of indirect voor het toerisme. Als we dat niet verder uitbreiden, zal die toename van personeel naar verwachting ook stoppen.

Daarnaast worden er woningen ‘oneigenlijk gebruikt’, zoals u dat in de begroting noemt. Dat zijn o.a. woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning, maar in de praktijk gebruikt worden als recreatiewoning of pied-a-terre. Er zijn voorbeelden van woningen waarmee dat al jarenlang gebeurt, voor iedereen zichtbaar midden in de Dorpsstraat. Het is dus goed dat dit aandacht krijgt in het nieuw op te stellen Programma wonen. Kan een BOA hierin ook een rol vervullen?

Een ander probleem is dit: Sommige huurders willen wel kleiner wonen, maar gaan in een andere huurwoning een veel hogere huur betalen. Dat bevordert de doorstroming niet echt en het houdt scheefwonen in stand. Bent u bereid met WoonFriesland woningruil met gesloten beurzen te onderzoeken?

Na de Omgevingsvisie moet er nu een Omgevingsplan worden opgesteld. U wilt daarbij ook de inwoners betrekken. Mijn eerdere waarschuwing geldt hier ook: Denk niet dat je alles zelf kan of zou moeten kunnen. Bij twijfel; huur een professional in die van de hoed en de rand weet. Wil je inwoners enthousiasmeren om mee te denken met de gemeente, dan zijn twee zaken belangrijk: het gevoel dat jouw mening ertoe doet en duidelijkheid over de procedure.

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Wat de gemeente doet kost (veel) geld en dat moet ergens vandaan komen. Gemeentes hebben daarvoor helemaal niet zoveel mogelijkheden. We zouden bijvoorbeeld niet zomaar belasting kunnen gaan heffen op het importeren van in wegwerpplastic verpakt voedsel, om maar een gekke dwarsstraat te noemen. Voor een toeristische gemeente als Vlieland is er eigenlijk maar één mogelijkheid om de inkomsten te verhogen zonder dat de inwoners daarvan de dupe worden. Dat is de toeristenbelasting. En dan bedoel ik niet het verhogen daarvan. We hebben afgesproken dat we die gaan indexeren. Maar een efficiëntere inning ervan zou de bijdrage van de toeristenbelasting aan onze inkomsten al kunnen verhogen. Het is goed dat de gemeente hiermee aan de slag gaat en een projectleider gaat benoemen die zich hiermee bezig gaat houden. In het algemeen vraag ik me af in hoeverre de afdeling Financiën voldoende bemenst is. Kunt u ons daar inzicht in geven?  

Tot slot

Ik wil graag namens GroenWit de ambtelijke organisatie een compliment geven voor de sterk verbeterde leesbaarheid en vormgeving van de voorliggende begroting.

Ik wens het nieuwe college veel succes met het verwerken van onze wensen en de punten uit het Raadsakkoord in het nieuwe Collegeprogramma. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking. Want goedbeschouwd hebben we een gezamenlijk doel: het leefbaar houden van ons eiland, nu en in de toekomst.

Hedwig de Lang

Views: 3408

Na het zomerreces…

Het is begin september, het seizoen bijna voorbij. De gemeente heeft niet stilgestaan. De mensen hebben gewoon doorgewerkt. Het ritme van raadsvergaderingen wordt weer opgepakt.

Op de eerste vergadering na het zomerreces, op 12 september, zal het raadsprogramma worden vastgesteld, waarmee het nieuwe college van B&W de komende jaren aan de slag gaat.

Ik ga me weer inzetten voor GroenWit, maar ik kan het niet alleen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat ik goede argumenten heb om ergens voor of tegen te zijn. Ook jouw mening is daarbij belangrijk. Als je geïnteresseerd bent of iets kwijt wilt, kom dan naar het achterban overleg.

We komen elke maand bij elkaar op de woensdag voor de raadsvergadering, om 20.00 uur in het Oude Raadhuis. Daar bespreken we actuele zaken. Je kunt me ook aanspreken of een mail sturen. Ik hoor graag van je!

