Category Archives: Standpunten

De schouders onder Voortgezet Onderwijs op Vlieland!

Goed onderwijs is de bodem onder onze samenleving. Niet alleen op Vlieland, overal elders op de wereld. Onderwijs biedt kans op ontwikkeling. Voor Vlieland is goed onderwijs van nog groter belang. Allereerst voor de schoolgaande jeugd, daarnaast voor de leefbaarheid, de diversiteit in de leeftijdsopbouw op het eiland en tenslotte als voorwaarde voor een gezond vestigingsklimaat. Goed onderwijs kan een stimulans zijn voor de vestiging van werknemers met jonge kinderen. Bestuur en directie van De Jutter moeten vol aan de bak. En dat weten ze! Ze hebben tot mei dit jaar de tijd om de inspectie aan te tonen dat het onderwijs hier op Vlieland van goede kwaliteit is.

Op een onlangs in Leeuwarden gehouden bijeenkomst over de toekomstperspectieven van het Voortgezet Onderwijs (VO) op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland, werd dat heel duidelijk gemaakt. Op deze bijeenkomst waren drie raadsleden aanwezig (Dick Visser, Erik Houter en ik), die daarmee vanuit maatschappelijke overwegingen, of als werkgever en vader, hun oprechte interesse toonden voor het VO op Vlieland. Hun aanwezigheid was een steun in de rug voor bestuur en directie van De Jutter. Dat werd ons meerdere malen gezegd.

Ondanks de – wellicht wat dreigende – woorden van de inspecteur van het onderwijs, waren er in de wandelgangen ook positieve geluiden op te vangen. Als het onderwijs op peil is, moet in gezamenlijkheid worden gezocht naar mogelijkheden om het onderwijs op Vlieland te behouden. Dat kan niet zonder de creatieve inbreng van iedereen die het onderwijs een goed hart toedraagt. En wie doet dat niet?

Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten!

Hits: 3076

Terugblik (3): Duurzaamheid en duisternis

Duurzaamheid

In de begroting van 2017 stond bijna niets over duurzaamheid. Wij zijn daar over gevallen. Gelukkig is het dit jaar stukken beter. We deden vorig jaar een aantal voorstellen op het gebied van duurzaamheid. Wat dat betreft zijn er dit jaar echt stappen gezet en dat doet ons deugd. Mede dankzij de actieve inbreng van GroenWit is er een werkbaar 19-punten plan gekomen. Helaas is ons voorstel om het gemeentelijk wagenpark te laten overschakelen op biodiesel en elektriciteit nog niet gelukt. Een elektrische vrachtwagen kwam er niet. Niet omdat het niet kon, maar omdat de wil er niet was, als je het mij vraagt. Kijk maar eens bij E-Trucks Europe. De gemeente heeft hier zo’n slecht voorbeeld gegeven, dat het nog veel moeilijker wordt om anderen over te laten stappen op elektrisch vervoer. Gelukkig trekken de provincie (aanbesteding busvervoer) en SRV (elektrisch vervoer op de camping en inzet van paardentractie) zich hier niets van aan.

De gemeente wilde (of kon) niet overstappen op duurzame energie, ons tweede voorstel. Aan iedereen lid van de Energie Coöperatie Vlieland, ons derde voorstel, wordt gewerkt. De gemeente heeft het goede voorbeeld gegeven door zelf lid te worden van de ECV. Meer zonnepanelen, ons vierde voorstel, gaan er komen! Dankzij de investering van bedrijven en de ondersteuning van ECV. De brede discussie, ons vijfde voorstel, is er geweest. Het heeft een aantal enthousiaste mensen opgeleverd, die naast hun gewone werk proberen duurzaamheid op Vlieland een kans te geven. Gelukkig worden ze daarbij straks ondersteund door de Coördinator Duurzaamheid.

Wij juichen het toe dat WoonFriesland en enkele particulieren hun woningen verduurzamen. En er wordt steeds meer energie opgewekt met zonne-energie: o.a. nieuwe Badhuys, De Bolder. De aanvrager van het nieuwe Badhuys wilde de uitdaging wel aan om zo energieneutraal mogelijk te bouwen. Hij was het met me eens dat de duurzame ontwikkeling van Vlieland wel een impuls kan gebruiken.

