Coalitieakkoord onder de maat

De afgelopen raadsvergadering op 12 mei op Vlieland ging over het coalitieakkoord* dat VVD en ABV hebben gesloten. Het nogal wollige akkoord levert meer vragen op dan het beantwoordt. Van duidelijke keuzes is eigenlijk geen sprake. Wel open deuren zoals “we zijn voor het schrappen van overbodige regels”. Maar welke regels dan in de ogen van de coalitie overbodig zijn, wordt niet gemeld.

Omdat dit akkoord dé opdracht voor het college van B&W is voor de komende 4 jaar, vindt oppositiepartij GroenWit duidelijkheid essentieel. Daarom werd er een groot aantal vragen ter verduidelijking gesteld.

*Het akkoord is na te lezen op de website van de gemeente.

In de reactie op het coalitieakkoord, in de gemeenteraad van 12 mei, sprak fractievoorzitter Elsje de Ruijter de hoop uit dat het voorliggende akkoord nog bij te schaven was:

Ik stel u een aantal malen voor om uw voornemens concreter te maken. Dit akkoord moet immers het handvat zijn waarmee het college een plan gaat uitvoeren. Hoe concreter dit is ingevuld, hoe beter we het college kunnen sturen in de uitvoering ervan. De gemeenteraad bepaalt immers wat er gedaan wordt en hoe. Het college voert dat vervolgens uit.

Gaandeweg de vergadering leek het eerder dat de coalitie het akkoord liever vaag hield om daarmee het college ruimte te geven zelf te bepalen hoe het moet. Wat Groenwit betreft nu precies de wereld op zijn kop! Als je transparant wil zijn, moet je ook duidelijk je grenzen stellen. Ook daarover stelde GroenWit kritische vragen:

Mooie woorden over openheid, openbaarheid en transparantie. Integriteit en betrouwbaarheid staan bovenaan. Het zou zo uit de pen van GroenWit kunnen komen! Onder integriteit en betrouwbaarheid vallen ook het geven van het goede voorbeeld, het in de praktijk brengen van de regels die wij als gemeente onze burgers en dus onszelf stellen. We zien dan ook graag dat dit ook echt in de praktijk wordt gebracht. Hoe denkt u dit te kunnen borgen?

Daarnaast was er kritiek op de planning van duurzaamheidsmaatregelen. Niet een zonneakker zou prioriteit moeten krijgen, maar die maatregelen die zich het snelst terugverdienen.

Zelfvoorzienendheid bereik je het snelst door die maatregelen te treffen die het snelst scoren: veel besparing/opwekking tegen lage kosten. Die mat op het zwembad had er 4 maanden geleden al kunnen liggen. Nu is het zwembad dicht en gaan wij ervan uit dat die mat er ligt als het bad weer open gaat. In die verbouwing de zonneboilers verwerken die de KNRM aanbiedt zou een tweede prioriteit moeten zijn.

Met als uitsmijter:

Alles gelezen en behandeld hebbende, realiseer ik me dat er een aantal belangrijke punten in het coalitieakkoord nagenoeg of helemaal ontbreken. Het zijn: erfpacht, overdracht gronden, ontwikkelagenda en werkgelegenheid. Wat heeft u over deze punten te melden? Met welke opdracht stuurt u het college op pad de komende vier jaar?

 

Ook missen we kansen op gebied van zorg en gezondheidstoerisme. U noemt dit beiden in uw verkiezingsprogramma’s. (…) Kunt u ook daarvoor aan het college concrete doelstellingen meegeven?

Tot grote verbazing van GroenWit besloot de coalitie geen van de vragen te beantwoorden. Toch werd de oppositie gevraagd in te stemmen met het akkoord. GroenWit kon niet anders dan tegen stemmen, want met dit akkoord heb je geen idee waar Vlieland naar toe gaat de komende 4 jaar.

U kunt op deze website onze volledige Reactie op het coalitieakkoord lezen.

Views: 392