Hedwig de Lang

Views: 3027

Nieuw bestuur GroenWit

Tijdens de algemene ledenvergadering, heeft Harrie van Barneveld aangeven te willen stoppen als bestuurslid en voorzitter van de partij. Harrie was aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf het eerste uur van GroenWit zat hij in het bestuur. GroenWit bedankte hem hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. Harrie blijft verder zeer betrokken bij de voorvergaderingen van GroenWit. Jan den Ouden, die al plaatsvervangend voorzitter was, en Martha Pelgrim waren bereid een nieuwe periode bestuurslid te blijven. Tijdens de vergadering is Eef Botjes benoemd tot lid van het bestuur.

Eef, Martha en Jan

Inmiddels is er een eerste bestuursvergadering gehouden, waarin de bestuursleden over de taakverdeling hebben gesproken. Gezien de goede ervaring met Jan als plaatsvervangend voorzitter, hebben Martha en Eef hem gevraagd voorzitter te zijn. Jan heeft dit aanvaard. Zijn rol is het leiden van de vergaderingen en het onderhouden van contacten met de bestuursvoorzitters van de andere partijen. Martha heeft de financiën goed onder haar beheer en zij blijft graag penningmeester. Naast het financieel beheer zorgt zij ook voor het innen van contributies. Eef is de nieuwe secretaris. Hij is daarmee het eerste aanspreekpunt voor bestuurszaken. Daarnaast organiseert hij de bijeenkomsten en doet daar verslag van.

Het bestuur

Bestuur@groenwitvlie.nl

Views: 2587

Gemeenteraad Vlieland werkt aan raadsakkoord

Afgelopen week hebben de 5 fracties in de gemeenteraad besloten mee te werken aan het opstellen van een raadsakkoord. Dit proces zal onder leiding van Rieks Osinga plaatsvinden. Dhr. Osinga geeft les aan het Thorbecke college en heeft ervaring met het opstellen van raadsakkoorden.

GroenWit had in maart in het eerste oriënterende gesprek met Lijst Fier al meegedeeld graag samen met alle partijen een raadsakkoord te schrijven. Er zitten meer overeenkomsten dan verschillen in de verkiezingsprogramma’s. De verschillen liggen in de details. En tussen personen. Dat laatste hebben we de afgelopen periode helaas maar al te goed gemerkt.

We zijn daarom heel blij dat er nu samen gewerkt wordt aan een raadsakkoord en we hebben er vertrouwen in dat de 5 fracties er uitkomen. Het zal nog zeker enkele weken duren voordat er een definitief raadsakkoord is.

Views: 2515

Toekomststoel aan gemeenteraad aangeboden

De raadsvergadering van 20 juni 2022 begon met een feestelijk – maar o, zo belangrijk – tintje. Door de jeugd van Vlieland werd de Toekomststoel aangeboden aan de raad. Deze stoel moet de raad eraan herinneren, dat iedere beslissing die genomen wordt altijd ook gevolgen heeft voor de toekomst van Vlieland.

In de vorige vergadering was met algemene stemmen het idee (motie) van de stoel aangenomen. Ik was toen al zo vrij geweest om naar de Jutter te gaan. Om de school te vragen samen met de leerlingen, die twee jaar geleden ook al nagedacht hadden over hoe Vlieland er over 50 jaar uit zou kunnen zien, een stoel te maken. En om die als verrassing samen aan de raad aan te bieden in de volgende vergadering. Wat dus maandag gebeurde.

Foto: LC

Er volgde nog een verrassing…. Dhr. Stuivenga splitste zich af van het ABV en gaat verder als 1-mansfractie.

Hierop vroeg NLV om een agenda wijziging door als punt toe te voegen: hoe nu verder. Met algemene stemmen werd dit punt toegevoegd aan de agenda. Mw. Hopman sprak hierover als eerste en herhaalde grotendeels het voorstel dat NLV begin vorige week op de site van NLV had gezet.