De gemeente zou deze ontwikkeling nog meer kunnen stimuleren met bijvoorbeeld een verruiming in het bestemmingsplan. Zoals dat wat wij voorstelden in het gebied rond de Dennenlaan: kapvergunningen afgeven als de bewoners zonnepanelen op hun dak wilden leggen. Helaas is dat voorstel niet overgenomen. De dennen zijn nu vogelvrij verklaard. Inmiddels kunnen we op een aantal plaatsen niet meer spreken over Dennenlaan, maar over Dennen-weg.

Openbare verlichting

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen leek ons niet erg zinvol en niet wenselijk. We hebben dit in discussie gebracht in de gemeenteraad en gelijk gekregen. Verlichting is er niet gekomen. Dankzij ons is het ook echt weer een beetje donkerder op Vlieland. Er zijn eindelijk bewegingsmelders gekomen bij een tweetal lampen op de gemeentewerf. Goed voorbeeld, doet volgen? Er zijn nog veel andere gebouwen waar verlichting brandt als het – nog niet eens zó – donker is. Zonde van de energie, zonde van het duister. Zo’n mooie sterrenhemel als op Vlieland vind je bijna nergens in Nederland.

Hits: 416

Terugblik (2): Leefbaarheid

Leefbaarheid – Wonen

We zagen in het gebouw van – toen nog – bibliotheek en Vliering een mooie bestemming weggelegd op het gebied van wonen. De centrale ligging in het dorp maakt dit gebouw zeer geschikt voor seniorenhuisvesting. Nu staat het gebouw al jaren leeg zonder plan. Wel ligt er nu een Woonplan, waar we 4 jaar geleden al toe opriepen.

We weten ook al jaren dat de locatie van de oude basisschool vrij gaat komen. Er had al een plan kunnen liggen. Nu blijft het terrein eerst een paar jaren ongebruikt. Zet de gemeente wel de juiste prioriteiten? Wonen, onderwijs, zorg en duurzaamheid hadden vier jaar lang de prioriteiten moeten zijn, niet ondergrondse afvalinzameling (om er maar één te noemen).

Nu worden als nieuwbouwlocaties in één adem het Vuurboetsplein en het veld naast Westendt genoemd. Dat wilden wij vier jaar geleden niet. En dat willen we nog steeds niet. Alleen al op het terrein van de Zeester kunnen heel veel woningen worden gerealiseerd. De huidige ideeën van dit college bedreigen de open structuur aan het westeinde van het dorp.

We wilden WoonFriesland aan de afspraken houden en bestaande woningen duurzaam laten opknappen en verbouwen. Dat is heel aardig gelukt. De nieuwbouw is gerealiseerd en verschillende woningen zijn duurzamer gemaakt. Er zijn plannen voor nog meer zonnepanelen op huurwoningen. Goede samenwerking met WoonFriesland blijft in deze belangrijk.

In november 2016 hebben we een motie ingediend, waarin de raad het college verzoekt zich tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland nauw bij de planontwikkeling van een nieuwe Uiterton te betrekken. De motie werd door beide andere fracties ondersteund. Iedereen zag in dat we zo’n partij als WoonFriesland nodig hebben om een nieuwe Uiterton te kunnen realiseren.

Leefbaarheid – Onderwijs

We wilden het onderwijs op Vlieland op goed niveau houden, wie niet? Het resultaat is een mooi nieuw schoolgebouw met goede faciliteiten. De ontwikkeling van het aantal leerlingen is echter zorgelijk. De samenwerking met de Anna  Maria van Schurman school in Franeker kan het vertrouwen en de kwaliteit verbeteren, zodat we nieuwe, goede docenten kunnen aantrekken. Bij voorkeur bieden we de (hooggeschoolde) partner een baan bij de gemeente aan.

Leefbaarheid – Vervoer

We wilden minimaal drie afvaarten per dag. Mede door als leden van GroenWit daarover te praten met ondernemers en leden van klantenpanel en raad van toezicht, is het resultaat dat met ingang van de nieuwe dienstregeling dit gaat gebeuren. We wilden ook een eilander tarief voor fietsen, en jawel, ook dat is gelukt. Zelfs voor tandems!

