Statushouders niet welkom op Vlieland?

In oktober 2015 nam de gemeenteraad, na overleg over enkele wijzigingen, unaniem een motie van GroenWit aan, om als Vlielandse gemeenschap naar vermogen bij te dragen in de problematiek van de huisvesting van statushouders. Het college van B&W kreeg opdracht de mogelijkheden te onderzoeken en kwam op de laatste raadsvergadering met een elegant voorstel.

Twee huurwoningen worden voor een periode van drie maanden vrij gehouden voor een tweetal gezinnen met verblijfstatus, waarbij de gemeente toezegt samen met vrijwilligers voor begeleiding en inburgering zorg te dragen. Zo wordt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) uitgedaagd binnen die periode geschikte gezinnen te selecteren. Als dat niet lukt, keren de woningen na de drie maanden terug in het gewone huurwoningenbestand.

De gemeente Vlieland laat op deze manier zien dat ze de problematiek serieus neemt. Er zitten immers nog steeds veel zogenaamde ‘statushouders’ in tijdelijke opvang. Die mensen hebben recht op een woning, maar die woningen zijn schaars. Ook op Vlieland zijn de woningen schaars, maar het getuigt van medemenselijkheid om vluchtelingen met een kans op integratie in de Nederlandse samenleving een plek te bieden waar ze veilig zijn, zich begrepen voelen en warm onthaald worden. Waar zou dat nu beter kunnen dan op ons mooie, gastvrije Vlieland? Het COA moet dan wel de uitdaging oppakken om kleinschalig maatwerk te leveren, maar dat ligt buiten onze verantwoordelijkheid.

Voor GroenWit is het een enorme teleurstelling dat beide coalitiepartijen, zowel ABV als VVD, de door het college voorgestelde invulling van de motie botweg hebben geblokkeerd. Een motie die zij vorig jaar nog steunden. Er was volgens deze twee fracties geen noodzaak meer tot het aanbieden van woningen aan statushouders. Op welke informatie dat standpunt is gebaseerd, is ons een raadsel. De berichten over statushouders in de landelijke en regionale pers geven echt een volledig ander beeld.

Het voorstel werd met 2 stemmen voor en 6 stemmen tegen verworpen. Met plaatsvervangende schaamte verliet de fractie van GroenWit na afloop van de vergadering de zaal. Gastvrijheid kent blijkbaar nauwe grenzen.

Views: 327