Kort samengevat: om het concept-coalitieakkoord, wat mogelijk al aanwezig is tussen het ABV en lijst Fier, als basis te gebruiken om tot een breedgedragen raadsakkoord te komen. De partijen kunnen dan daarbij mogelijke kandidaat-wethouders voorstellen, die via een sollicitatie procedure aangesteld worden.

Lijst Fier (dhr. Veerdig) reageerde door te antwoorden dat zij eerst nog weer a.s. vrijdag met ABV en dhr. Stuivenga in gesprek willen. Dhr. Veerdig haalde nog wel het voorstel van GroenWit aan, dat wij direct na de verkiezingen hadden gedaan, namelijk het breedgedragen raadsakkoord. Maar Fier wil hier dus nog steeds niet op ingaan.

Hierop volgde er een korte, maar wel pittige discussie. Daarin werd Lijst Fier eraan herinnerd dat zij in de vorige vergadering had toegezegd de handdoek in de ring te gooien, als de coalitie met het (oude) ABV niet het gewenste resultaat zou geven. Fier ziet dit niet zo en wil dus nu proberen om met het ABV en dhr. Stuivenga alsnog tot een coalitie te komen.

Samen met mijn raadscollega’s van het NLV vraag ik mij echt af hoe lang het nog moet, mag en kan duren voordat er een volwaardig college is. De toekomststoel in gedachten: er is werk aan de winkel op Vlieland. Er moeten nieuwe plannen gemaakt worden voor leefbaarheid, duurzaamheid en alles wat ermee samenhangt.

Wordt hopelijk snel vervolgd…

Hedwig de Lang

Views: 2476

1 wethouder = geen wethouder

Begin mei bood ik als wethouder per 9 juni mijn ontslag aan de gemeenteraad aan. De datum van 9 juni was gekozen in overleg met het college. De burgemeester zou namelijk tot die tijd op vakantie zijn. Bij afwezigheid van de burgemeester, kunnen de wethouders nog gewoon besluiten nemen. In de raadsvergadering van mei stond mijn afscheid op de agenda.

In diezelfde raadsvergadering werd tegen collega-wethouder Dick Visser een motie van wantrouwen aangenomen. En aan het begin van het vervolg van die vergadering, op dinsdag, is Dick Visser als wethouder opgestapt. Ik heb toen natuurlijk overwogen om mijn ontslag in te trekken of uit te stellen. Na onderzoek bleek dat echter geen zin te hebben.

De gemeentewet schrijft namelijk voor dat als er nog maar 1 wethouder in een college over is, de burgemeester alle besluiten neemt. 1 wethouder is geen wethouder, zogezegd. De overgebleven wethouder wordt geacht met een soort van ’betaald verlof’ te zijn. Dat is in een gemeente waar hooguit 2 wethouders zijn natuurlijk wel vreemd. De wet is daarin ook niet helemaal helder.

In een ander artikel van de Gemeentewet staat namelijk dat dit pas het geval is als minder dan de helft van het aantal wethouders over is. Bij ons is dat dus niet het geval omdat precies de helft nog over is. Zowel het ministerie van BZK als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven echter aan dat een gemeente minimaal over twee wethouders moet beschikken en als dat niet het geval is dan treedt de burgemeester in plaats van het college.

We hebben besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Het laatste wat je wilt, is dat er onrechtmatige besluiten genomen worden. Ik heb me de laatste weken dan ook uiterst terughoudend opgesteld. Bij een aantal overleggen ben ik wel aanwezig geweest, maar dat was meer om mijn kennis op die dossiers te delen dan om beslissingen te nemen of richting te geven.

Als we eerder hadden geweten dat de gemeentewet zo uitgelegd moet worden, had ik mijn ontslag niet aan de gemeenteraad aangeboden. Nu toch al een van de wethouders was opgestapt, maakte mijn vertrek als wethouder voor het functioneren van het college geen verschil meer.