Leefbaarheid-Cultuur

Dankzij een voorstel van GroenWit heeft de gemeente informatie verspreid over de gewoontes op Vlieland en hoe daarmee om te gaan.

Hits: 429

Terugblik (1): Werkgelegenheid en zorg

Werkgelegenheid en zorg

We wilden Rust en ruimte bewaren en seizoensverbreding stimuleren. Seizoensverbreding is goed voor de werkgelegenheid; beter het jaar rond mensen aan een baan helpen, dan in hartje zomer seizoenswerkers laten overkomen. Ook zorgtoerisme kan een bron voor werkgelegenheid zijn.

Bijna vier jaar later moeten we concluderen dat de Beddenboekhouding is afgeschaft. Daarmee is een methode om de zomerpiek in te tomen verdwenen, dus het aantal toeristische bedden zal op een andere manier goed in de peiling moeten worden gehouden. Seizoensverbreding gaat wel de goede kant op (kijk maar naar de toeristische overzettingen van Rederij Doeksen), maar of het ook vaste werkgelegenheid heeft opgeleverd is de vraag.

Toeristische overzettingen Rederij Doeksen (Harlingen-Vlieland)

We wilden vier jaar geleden banen creëren in de (jeugd)zorg. En we wilden één zorgaanbieder op het eiland. Dat was toen nog tegen het zere been van velen. Maar kijk, het resultaat is daar. En het werkt. Bovendien is er een stijgende lijn in aantallen vakanties met zorg. Palet moet dat verder oppakken en dat zullen ze doen, want het maakt onderdeel uit van hun financiële plaatje. Ook revalidatiezorg is belangrijk. Dat kan extra banen in de zorg opleveren. Samenwerking met Palet blijft belangrijk om dit te realiseren.

Ook wilden we werkgelegenheid hoog op de agenda krijgen. Dat is nog niet erg zichtbaar, sterker nog: het aantal banen bij de gemeente lijkt zelfs af te nemen. Wij vinden dit een heel zorgelijke ontwikkeling. Opengevallen plaatsen worden niet opgevuld. Onze indruk is, dat het werk vaker wordt uitgevoerd door externen of uitbesteed.

Hits: 296

Terugblik op 4 jaar oppositievoeren

Geacht College, Raadsleden en overige Toehoorders,

Als oppositiepartij kun je niet altijd gelijk krijgen. Dat weet je, maar soms is dat erg moeilijk te verteren. Ik neem als voorbeeld de statushouders. We stelden voor 2-3 gezinnen op Vlieland een kans te bieden een bestaan in Nederland op te bouwen. We hebben ons constructief opgesteld, er waren insprekers en veel eilanders die ons steunden, we waren meegegaan met andere fracties en toen werd ons voorstel na maanden alsnog van tafel geveegd. Er is helaas nog steeds een gebrek aan woningen voor statushouders in Friesland.

 

Zo begonnen we onze Algemene Beschouwingen, zoals dat zo mooi heet. Een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het volgende. Je spreekt ze immers uit tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar. We blikken ook verder terug. Naar ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Wat heeft 4 jaar oppositievoeren opgeleverd?

We pakken de komende weken een aantal onderwerpen bij de horens.

 

Hits: 295

De vervuiler betaalt?

De vervuiler betaalt, dat is hoe wij graag ons heffingssysteem zouden willen zien. Dat stimuleert ons allemaal om zuinig om te gaan met water, elektriciteit en gas. Voor de rioolheffing gold: je betaalt rioolheffing over de kubieke meters gebruikt water. Lijkt logisch, toch? Dat water stroomt na het douchen, afwassen en wassen voor het overgrote deel ook weer door het riool. Het college wil de rioolheffing echter gaan baseren op de grootte van het huishouden. Dan zijn er twee smaken: één- en meerpersoons huishoudens.