Elsje de Ruijter

Views: 1018

Monopoly Vlieland krijgt andere lading

Voor heel veel mensen is Monopoly een geweldig avondvullend gezelschapsspel. Er is ook een Vlielandse versie van. Maar dat die versie werkelijkheid zou kunnen gaan worden in de Vlielandse politiek, had ik me nooit kunnen voorstellen. Toch lijkt dat te gebeuren nu Lijst Fier voorstelt een minderheidscoalitie met zichzelf aan te gaan met gedoogsteun van het ABV. Een coalitie met jezelf? Splits je je dan eerst op en ga je weer samen verder? 

Wat is een coalitie? ‘Een coalitie is een verbond van twee of meer groeperingen, partijen of staten. In het bijzonder wordt het woord gebruikt voor een verbond van politieke partijen die dan in een volksvertegenwoordiging samen een meerderheid van de stemmen hebben.’* Een minderheidscoalitie is een coalitie met een minderheid van de stemmen, maar kan dus per definitie niet bestaan uit 1 partij. Een coalitie vormen met jezelf is zoiets als trouwen met jezelf. Om een coalitie te vormen heb je toch echt 2 partijen nodig.

Dit voorstel van Lijst Fier kwam op tafel tijdens de behandeling van punt 8a van de raadsvergadering. Dinsdagavond gingen we verder met de raadsvergadering die op maandag 23 mei was begonnen en was geëindigd na een motie van wantrouwen. Punt 8a, het verslag van de 2e informateur dhr. Kramer, werd als eerste besproken. De fracties konden daar hun reactie geven op de adviezen van de informateur. 

Gesprekken met informateur

De heer Kramer, burgemeester van Noardeast-Fryslân en bereid gevonden op te treden als informateur heeft met de vier partijen gesprekken gevoerd. Lijst Fier heeft daarin gemeld dat zij in de oppositie kunnen plaatsnemen, indien er om wat voor reden dan ook geen coalitie gevormd kan worden samen met Lijst Fier. Ik citeer: “Laatste mogelijkheid is raadsakkoord (onder procesbegeleider) met wethouder keuze via vacature. Als dit niet lukt, dan geeft Lijst Fier het initiatief terug. (…) Fier kan ook positief kritisch in de oppositie.”

De gesprekken met de vier fracties leidden ertoe dat de informateur het volgende stappenplan voorstelde: 

1. Doorstart gesprekken LF en NLV

2. Besprekingen LF met (een) andere partij(en)

3. Besprekingen NLV met (een) andere partij(en)

4. Minderheidscoalitie met gedoogsteun

5. Minderheidscoalitie met een raadsprogramma

6. Raadsprogramma met wethouders van buiten de raad

Het volledige verslag is terug te lezen bij de stukken van afgelopen vergadering(en).

Voorstel Lijst Fier

Nu komt Lijst Fier met een ‘minderheidscoalitie’, waarin 2 wethouders uit de eigen partij met gedoogsteun van het ABV. Het idee van Lijst Fier is een optie die de heer Kramer niet had voorgesteld. Wat is dan de meerwaarde geweest van de inzet van de heer Kramer? Getuigt het niet van een zekere mate van arrogantie om buiten de adviezen van de informateur om met een nieuwe optie te komen? Is het een noodgreep om toch niet in de oppositiebankjes terecht te komen? En dat ondanks het feit dat je hebt gezegd dat te willen doen als er geen andere partij met je in een coalitie wil?

Naar mijn idee verdwijnen de begrippen democratie en volksvertegenwoordiging hiermee volledig uit het zicht. Eerder is hier sprake van een monopolie van Lijst Fier. Van de 655 uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen heeft Fier inderdaad 253 stemmen gekregen. Dat is veel. Maar geeft dat Lijst Fier het recht om een college met louter Fier wethouders te willen gaan vormen? Er blijven altijd nog 412 stemgerechtigden over die anders dachten…. Op deze manier de besluiten van het college te kunnen bepalen is een democratie onwaardig. Democratie komt het beste uit de verf door andere geluiden mee te nemen en daarover in discussie te gaan.

Ik hoop dat Lijst Fier zich bedenkt en met een ander voorstel komt. Het bordspel Monopolie krijgt door deze stap van Lijst Fier ineens een heel andere lading. Gezellig thuis een spelletje spelen zit er voor mij voorlopig niet in.

Hedwig de Lang

*Bron: Wikipedia

Views: 787

Afscheidswoorden wethouder GroenWit

Met een dag vertraging, heb ik op dinsdag 24 mei in de gemeenteraad afscheid genomen als wethouder van de gemeente Vlieland. Burgemeester Schrier en fractievoorzitter Hedwig de Lang van GroenWit spraken warme woorden. Dat deed me goed. Na het in ontvangst nemen van een bos bloemen en een mooi cadeau ter herinnering, sprak ik (ongeveer) de volgende woorden:

Het is de afgelopen 4 jaar niet altijd makkelijk geweest. Zeker aan het begin heb ik me wel eens eenzaam gevoeld. Corona heeft dat nog eens versterkt, want er waren weinig mogelijkheden tot het aangaan van verbinding. Ik heb toen ook wel eens getwijfeld of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Maar omdat mijn partij GroenWit achter mij stond en de raad mij met algemene stemmen op 14 mei 2018 had benoemd tot wethouder, heb ik mij op het inhoudelijke werk gestort. Gaandeweg kreeg ik er steeds meer plezier in en ik had graag 4 jaar met dit college verder willen gaan. We hebben een heel plezierige band met elkaar opgebouwd.

Ik ga nu niet terugkijken op de afgelopen 4 jaar. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft het college aan u laten zien wat we allemaal bereikt hebben. Ik zou nu vooral vooruit willen kijken. Naar mijn eigen toekomst, maar vooral naar de toekomst van Vlieland, Nederland, Europa, de aarde.

Het is van levensbelang voor de mens dat we de klimaatverandering stoppen. We moeten verder vooruit kijken dan de 4 jaar die een bestuursperiode duurt. Wat dat betreft is het mooi dat vandaag de raad besloten heeft een Toekomststoel aan te laten schuiven bij elke raadsvergadering.

Woningen zijn namelijk belangrijk, goed onderwijs en goede ouderenzorg ook. Maar wat heb je daar nog aan als straks het zeewater ons letterlijk aan de lippen staat en het eiland zelf ‘s winters te nat en ‘s zomers te droog is? 

Ik werd zelf ooit eens op mijn verjaardag, op een zaterdag, doorverwezen naar het ziekenhuis. Toen ik daar later op de middag aankwam, stond daar een zeer boze specialist tegenover me. Waarom ik niet meteen gekomen was? “Ja, maar ik was jarig. Dat wilde ik eerst nog even vieren.” – “Wat is belangrijker, je verjaardag of je leven?” Was de reactie van de specialist. Tja, alleen in leven kun je een verjaardag vieren. Dat is precies het geval met het klimaatprobleem. We moeten verder vooruitkijken dan ons eigen korte termijn denken, voorbij ons eigen plezier. En daarnaar handelen.

De oplossingen liggen niet in de toekomst, die liggen in het hier en nu. Met plaatsvervangende schaamte heb ik de chaos gezien op Schiphol. Niet omdat de bagageafhandeling zo dramatisch was, maar omdat mensen zo massaal weer zijn gaan vliegen. Ze hebben ‘het verdiend’. Waarmee dan? Met de verkeerde beslissingen? Met hard werken en geld verdienen om dat vervolgens uit te geven aan niet-essentiële consumptiegoederen?

We moeten andere beslissingen durven nemen, investeringen doen die zich pas op de lange termijn gaan uitbetalen. We mogen niet alleen aan ons eigen leven denken. Dan gaat deze wereld langzaam naar de knoppen. Er is geen plan B, alleen een plan A, de A van Aarde. En daarvan is er maar 1. 

Wij weten op Vlieland allemaal heel goed dat het heerlijk toeven is in eigen land. Laten we op een andere manier gaan leven: minder consumeren, weg uit de ‘ratrace’ en meer aandacht voor elkaar, voor onze omgeving en voor de aarde. Vlieland is daar een klein, maar fijn onderdeel van, waarvan wij en onze nazaten nog lang willen blijven genieten.