En waarom wil het college dit? Niet omdat burgemeester en wethouders er heilig van overtuigd zijn dat dit een betere systematiek is, niet omdat hierdoor de kosten enorm dalen, niet omdat dit werkgelegenheid oplevert. Nee, omdat de gemeente Leeuwarden, de gemeente die voor ons alle belastingen en heffingen int, zelf de rioolheffing ook op deze manier berekent en het teveel werk vindt om het op onze manier te doen. Blijkbaar zit daar geen slimme ambtenaar die ons systeem beter vindt. Op deze manier gaat de gemeente Leeuwarden in feite bepalen hoe wij onze rioolheffing bepalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Voor bedrijven wordt straks nog wel gerekend met de hoeveelheid afgenomen water. Het is ons niet duidelijk waarom bedrijven wel via de ‘oude’ wijze van berekening kunnen worden aangeslagen en particulieren niet. Ook is ons niet duidelijk wat deze wijziging betekent voor particuliere huishoudens. Wat zijn de gevolgen van deze tariefwijziging? Mag zo’n wijziging wel zo kort van tevoren worden ingevoerd?

Wij zijn heel benieuwd wat het extra kost om – net als voor bedrijven – ook voor particulieren het watergebruik als maatstaf te nemen. En hoeveel de rioolheffing daarvoor eventueel zou moeten stijgen. Dus dat hebben we het college tijdens de behandeling van de Begroting 2018 gevraagd. We kunnen ons niet voorstellen dat dit meer dan een paar dagen werk per jaar is. Werk dat op Vlieland kan worden uitgevoerd; ook nog eens goed voor de werkgelegenheid!

Hits: 239

Voorstel Plan van Aanpak Dorpsstraat van tafel

De gemeenteraad van Vlieland was unaniem in haar oordeel over het Plan van Aanpak  voor de Dorpsstraat: dit is niet wat we willen. Met dit plan gaf het college gehoor aan een vraag uit de gemeenteraad om de problematiek in de Dorpsstraat op te lossen. In de drukke zomermaanden is het soms geen doorkomen aan, ergeren mensen zich groen en geel aan elkaar en gebeuren er bijna ongelukken.

Wij vonden het Plan van aanpak werkelijk teleurstellend. Praten, praten, praten, is het voorstel. We hebben al zeker een jaar, zo niet langer, een verzoek bij het college liggen om nog voor de zomer van 2017 te komen met een oplossing voor de capaciteitsproblemen in de Dorpsstraat. Een aanvang werd steeds maar vooruit geschoven, totdat de zomer voor de deur stond en het qua tijd niet meer mogelijk was om nog voor de vakantie aan oplossingen te werken.

De voorgestelde werkwijze leek ons niet de gewenste. Is Rho wel de meest geschikte partner om zoiets op te pakken? De avonden rond het omgevingsplan bedrijventerrein, ook door Rho opgezet, waren voor veel aanwezigen licht teleurstellend. De rol van raadsleden – volksvertegenwoordigers, toch? – is in dit Plan van Aanpak miniem.

Nu we de aanbevelingen toch niet meer voor deze zomer kunnen toepassen, lijkt het ons tijd voor een andere opzet. Organiseer een pitch. Laat een paar onderzoeksbureaus en zelfstandigen een presentatie geven hoe ze dit zouden aanpakken. De problematiek van de Dorpsstraat is die van inrichting van de straat, van vervoersstromen, van functies, van handhaving. Misschien moet er wel helemaal geen adviesbureau voor RO naar kijken, maar een landschapsarchitect. Misschien zijn we al een eind opgeschoten als er af en toe een ‘dorpswacht’ een rondje door de Dorpsstaat maakt, waarschuwingen geeft en bonnen uitschrijft voor overtredingen.

Negen raadsleden vroegen zich af of het college met dit Plan van Aanpak wel op de goede weg was en uiteindelijk stemden alle negen raadsleden tegen het voorliggende voorstel. Een commissie van vertegenwoordigers uit de verschillende fracties buigt zich binnenkort over de problematiek van de Dorpsstraat. Wordt vervolgd….

Hits: 309

Procedure gunning strandpaviljoen onder de loep

In de gemeenteraad van december 2016 hebben we ingestemd met de randvoorwaarden, de beoordelingstabel en de planning voor een nieuw strandpaviljoen bij de overgang Fortweg. Inmiddels heeft het college een besluit genomen over wie het mag gaan runnen. Over de toewijzingsprocedure zijn twee brieven aan de raad gericht.

De inhoud daarvan is niet mals. De gemeente wordt ervan beticht de procedure niet eerlijk te hebben doorlopen, of in ieder geval wordt die suggestie gewekt. De fractie van GroenWit heeft in december een voorstel gedaan waarmee deze kritiek in ieder geval deels had kunnen worden voorkomen, het anonimiseren van de inzendingen. De portefeuillehouder vond dat getuigen van wantrouwen.