NB Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant hield ik bij mijn afscheid ’een verhaaltje over duurzaamheid’. Ik hoop dat u, lezer, ziet dat het meer is dan dat.

Elsje de Ruijter

Views: 345

Samen sterk?

“Constructieve samenwerking, duidelijk richting geven,scherp zijn op inhoud en goed luisteren naar elkaar”. Een citaat van de website van lijst Fier.

Op zich absoluut eigenschappen die belangrijk zijn voor een goed functionerende raad. Na de raadsvergadering van gisteravond heb ik mijn vraagtekens of de fractieleden van Lijst Fier en ook ABV zich bewust zijn wat deze woorden betekenen.

Het interpellatiedebat, dat door Lijst Fier was aangevraagd, mondde uit in een naar mijn idee persoonlijke aanval op wethouder Visser. Niet de reden voor aankoop van Dorpsstraat 154 stond centraal, namelijk de kans op het realiseren van woningen in de dorpskern, maar het proces daar naartoe. De vragen die gesteld werden waren voor het grootste deel eigenlijk al eerder beantwoord door het college en binnen het presidium. Echter, waarschijnlijk niet voldoende naar ‘t zin. Lijst Fier, bij monde van dhr. Veerdig, bleef er op staan dat er een excuus en bevestiging zou komen wat betreft belangenverstrengeling en integriteit van dhr. Visser. Het betoog van dhr. Veerdig stond bol van de persoonlijke aantijgingen richting college.

Dhr. Schrier, in dit dossier de portefeuillehouder, gaf nogmaals uitleg hoe het college gehandeld heeft m.b.t. Dorpsstraat 154. Hij gaf toe dat het college eerder de reden had moeten melden waarom dhr. Visser zich in dit dossier afzijdig hield. Maar ook dat het college steeds naar eer en geweten gehandeld heeft. Dhr. Visser gaf antwoord hoe alles chronologisch verlopen is. En dat hij zich binnen het college op dit punt altijd heeft teruggetrokken en bij het uiteindelijke collegebesluit niet heeft meegestemd.

Nadat de andere fracties ook hun reactie gegeven hadden, vond dhr. Veerdig het erg vervelend dat hij naar zijn gevoel persoonlijk aangevallen werd. Je zou zeggen “wie de bal kaatst, kan deze terug verwachten”. Had dhr. Veerdig dan helemaal niet in de gaten wat zijn suggestieve vragen en opmerkingen teweeg brachten?

Uiteindelijk resulteerde dit interpellatiedebat in een motie van wantrouwen richting wethouder Visser. Zo’n motie is het zwaarste middel dat een raad ter beschikking heeft. Daarmee zegt de raad het vertrouwen in (een lid van) het college op. De motie werd ingediend door Lijst Fier en het ABV. Dhr. Schrier raadde de motie af. Het college heeft in deze zaak integer gehandeld en herkende zich niet in de overwegingen en conclusie in de motie. Tegen stemden alleen de fracties van GroenWit en NLV. De motie werd dus aangenomen. Het college zei zich te gaan beraden hoe nu verder te gaan.

Door schorsingen en het verloop van het interpellatiedebat was het al vrij laat geworden. Er stonden nog 10 agendapunten open. Mw. Hopman stelde voor om de vergadering te schorsen en op een ander tijdstip voort te zetten. Het merendeel van de raad ging hiermee akkoord. Het vervolg van de vergadering is nu voor vanavond gepland.

Van ’constructieve samenwerking’ is naar mijn idee gisteravond geen sprake geweest. Eerder wordt er afgebroken wat in de afgelopen jaren was opgebouwd. ‘Scherp op inhoud’ was het evenmin. Het werd op de man gespeeld. En op ’goed luisteren’ heb ik de fracties van Lijst Fier en ABV niet kunnen betrappen. We konden praten als Brugman, maar de boodschap kwam niet aan. ‘Duidelijk richting’ is wel gegeven. Ik vraag me echter sterk af of dit wel de goede richting is.

Hedwig de Lang

Views: 557

« Older Entries Recent Entries »