Ons inziens getuigt dat niet van wantrouwen maar van inzicht. Anonimiseren was bedoeld om de integriteit van de beoordelaars te waarborgen. De gemeenteraad en het college van Vlieland moeten voorkomen beticht te worden van een onzorgvuldige procedure. Het college heeft de kans geboden gekregen om die zorgvuldigheid in te bouwen. Het is jammer dat het toen niet inzag wat de consequenties zouden zijn.

Nu zitten we met het feit dat sommige mensen denken dat de toewijzing niet zo neutraal is verlopen als de bedoeling was. De fractie van GroenWit heeft gepleit voor uitstel van de procedure, om alles beter voor elkaar te krijgen. Maar dat kon niet. Het moest en zou er dit jaar nog staan. “Het is krap, maar we gaan het redden”, hoor ik de wethouder nog zeggen. Hoe, vertelde hij er niet bij. Nu moet er zelfs een totaal niet duurzaam aggregaat geplaatst worden, omdat de infrastructuur nog niet klaar is!

Het college had aangegeven de procedure transparant uit te willen voeren. Als het college zeker is van zijn zaak – en daar ga ik vooralsnog echt van uit! – zou het de beoordeling vrij kunnen geven en een onderbouwing geven bij het winnende ontwerp. Transparanter kan niet. Dit voorstel bracht de andere fracties in beweging. De heer Visser van de VVD vroeg een schorsing aan. De coalitie ging in bespreking. Na de schorsing nam de heer Visser het woord, deelde mee dat de coalitie het verzoek van GroenWit zou kunnen steunen en vroeg het college wat de bezwaren zouden zijn om dit te doen. De burgemeester antwoordde dat dit binnen de procedure niet mogelijk is. Doen we het toch, dan ‘is het na het spel de regels veranderen’. De burgemeester gaf echter niet aan waar dat in de procedure vermeld was.

Ik vroeg het college om van deze hele gang van zaken te leren en in een volgend geval de inzendingen toch te anonimiseren.

Hits: 273

Vlieland op weg naar CO2-vrij

GroenWit staat achter het ambitiemanifest. Wij hameren er al langer op: besparing op energie is de eerste winst. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Besparing betekent niet: inboeten op comfort en genot, integendeel. Isolatie van de vloer bijvoorbeeld levert juist een beter binnenklimaat op.

We willen echter niet koste wat kost vasthouden aan het ambitiemanifest. Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017 in juli 2016, de eerste mogelijkheid van de gemeenteraad om de plannen van het college tegen het licht te houden, stelden we:

Daar waar we aan de ene kant energie besparen, gaan we aan de andere kant meer energie gebruiken. Denk alleen aan de mobiele communicatietechnieken, elektrisch tuingereedschap, elektrische fietsen.

 

 

 

Tegenover meer gebruik van energie, moet een duurzame bron staan, anders hol je achter de feiten aan. We moeten dus echt investeren in manieren om op Vlieland en daarbuiten duurzame bronnen te creëren. Alleen op Vlieland zal dat voor 2020 niet lukken. Laten we daarom eens over de gemeentegrenzen heen kijken. Een windmolen voor de Hollandse kust in de kleuren van de Vlielandse vlag mag er van GroenWit best komen!

Op de eerste publieksbijeenkomst van Vlieland Duurzaam! (link opent in Facebook) is gekozen om – in afwijking van het ambitiemanifest – te kiezen voor een CO2-vrij Vlieland. Het maakt niet uit waar de groene energie wordt opgewekt die wij hier gebruiken. Als hij maar gegarandeerd groen is. De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) zorgt voor de levering van deze energie. Wij ondersteunen dit van harte!

Inmiddels heeft de ECV 75 leden en 25 klanten, ligt de zonneakker binnen handbereik en zijn er plannen om nog meer (zonne-)energie op Vlieland vast te leggen. We zijn op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan een duurzame, CO2-vrije en klimaatneutrale samenleving.

Iedereen kan lid of klant worden van de ECV! Ook lid of klant worden van de ECV? Ga naar de website.

Hits: 362

« Older Entries Recent Entries »